Flytbasert markedskopling – Mer effektiv håndtering av flaskehalser i kraftnettet

Ny metode for kapasitetsberegning med flytbasert markedskopling for elspot- og intradagmarkedet vil innføres i Norden. Flytbasert markedskobling vil først bli innført i spotmarkedet, mens innføring i intradagmarkedet (elbas) vil komme noe senere.

Ved flytbasert markedskopling vil kraftnettets fysiske egenskaper og begrensninger bli bedre og mer presist representert i kraftmarkedet.

 

  • I dagens markedsløsning må Statnett som systemoperatør "oversette" de faktiske nettkapasitetene til enkle handelskapasiteter mellom budområder før de kommuniseres til markedet. Dette innebærer at fordeling og prioritering av tilgjengelig nettkapasitet mellom ulike handelskorridorer blir bestemt av TSO basert på prognoser for morgendagens marked.
  • Ved flytbasert markedskopling blir de faktiske nettbegrensningene oppgitt direkte til markedet sammen med hvor mye kapasitet hvert budområde faktisk bruker av tilgjengelig kapasitet på hver begrensning. Markedsaktørenes egne vurderinger får med dette en mer avgjørende betydning siden nettkapasiteten fordeles og prioriteres på ulike handelskorridorer av selve markedsalgoritmen.

 

Ved flytbasert markedskopling blir flere handelsmuligheter tilgjengelig for markedet, og den fysiske nettkapasiteten kan utnyttes på en mer fleksibel og samfunnsøkonomisk bedre måte. Man vil normalt få markedsløsninger med flyt som er nærmere de fysiske realitetene i driftstimen, noe som isolert sett vil medføre bedre driftssikkerhet.

 

Status og tidsplan

Det nordiske arbeidet med flytbasert markedskopling startet som et felles nordisk arbeid høsten 2012. Den nye metodikken ble godkjent av de nordiske regulatorene i juli 2018.

 

Det er etablert en prototype for flytbasert kapasitetsangivelse, og det gjøres markedsberegninger for et flytbasert marked ved bruk av den europeiske markedsalgoritmen "Eufemia". Simuleringsresultatene publiseres fortløpende på den nordisk RSC sin hjemmeside: http://nordic-rsc.net/ccm/

 

Det vil anskaffes et profesjonelt IT verktøy for flytbasert kapasitetsangivelse i regi av det nordiske RSC kontoret i København, og arbeid med å spesifisere dette pågår.

 

Kapasitetsberegningsprosjektets tidsplan:

2018-2019     Ukentlige markedssimuleringer med prototype

2019-2020     Daglig parallellsimulering med profesjonelt IT-verktøy

Sent 2020      Oppstart av Flytbasert metodikk for spotmarkedet og en forbedret utgave av dagens metode for intradagmarkedet (CNTC).

 

Oppstarttidspunktet for Flytbasert er avhengig av at kvalitetskriteriene møtes.

 

Kontaktinformasjon

Statnett: fb@statnett.no

Prosjektleder norsk prosjekt: Trond Jensen

Telefon: 91350410

Nordisk prosjekt: ccm@nordic-rsc.net

Nærmere informasjon finnes på nordisk RSC sin nettside: http://nordic-rsc.net/ccm/

Publisert - Sist oppdatert