Fra time til kvarter: Finere tidsoppløsning i det nordiske kraftmarkedet

Økt andel fornybar produksjon og flere kabler til utlandet utfordrer systemdriften. Bedre planlegging hos aktørene er nødvendig for å balansere kraftmarkedet også i fremtiden. Derfor har de nordiske TSOene en ambisjon om 15 minutters avregning i kraftmarkedet fra 1. juli 2020.

I Norden avregnes aktørene time for time i dag. Avvik mellom forbruk og produksjon gjøres opp gjennom balanseavregningen. De fleste aktører kjøper og selger kraft time for time i spotmarkedet. Forbruket derimot, er ikke flatt gjennom en hel time, men vil variere. Det gir en ubalanse som systemansvarlige Statnett må håndtere.

 

Et større innslag av uregulert produksjon som småkraft, vindkraft og større utvekslingskapasitet mot utlandet vil gjøre dette mer krevende fremover. Derfor er det nødvendig at aktørene planlegger bedre enn i dag. Ved at aktørene avregnes per kvarter, vil forskjellen mellom planlagt og faktisk forbruk bli mindre. Inntil også spotmarkedet får en timesoppløsning, må aktørene få mulighet til å handle seg i balanse i intradagmarkedet. Regulerkraftmarkedet vil også få 15 minutters oppløsning. En overgang til 15 minutters avregning og intradagmarked vil også gi økte handelsmuligheter, for eksempel mot det tyske markedet. Norden vil kunne utnytte forbindelsene mot utlandet bedre, og frekvenskvaliteten i det nordiske systemet vil bedres.  

 

I EUs nettkode om balansemarkedet er det et krav om å innføre 15 minutters avregning innen utgangen av 2020. De nordiske TSOene har en ambisjon om å innføre 15 minutters avregning innen 1. juli 2020.

 

Kost-nytte-analysen som de nordiske TSOene har gjennomført viser betydelige nyttegevinster ved å innføre 15 minutters avregning i Norden

 

Prosjektets tidsplan 

Statnett og de andre nordiske TSOene har nå startet arbeidet med planleggingen av overgangen, og vil utover i 2018 gå over i selve implementeringsfasen. Arbeidet følger disse milepælene:

 

  • 2016-2017: Kost-nytte analyse i Norden og oppstart av norsk prosjekt.
  • Vinter/vår 2017/2018: Detaljert analyse av nødvendige endringer og planlegging.
  • 2018 og 2019: Implementering og endring i regulering.
  • 2020: Implementering senest 1. juli 2020.

 

Referansegruppe 

Prosjektet har en referansegruppe som også er referansegruppe i Norge for nytt balanseringskonsept i Norden (Nordic Balancing Cocept). Underlag og referat fra disse møtene vil bli lagt ut her fortløpende.

Kontaktinformasjon

Kontakt prosjektet direkte på epost: kvarter@statnett.no

 

Anders Moe, prosjektleder norsk prosjekt

Telefon: 412 11 439

 

Lars Olav Fosse, prosjektleder nordisk prosjekt

Telefon: 922 87 564

Publisert - Sist oppdatert