Fjotland transformatorstasjon
Fjotland transformatorstasjon (Solhom)
Konsesjonssøknad Fjotland transformatorstasjon

Fjotland transformatorstasjon (Solhom) 

Statnett er i gang med å bygge neste generasjon sentralnett. Et viktig tiltak på veien mot dette målet er å øke kapasiteten i ledningsnettet og på stasjonene ved å oppgradere fra dagens 300 kilovolt til 420 kilovolt. Denne spenningsoppgraderingen vil øke kapasiteten i ledningsnettet og gjennom det bidra til å bedre forsyningssikkerheten og sikre mellomlandsforbindelsene til Europa. Det legger også til rette for produksjon av mer fornybar energi som bidrar til at Norge og Europa når sine klimamål.

Dette skjer på Fjotland transformatorstasjon:

Bygging av et nytt 420 kilovolt kompaktanlegg som skal erstatte Solhom transformatorstasjon.

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

Alle prosjekter starter med planleggingsfasen. I en slik fase er følgende viktig:

  • Identifisering av behov
  • Konseptvalgutredninger 
  • Ekstern kvalitetssikring 

Statnett har ansvaret for å planlegge og søke om å gjennomføre de prosjektene vi mener er samfunnsmessige rasjonelle. For mellomlandsforbindelser er de viktigste kriteriene at de er samfunnsøkonomisk lønnsomme og bidrar til forsyningssikkerheten.

Planlegging

For forbindelser til land utenfor Norden er det i Norge krav om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling - såkalt utenlandskonsesjon. Søkeinstans er Olje- og energidepartementet. Departementet valgte å sende Statnetts søknad for de planlagte Tysklands- og Englandskablene på offentlig høring. En eventuell klage på vedtaket avgjøres av Kongen i statsråd, som fatter endelig vedtak. Ordningen med utenlandskonsesjon er særnorsk, men de landene vi planlegger å knytte oss opp mot har også krav om konsesjoner. Disse konsesjonene her imidlertid mer til felles med den norske anleggskonsesjonen.

Utbygging

Prosjektet har nå begynt byggefasen. En slik fase kan omfatte skogrydding, bygging og utbedring av nye og eksisterende veier på land. I sjøen vil det gjerne være sjøbunnundersøkelser før kabellegging og nedspyling og i enkelte punkter tildekking etter at sjøkabelen er lagt. Området rundt tilkoblingspunktet vil også bli utvidet for å gi plass til ny stasjon som skal knytte kabelen til det norske strømnettet.

Område
kartillustrasjon på prosjektområdet til Vestre korridor

Nyheter om prosjektet

email Få nyhetsvarsel om dette
prosjektet på epost