Oppdatert fremdriftsplan for Elhub presenteres i september

Elhub AS har bestemt at det skal brukes mer tid på kvalitetssikring av planverket før ny dato for innføring av Elhub fastsettes.

Elhub AS kommuniserte tidligere i år at det var behov for utvidet tid til å teste Elhub og at det jobbes ut i fra planer om oppstart av Elhub i første kvartal 2018.

I ettertid har det blitt jobbet med å kvalitetssikre planverket og tiltak for å sikre fremdrift. I denne prosessen har det kommet mange innspill fra eksterne interessenter om at ny plan for lansering av Elhub må være endelig og robust. Dette gjelder ikke minst i forhold til markedsaktørenes forberedelser og at eventuelle ytterligere utsettelser er administrativt krevende og kostbare i denne fasen av prosjektet.

- Derfor er det viktig at vi nå bruker nødvendig tid på dette arbeidet, noe som også innebærer ekstern kvalitetssikring. Ny fremdriftsplan vil bli presentert i løpet av september, sier daglig leder i Elhub, Tor Bjarne Heiberg.

Testingen for systemleverandører fortsetter igjennom sommeren, mens den første gruppen med markedsaktører vil få tilgang til å teste over sommeren. – Så får vi komme tilbake til endelig dato for oppstart av markedstesten for alle aktører når planen er endelig fastlagt, sier Heiberg.

Fakta om Elhub: 
Elhub AS er et heleid datterselskap av Statnett SF. Elhub AS skal etablere og operere en datahub for det norske kraftmarkedet i henhold til retningslinjer gitt av NVE. For mer informasjon se: https://www.nve.no/elmarkedstilsynet-marked-og-monopol/sluttbrukermarkedet/elhub samt www.elhub.no

 

For mer informasjon:
Tor B. Heiberg, daglig leder Elhub AS,
Tlf: 993 53 969


Gunnar Romsaas, senior kommunikasjonsrådgiver, Statnett
Tlf: 977 33 716

Publisert - Sist oppdatert