Kobbvatnet
Ny transformatorstasjon i Nordland

Statnett startet i 2009 utredning av muligheten for å etablere transformering i Kobbelv. Dette etter ønske fra Nord-Salten Kraftlag(NSK) om å tilknytte mere fornybar produksjon i regionen. Etablering av transformator i Kobblev ville også forbedret forsyningssikkerheten i regionen.

NVE ga anleggskonsesjon til Statnett i 2013 om utvidelse av anleggende ved Kobbelv kraftverk, med pålegg om å kartlegge rasfaren først. NSK fikk samtidig konsesjon til utvidelse av Gjerelvmo transformatorstasjon samt forbindelse til Gjerelvmo.

Kartlegging av rasfaren avdekket at utvidelse at anleggene ved Kobbelv kraftverk ville kreve omfattende og kostbare tiltak. Av den grunn velger nå Statnett å søke konsesjon til å bygge en helt ny transformatorstasjon ved Kobbvatnet - ca 2 km fra anleggene Kobbelv. Det medfører også omlegging av 420 kV kraftledninger i området..

Ny konsesjon ble sendt NVE i mars 2017, og i februar 2018 ga NVE konsesjon til bygging av ny stasjon ved Kobbvatnet.

Publisert - Sist oppdatert
Utredning
Alle prosjekter starter med planleggingsfasen. I en slik fase er følgende viktig:
  • Identifisering av behov
  • Konseptvalgutredninger 
  • Ekstern kvalitetssikring 

Statnett har ansvaret for å planlegge og søke om å gjennomføre de prosjektene vi mener er samfunnsmessige rasjonelle.

Planlegging
En alminnelig konsesjonsprosess starter med en melding fra Statnett til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som sendes ut på en offentlig høringsrunde. I neste omgang sender Statnett inn en konsesjonssøknad til NVE, som etter offentlige høringsrunder sender sin innstilling til Olje- og energidepartmentet (OED). Eventuelle klager fra berørte parter vurderes av NVE og oversendes til OED som avgjør klagesaken. Endelig vedtak skjer ved Kongen i statsråd.
Utbygging
Statnett har fått konsesjon. Prosjektet er nå igangsatt og arbeider kan omfatte skogrydding, bygging/utbedring av vei inn til området, montasje av koblingsanlegg, kontrollanlegg og stasjon. Eventuell omlegging av ledning til nytt anlegg samt sanering av eksisterende stasjon tilhører denne fasen. 
Område
Illustrasjon av prosjektområde for Salten transformatorstasjon