Tariff for 2019 vedtatt

Statnetts styre har vedtatt sentralnettstariffen for 2019. Store investeringer i strømnettet gjør at tariffen øker, og det blir gjort endringer for å sikre mindre forskjell mellom nettkundene.

Statnett gjør for tiden betydelige investeringer for å sikre at sentralnettet er robust, og for å sikre strømforsyningen i mange år fremover. Kraftsystemet er i endring og skal blant annet takle en overgang fra fossil til fornybar kraft i Norden, samtidig som det er et stort reinvesteringsbehov i eksisterende nett. Dette vil medføre økt tariffnivå i årene fremover, og for 2019 øker tariffen for sentralnettet med 9%. For vanlige forbrukere betyr det i snitt en økning på 0,6 øre/kWh.

Her finner du tariff for 2019

Det blir også mindre endringer i tariffmodellen. Kraftintensiv industri kan i dag få opptil 90% redusert tariff. Styret vedtok at dette taket reduseres med 15 prosentpoeng til 75% i 2019. Styret legger videre til grunn at taket reduseres med ytterligere 15 prosentpoeng både i 2020 og 2021. Dette er basert på de vurderingene som i dag foreligger om en fremtidig ny tariffmodell.  Samtidig vedtok styret at det skal jobbes videre med den nye tariffmodellen.

- Grunnen til at vi gjør disse endringene, er at forskjellen mellom kundene med høyest rabatt og andre kunder ellers ville ha økt betydelig. Vi investerer for tiden i et sterkere nett som sikrer strømforsyningen i fremtiden, og dette kommer alle som bruker nettet til gode. Det er et spleiselag, og alle nettkunder må bidra, sier Knut Hundhammer, konserndirektør i Statnett. – På denne måten blir forskjellen mellom industrien og den jevne forbruker mindre, tilføyer han.

Les også om Statnetts oppdaterte investeringsplan for 2019


Drøfter videre rundt ny tariffmodell

Statnett la tidligere i år frem forslag til en modell som er bedre tilpasset de omfattende endringene kraftsystemet står overfor, og dermed legger til rette for en mer samfunnsøkonomisk effektiv utvikling og utnyttelse av kraftsystemet.

I sitt vedtak ber styret administrasjonen fortsette arbeidet med en ny tariffmodell – inkludert en foreslått økning i innmatingstariffen, som i dag er begrenset oppad av et tak fastsatt av EU. Det videre arbeidet med den nye tariffmodellen skal skje i god dialog med kunder og andre interessenter.

– Prosessen omkring tariffen har gått over lang tid, med utstrakt kontakt, men vi fortsetter dialogen, sier Hundhammer. – Når en ny tariffmodell foreligger, er det viktig at alle elementene er forstått og bredt forankret, legger han til.


Kontakt

Statnetts pressevakt 23 90 40 00

email Få nyhetsvarsel på epost
Publisert - Sist oppdatert