Adamselv - Lakselv
Ny kraftledning

Konsesjonsprosess for ny kraftledning fra Adamselv til Lakselv er startet opp med sikte på å søke konsesjon sommeren 2017.

I dag har vi én kraftledning på strekningen, med spenningsnivå 132 kV. 

Bakgrunn for oppstart av konsesjonsprosess er et kortsiktig behov for reinvestering/fornyelse av eksisterenede ledning og et antatt langsiktig behov for flere kraftledninger på strekningen.

Rapporter fra analyser av behov og tiltak for Kraftsytemet i Finnmark konkludererer ikke endelig ift spenningsnivå for Adamselv - Lakselv, og derfor konsekvensutredes det både for ny ledning på 132 kV og 420 kV spenningsnivå. 

Nye bereninger viser at ledningen alene ikke gir nok effekt til å forsvare investeringen. Ledningen må sees i en større sammenheng, da man møter på nye flaskehalser ved kun å investere på denne strekningen.

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

Alle prosjekter starter med planleggingsfasen. I en slik fase er følgende viktig:

  • Identifisering av behov
  • Konseptvalgutredninger 
  • Ekstern kvalitetssikring 

Statnett har ansvaret for å planlegge og søke om å gjennomføre de prosjektene vi mener er samfunnsmessige rasjonelle.

Planlegging

En alminnelig konsesjonsprosess starter med en melding fra Statnett til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som sendes ut på en offentlig høringsrunde. I neste omgang sender Statnett inn en konsesjonssøknad til NVE, som etter offentlige høringsrunder gir eller avslår konsesjon. Eventuelle klager fra berørte parter vurderes av NVE og oversendes til OED som avgjør klagesaken. Endelig vedtak skjer ved Kongen i statsråd.

Utbygging

Statnett har fått tillatelse til å realisere prosjektet av myndighetene og det er fattet en investeringsbeslutning. Prosjektet har startet byggefasen. En slik fase kan omfatte skogrydding, bygging og utbedring av nye og eksisterende veier, etablering av helikopterlasteplasser og oppstillingsplasser for vinsjer og linetromler, utførelse av betongfundamenter, montasje av master, bygging/utvidelse av transformatorstasjon og montasje/strekking av linjer.

Område

Nyheter om prosjektet

email Få nyhetsvarsel om dette
prosjektet på epost