Bamble - Rød
Ny 420 kV kraftledning fra Bamble til Rød i Telemark

For å forbedre forsyningssikkerheten på Sørlandet og legge til rette for økt kraftutveksling har Statnett bygget en ny kraftledning fra Herum i Bamble til Rød i Skien. Den nye ledningen er 34 km lang. I tillegg skal 5 km gammel ledning saneres og legges om parallelt med Bamble-Rød ledningen. Det er også bygget ny transformatorstasjon i både Bamble og Grenland.

Delprosjektet inngår i prosjektet Østre korridor.

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

Alle prosjekter starter med planleggingsfasen. I en slik fase er følgende viktig:

  • Identifisering av behov
  • Konseptvalgutredninger 
  • Ekstern kvalitetssikring 

Statnett har ansvaret for å planlegge og søke om å gjennomføre de prosjektene vi mener er samfunnsmessige rasjonelle.

Planlegging

En alminnelig konsesjonsprosess starter med en melding fra Statnett til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som sendes ut på en offentlig høringsrunde. I neste omgang sender Statnett inn en konsesjonssøknad til NVE, som etter offentlige høringsrunder sender sin innstilling til Olje- og energidepartmentet (OED). Eventuelle klager fra berørte parter vurderes av NVE og oversendes til OED som avgjør klagesaken. Endelig vedtak skjer ved Kongen i statsråd.

Utbygging

Presojektet er ferdigstilt.

Område
Kartillustrasjon på prosjektområdet til Østre korridor

Nyheter om prosjektet