Bilde av høysepntmaster over et fjellviddeterreng
Aurland - Sogndal
Ny 420 kV-ledning fra Aurland til Sogndal

Statnett planlegger å oppgradere 300 kV ledningen Aurland – Sogndal til 420 kV. Dette vil i hovedsak skje ved at det bygges en ny ledning parallelt med den eksisterende, som derfor kan rives etter at ny ledning er satt i drift. Samtidig skal den delen av 300 kV ledningen Hove – Sogndal som er parallell med Aurland – Sogndal oppgraderes til 420. Til sammen skal det bygges ca. 60 km nye ledninger. De nye ledningene er planlagt ferdigstilt i 2020, og de gamle ventes å bli revet innen utgangen av 2022. Det skal også gjøres utvidelse av transformatorkapasiteten i Sogndal transformatorstasjon og en mindre ombygging av koblingsanlegget ved Aurland I kraftverk. 
 

Ledningen mellom Aurland og Sogndal er i dag en flaskehals i nettet. Ved å oppgradere ledningen vil vi få ett sammenhengende 420 kV nett i Norge. Dette vil bidra til sikker drift av nettet og øke kapasiteten slik at det blir mulig å bygge ut mer fornybar kraftproduksjon på Vestlandet. Ombyggingen vil også medføre at Statnett vil fjerne eksisterende ledninger gjennom Fardal.

 

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

Den tidligste prosjektfasen handler om analyser og utredninger av ulike konsepter.

  • Identifisering av behov
  • Konseptvalgutredninger 

Statnett har ansvaret for å planlegge og søke om å gjennomføre prosjekter som er samfunnsmessige rasjonelle.

Planlegging

En alminnelig konsesjonprosess starter med en melding fra Statnett til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som sendes ut på en offentlig høringsrunde. I neste omgang sender Statnett inn en konsesjonssøknad til NVE, som etter offentlige høringsrunder sender sin innstilling til Olje- og energidepartmentet (OED). Eventuelle klager fra berørte parter vurderes av NVE og oversendes til OED som avgjør klagesaken. Endelig vedtak skjer ved Kongen i statsråd.

Utbygging

Prosjektet har nå begynt byggefasen. En slik fase kan omfatte skogrydding, bygging og utbedring av nye og eksisterende veier, etablering av helikopterlasteplasser og oppstillingsplasser for vinsjer og linetromler, utførelse av betongfundamenter, montasje av master og montasje/strekking av linjer. 

Område
Bilde av et kartutsnitt over Vestlandet

Nyheter om prosjektet

email Få nyhetsvarsel om dette
prosjektet på epost