Single Video uten deling

Kabel til England

Sammen med britiske National Grid er Statnett i gang med å opprette en forbindelse mellom Norge og England. Kabelforbindelsen, kalt North Sea Link, vil koble de nordiske og britiske markedene sammen, og gi fordeler på begge sider av kabelen. Når det blåser i Storbritannia og vindkraftproduksjonen er høy, kan vi i Norge kjøpe rimelig kraft fra britene og la vannet ligge i magasinene våre. Når det er lite vind og større behov for kraft i Storbritannia kan de så kjøpe vannkraft fra oss. Denne utvekslingen av grønn energi gir blant annet: 

  • Økt forsyningssikkerhet fordi vi kan importere mer strøm til en rimeligere pris dersom det er stram kraftsituasjon i Norge
  • Økt verdiskaping for Norge fordi vi får mer igjen for kraften når vi har overskudd av den
  • Tilrettelegging for å øke produksjon og forbruk av fornybar energi i Norge og Storbritannia, og dermed bidrag til fremtidens klimavennlige energisystem.
  • Mer forutsigbar forsyningssituasjon og pris over året og mellom ulike år.

Prosjektet tok investeringsbeslutning i 2015, og arbeidet er i gang på norsk og engelsk side. Kabelen skal etter planen settes i drift i 2021.

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

Alle prosjekter starter med planleggingsfasen. I en slik fase er følgende viktig:

  • Identifisering av behov
  • Konseptvalgutredninger 

Statnett har ansvaret for å planlegge og søke om å gjennomføre de prosjektene vi mener er samfunnsmessige rasjonelle. For mellomlandsforbindelser er de viktigste kriteriene at de er samfunnsøkonomisk lønnsomme og bidrar til forsyningssikkerheten.

Planlegging

For forbindelser til land utenfor Norden er det i Norge krav om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling - såkalt utenlandskonsesjon. Søkeinstans er Olje- og energidepartementet. Departementet valgte å sende Statnetts søknad for de planlagte Tysklands- og Englandskablene på offentlig høring. En eventuell klage på vedtaket avgjøres av Kongen i statsråd, som fatter endelig vedtak. Ordningen med utenlandskonsesjon er særnorsk, men de landene vi planlegger å knytte oss opp mot har også krav om konsesjoner. Disse konsesjonene her imidlertid mer til felles med den norske anleggskonsesjonen.

Utbygging

Prosjektet har nå begynt byggefasen. En slik fase kan omfatte skogrydding, bygging og utbedring av nye og eksisterende veier på land. I sjøen vil det gjerne være sjøbunnundersøkelser før kabellegging og nedspyling og i enkelte punkter tildekking etter at sjøkabelen er lagt. Området rundt tilkoblingspunktet vil også bli utvidet for å gi plass til ny stasjon som skal knytte kabelen til det norske strømnettet.

Område
Illustrasjon av et kartutsnitt som markerer Norge og England på et Europakart

Nyheter om prosjektet

email Få nyhetsvarsel om dette
prosjektet på epost