Systemdrifts- og markedsutviklingsplan

Systemdrifts- og markedsutviklingsplanen (SMUP) 2017-2021 beskriver Statnetts oppgaver knyttet til systemansvaret, sentrale forhold i dagens systemdrift, konsekvensene av endringer fremover, og prioriterte tiltak frem mot 2021. Statnett inviterer aktører og interesserte til å komme med innspill til planen.

Utviklingen mot et mer klimavennlig og tettere integrert kraftsystem har stor betydning for driften av kraftsystemet. Vi får et mer integrert og komplekst kraftsystem, og vi må tilpasse både systemdrifts- og markedsløsningene for å utnytte mulighetene og ivareta sikker og effektiv drift.

 

Statnett har lagt en ambisiøs og offensiv systemdrifts- og markedsutviklingsplan (SMUP) for 2017-2021. SMUP beskriver utviklingstrekk som påvirker driften av kraftsystemet, konsekvensene for driften av kraftsystemet, og en helhetlig plan for videreutvikling av markedsdesign og virkemidler i systemdriften. Gjennom målrettet arbeid og prioriterte tiltak vil vi sørge for god kontroll i et mer komplekst kraftsystem og legge til rette for god ressursutnyttelse og økt verdiskaping.

 

Utviklingen og implementeringen av nye løsninger er avhengig av god kommunikasjon og et tett og godt samarbeid i kraftbransjen. Det er behov for et felles løft for å møte de omfattende endringene de nærmeste årene, og også vilje til å inngå kompromisser blant både norske og nordiske aktører. 

 

Nye løsninger vil påvirke bransjen, og Statnett ønsker å legge til rette for at informasjon som påvirker beslutninger og utvikling for aktørene gis så tidlig som mulig, og med nødvendig grad av detaljering. Samtidig er det utfordrende å gi en presis og bindende plan, på grunn av stor usikkerhet. Store endringer krever ny og økt kompetanse om det nye kraftsystemet. Det pågår omfattende norsk og nordisk kompetanseoppbygging. Kompleksiteten øker og det er mange sammenhenger som må belyses. Videre er det europeiske regelverket fortsatt under utvikling. Det vil derfor ta tid å få alle de gode løsningene på plass.

 

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2017 

Klikk på rapporten for å åpne den (PDF)

 

Kom med innspill 

Statnett inviterer aktører og interesserte til å komme med innspill til planen. Fristen for innspill er 31.05.2017. Send innspill til epost: firmapost@statnett.no. Merk emnefeltet i eposten med "SMUP 17/00512"

Publisert - Sist oppdatert