Fornybar vest
prosjektpakke

I Statnett definerer vi region vest til å være begrenset av Boknafjorden i sør, Langfjella i øst og Nordfjord i nord.

Det er planer om å realisere en rekke prosjekter som vil øke produksjonen av fornybar energi (først og fremst småkraft) i dette området de nærmeste årene. I tillegg til at de pågående ledningsprosjektene i regionen realiseres, må kapasiteten i flere av sentralnettstasjonene økes for at nettet skal ha kapasitet til å ta imot og overføre all denne nye, fornybare energien. Dette gjelder stasjonene Røldal i Odda, Mauranger i Kvinnherad, Refsdal i Vik, Borgund i Lærdal og Leirdøla i Luster kommune. I tillegg er utvidelsen av Vågåmo transformatorstasjon lagt til denne prosjektpakken.

Samtidig er de fleste av Statnetts planer om millioninvesteringer avhengige nettopp av at de nye fornybare prosjektene gjennomføres. Uten ny fornybar energi, er det ikke behov for kapasitetsøkningene i transformatorstasjonene. Men uten disse kapasitetsøkningene, vil altså ikke den fornybare energien kunne overføres dit den skal forbrukes. Investeringene må derfor koordineres.

Skal Statnett kunne levere ny eller økt transformeringskapasitet i de aktuelle stasjonene, er det derfor viktig med snarlig investeringsbeslutning for de aktuelle prosjektene innen fornybar energi. Det vil kunne ta Statnett fire-fem år å gjennomføre utvidelsesplanene etter at endelig beslutning er tatt. For Vågåmo er imidlertid beslutningen allerede tatt og arbeidet igangsatt. Holdes tidsplanen vil den utvidede stasjonen være i drift fra høsten 2017.

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

Alle prosjekter starter med planleggingsfasen. I en slik fase er følgende viktig:

 

  • Identifisering av behov
  • Konseptvalgutredninger
  • Ekstern kvalitetssikring

 

Når det gjelder oppgradering og utvidelse av allerede eksisterende anlegg, kan prosessen bli noe enklere enn for helt nye ledninger og stasjoner.

Statnett har ansvaret for å planlegge og søke om å gjennomføre de prosjektene vi mener er samfunnsmessige rasjonelle.

Planlegging

En alminnelig konsesjonsprosess starter med en melding fra Statnett til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som sendes ut på en offentlig høringsrunde. I neste omgang sender Statnett inn en konsesjonssøknad til NVE, som etter offentlige høringsrunder sender sin innstilling til Olje- og energidepartmentet (OED). Eventuelle klager fra berørte parter vurderes av NVE og oversendes til OED som avgjør klagesaken. Endelig vedtak skjer ved Kongen i statsråd.

Ved oppgradering og mindre endringer i allerede eksisterende anlegg kan prosessen bli noe enklere. I noen sammenhenger vil det ikke være nødvendig å starte prosessen med en melding, men i stedet søke konsesjonssøknad.

Utbygging

Prosjektet har nå begynt byggefasen. En slik fase kan omfatte skogrydding, bygging og utbedring av nye og eksisterende veier, etablering av helikopterlasteplasser og oppstillingsplasser for vinsjer og linetromler, utførelse av betongfundamenter, montasje av master og montasje/strekking av linjer.

Område
Bilde av et kartutsnitt over Vestlandet

Nyheter om prosjektet

email Få nyhetsvarsel om dette
prosjektet på epost