Systemdrifts- og markedsutviklingsplan

Systemdrifts- og markedsutviklingsplanen (SMUP) 2017-2021 beskriver Statnetts oppgaver knyttet til systemansvaret, sentrale forhold i dagens systemdrift, konsekvensene av endringer fremover, og prioriterte tiltak frem mot 2021. Tiltaksplan 2018-22 gir oppdatert informasjon om tiltaksporteføljen i SMUP.

Utviklingen mot et mer klimavennlig og tettere integrert kraftsystem har stor betydning for driften av kraftsystemet. Vi får et mer integrert og komplekst kraftsystem, og vi må tilpasse både systemdrifts- og markedsløsningene for å utnytte mulighetene og ivareta sikker og effektiv drift.

 

Statnetts systemdrifts- og markedsutviklingsplan (SMUP) beskriver utviklingstrekk som påvirker driften av kraftsystemet, konsekvensene for driften av kraftsystemet, og en helhetlig plan for videreutvikling av markedsdesign og virkemidler i systemdriften.  Gjennom jevnlige oppdateringer av tiltaksplanen i SMUP vil vi gi bransjen god innsikt i våre planer for videre utvikling. Vi tilstreber så langt som mulig å gi bransjen tydelig og god informasjon som er viktig for aktørenes planlegging.

 

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan (SMUP) for perioden frem til 2022 er offensiv og ambisiøs, og gjenspeiler behovet for omfattende tiltak for å møte endringene i kraftsystemet og nye krav gjennom nytt europeisk regelverk. Gjennom målrettet arbeid og prioriterte tiltak vil vi sørge for god kontroll i et mer komplekst kraftsystem og legge til rette for god ressursutnyttelse og økt verdiskaping.

 

Utviklingen og implementeringen av nye løsninger er avhengig av god kommunikasjon og et tett og godt samarbeid i kraftbransjen. Det er behov for et felles løft for å møte de omfattende endringene de nærmeste årene, og også vilje til å inngå kompromisser blant både norske og nordiske aktører. 

 

Nye løsninger vil påvirke bransjen, og Statnett ønsker å legge til rette for at informasjon som påvirker beslutninger og utvikling for aktørene gis så tidlig som mulig, og med nødvendig grad av detaljering. Samtidig er det utfordrende å gi en presis og bindende plan, på grunn av stor usikkerhet. Utviklingen må skje i tett internasjonalt samarbeid og innenfor rammene av det europeiske regelverket. Selv om et omfattende og detaljert europeisk regelverk nå er vedtatt, suppleres dette med en rekke nye initiativer rundt strukturer, samarbeid og markedsdesign. Det pågår også omfattende norsk og nordisk kompetanseoppbygging for å øke forståelsen av konsekvensene. Kompleksiteten øker og det er mange sammenhenger som må belyses.

 

Her kan du lese Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2017-2021 (PDF)

Her kan du lese Tiltaksplan systemdrifts- og markedsutvikling 2018-2022 (PDF)

 

 

Høringsinnspill

Statnett inviterte i vår aktører og interesserte til å komme med innspill til systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2017-2021. Alle innspillene finner du i listen under sammen med Statnetts oppsummering av høringsinnspillene. Vi forsøker å gi svar på høringsinnspillene så langt det er mulig i dette dokumentet, samt oppsummere hvilke endringer som har blitt gjort i SMUP siden høringsversjonen ble publisert. For øvrig tar vi innspillene med oss i det videre arbeidet med de enkelte prosjektene. Dokumentet gir en overordnet oppsummering av innspillene, samt våre kommentarer eller henvisning til hvor disse ivaretas i SMUP 2017-2021.

 

Oppsummering av høringsinnspill til SMUP2017-2021

 

Høringsuttalelse fra Agder Energi til Statnetts systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2017-2021

 

Høringsuttalelse fra BKK Produksjon til Statnetts systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2017-2021

 

Høringsuttalelse fra Eidsiva Nett til Statnetts systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2017-2021

 

Høringsuttalelse fra Energi Norge til Statnetts systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2017-2021

 

Høringsuttalelse fra Norsk Industri til Statnetts systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2017-2021

 

Høringsuttalelse fra NorthConnect til Statnetts systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2017-2021

 

Høringsuttalelse fra Skagerak Energi til Statnetts systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2017-2021

 

Høringsuttalelse fra Statkraft til Statnetts systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2017-2021

 

Engelsk sammendrag

Klikk her for engelsk sammendrag for SMUP

Publisert - Sist oppdatert