Bilde av en Statnettmontør og en høyspentledning blant snødekte fjell
Åfjord - Surna - Ny kraftledning
Ny 420 kV-ledning Åfjord-Snilldal-Surna

Åfjord (Storheia) - Snilldal- Surna (Trollheim)

Statnett har av Olje- og energidepartementet (OED) fått endelig vedtak for utbygging av en ny 420 kV ledning fra Namsos i Trøndelag via Fosen til Surnadal i Møre og Romsdal.

Opprinnelig konsesjonssøkte Statnett denne forbindelsen som to prosjekter, Namsos-Storheia (Åfjord) og Storheia-Trollheim (Surna). Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga Statnett konsesjon for utbygging av Namsos-Storheia i 2010, og i 2012 ga NVE Statnett konsesjon for strekningen fra Storheia til Trollheim. I OEDs endelige vedtak er de to prosjektene slått sammen til ett prosjekt, som skal inngå som en del av sentralnettet.

Første byggetrinn av totalprosjektet Namsos-Surna er nå under utbygging og innebærer etablering av ny 420 kV forbindelse fra Namsos til Åfjord (Storheia) og fra Snilldal til Surna. Første byggetrinn skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2019. Siste byggetrinn mellom Åfjord og Snilldal skal i henhold til OEDs konsesjonsvedtak være på plass innen 2028. 

Namsos-Surna bygges for å legge til rette for Europas største landbaserte vindanlegg på Fosen, i Snillfjord og Hitra, samt øke nord-sør kapasiteten i sentralnettet og styrke den regionale forsyningssikkerheten. 

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

Alle prosjekter starter med planleggingsfasen. I en slik fase er følgende viktig:

  • Identifisering av behov
  • Konseptvalgutredninger 
  • Ekstern kvalitetssikring 

Statnett har ansvaret for å planlegge og søke om å gjennomføre de prosjektene vi mener er samfunnsmessige rasjonelle.

Planlegging

En alminnelig konsesjonsprosess starter med en melding fra Statnett til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som sendes ut på en offentlig høringsrunde. I neste omgang sender Statnett inn en konsesjonssøknad til NVE, som etter offentlige høringsrunder sender sin innstilling til Olje- og energidepartmentet (OED). Eventuelle klager fra berørte parter vurderes av NVE og oversendes til OED som avgjør klagesaken. Endelig vedtak skjer ved Kongen i statsråd.

Utbygging

Statnett har nå fått tillatelse til å realisere prosjektet av myndighetene. Før prosjektet kan starte byggeaktiviteten må Statnetts styre ta en investeringsbeslutning. Når en investeringsbeslutning foreligger vil byggefasen starte. En slik fase kan omfatte skogrydding, bygging og utbedring av nye og eksisterende veier, etablering av helikopterlasteplasser og oppstillingsplasser for vinsjer og linetromler, utførelse av betongfundamenter, montasje av master og montasje/strekking av linjer.

Område
Kartillustrasjon på prosjektområdet for Storheia-Trollheim

Nyheter om prosjektet

email Få nyhetsvarsel om dette
prosjektet på epost