Bedre leveringspålitelighet i kraftforsyningen til Nyhamna

Gassprosesseringsanlegget på Nyhamna skal i perioden 2016-2018 utvides, noe som medfører at leveringspåliteligheten til anlegget svekkes med dagens nettilkobling.

Statnett anbefaler å styrke leveringspåliteligheten til Nyhamna med et konsept som kan gi tosidig forsyning (N-1) til Nyhamna, der vi beslutter og gjennomfører tiltak trinnvis. Første trinn er å bygge en ny transformatorstasjon i Isfjorden, som deretter kobles til en ny 420 kV kraftledning som bygges mellom Isfjorden og Fræna. Dette konseptet vil hurtigst bedre leveringspåliteligheten til Nyhamna ved å redusere konsekvensene av langvarige feil. En trinnvis utvikling muliggjør tidligere realisering av nytte med lavere kostnad, og legger til rette for å tilpasse tiltak til utviklingen av behovet.

 

I dag forsynes Nyhamna-anlegget med Statnetts 420 kV kraftledning Viklandet-Fræna. Statnett planla opprinnelig at anlegget skulle forsynes med to 420 kV-forbindelser fra henholdsvis Viklandet og Ørskog. Statnett søkte og fikk av Norges- vassdrags og energidirektorat (NVE) konsesjon for en sjøkabelløsning mellom Ørskog og Nyhamna. Før endelig konsesjon hos Olje- og energidepartementet (OED) ble avklart, ga først tidligere operatør Norsk Hydro og siden nåværende operatør Shell, Statnett beskjed om at en tosidig forbindelse ikke var økonomisk forsvarlig. Statnett ba derfor OED i 2011 om å avslutte klagebehandlingen av konsesjonen.

 

I forbindelse med Stortingets behandling av St. prp. 97 S (2012-2013) Utbygging og drift av Aasta Hansteen-feltet og anlegg og drift av Polarled utviklingsprosjekt og Kristin gasseksportprosjekt, forutsatte Olje- og energidepartementet at operatøren i samråd med Statnett skulle gjennomføre en utredning av den fremtidige kraftforsynings­situasjonen på Nyhamna. I utredningen skulle man se på den samfunnsøkonomiske betydningen av å etablere tosidig forsyning til Nyhamna, omtalt som N-1.

 

En teknisk og samfunnsøkonomisk analyse av mulige N-1 løsninger for Nyhamna ble i 2014 utarbeidet av Statnett i samråd med Shell og Gassco. På bakgrunn av analysen fra 2014 har Statnett nå gjennomført en konseptvalgutredning hvor vi har vurdert ulike konsepter som vil bedre leveringspåliteligheten i kraftforsyningen til Nyhamna.

 

Konseptvalgutredningen er utarbeidet etter gjeldene forskrift og tilhørende veileder fra Olje- og energidepartementet. DNV GL har gjennomført den eksterne kvalitetssikringen og støtter Statnetts anbefalte konseptvalg. Konseptvalgutredning og rapport fra kvalitetssikrer oversendes Olje- og energidepartementet. De vil gjennomføre en høring før de kommer med en uttalelse.

Publisert - Sist oppdatert