Tilknytningsforordninger

I dag fremkommer krav til funksjonalitet i nye anlegg i kraftsystemet gjennom "Funksjonskrav i kraftsystemet" (FIKS), sist oppdatert og utgitt i 2012. Dokumentet er en veileder som inneholder anvisninger om hvilke krav systemansvarlig normalt stiller til utstyr og funksjonalitet for å ivareta driftssikkerheten i kraftsystemet. Systemansvarlig forutsetter at kravene i veilederen (FIKS) er lagt til grunn ved planlegging av nye anlegg og endringer i eksisterende anlegg i kraftsystemet.

Dagens krav og behandlingsprosesser for nye anlegg i kraftsystemet vil endres som følge av EUs nye forordninger for nettilknytninger. Disse forordningene inneholder tekniske krav til nye anlegg, krav til prosesser ved idriftsettelse og oppfølgingskrav for å sikre at de tekniske kravene er ivaretatt. Forordningene for nettilknytning åpner også for at kravene i spesielle tilfeller kan få virkning også for eksisterende installasjoner.

 

Det er tre forordninger om nettilknytning:

 

Forordningene vil stille tekniske krav ved tilknytning (forbruk, produksjon, HVDC) og krav til hvordan disse kravene skal følges opp gjennom levetiden til anleggene. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bedt Statnett utarbeide et forslag til praktisk gjennomføring av forordninger for nettilknytning i Norge.

 

Statnett vil i arbeidet med utarbeidelse av forslag til praktisk gjennomføring avholde informasjonsmøter, første informasjonsmøte ble avholdt 10. juni 2015. Presentasjonen fra informasjonsmøte er å finne under.

 

I henhold til kravene i tilknytningskodene skal ENTSO-E forberede en ikke-bindende veiledning til sine medlemmer og andre nettselskap vedrørende de deler av tilknytningskodene som krever nasjonale avgjørelser. Den 17. november 2016 publiserte ENTSO-E sine første veiledningsdokumenter (IGD). Denne ikke-bindende veiledningen skal forklare de tekniske temaer, betingelser og gjensidige avhengigheter som må tas hensyn til når kravene i tilknytningskodene skal etterleves på nasjonalt nivå.

 

En nyhetssak hos ENTSO-E og selve dokumentene ligger her:

https://www.entsoe.eu/news-events/announcements/announcements-archive/Pages/18-RfG-related-implementation-guidance-documents.aspx

 

Kontaktperson i Statnett: Stian Boye Skaatan

Publisert - Sist oppdatert