EU-regelverk

Som et ledd i gjennomføringen av EUs tredje energimarkedspakke, etableres det en rekke ulike forordninger innen energifeltet. For kraftsystemet utarbeides det såkalte "Network Codes" og bindende "Guidelines" som regulerer forhold innen nettilknytning, marked og drift. Disse forordningene vil implementeres som norsk lov.

ENTSO-E er den europeiske samarbeidsorganisasjonen for kraftsystemoperatører (TSOer). Organisasjonen har fått i oppgave av Europakommisjonen å utarbeide forslag til forordningene på sitt område, basert på retningslinjer fra EUs overordnede energiregulator ACER. Statnett er medlem i ENTSO-E og har deltatt aktivt i organisasjonens ulike organer og arbeidsgrupper for å sikre at forordningene også ivaretar de spesielle forhold som gjelder i det nordiske kraftsystemet.

 

Opprinnelig skulle det felles regelverket fastsettes utelukkende gjennom network codes, men da det ble klart at det ville være et behov for ytterligere presisering gjennom såkalte metodikker valgte EU-kommisjonen å gi flere av dem status som Comission guidelines i stedet. Både network codes og guidelines har imidlertid samme juridisk bindende status.

 

Her har vi delt forordningene i tre grupper – tilknytnings-, markeds- og driftsforordninger. Under hvert punkt vil du finne informasjon om de ulike forordningene og fremdriften i arbeidet med disse.

 

En ytterligere introduksjon til Network Codes finnes hos ENTSO-E.

Publisert - Sist oppdatert