Produksjonsglatting

Fra primo juni 2015 innføres en ny systemtjeneste, "produksjonsglatting". Kraftprodusenter som jevnlig, normalt ukentlig, har produksjonsendringer ≥ 200 MW kan delta i produksjonsglatting.

Aktører som bekrefter slik deltakelse, leverer produksjonsglatting basert på bestillinger fra systemansvarlig, i stedet for kvartersplaner i henhold til faste krav. Statnett har hatt kontakt med aktører som i 2014 jevnlig har hatt produksjonsendringer ≥ 200 MW. Dersom det skulle være aktører som oppfyller kriteriene for deltakelse i produksjonsglatting og finner slik deltakelse interessant, men som Statnett ikke har hatt kontaktet med, ber vi om at dere tar kontakt med Statnett. Produksjonsglatting beskrives nærmere i "Produksjonsglatting. Vilkår for deltakelse, håndtering og kompensasjon".

 

Formålet er å redusere de strukturelle ubalansene i kraftsystemet. Dette er ubalanser innenfor driftstimen som skyldes en forutsigbar og ikke ideell tilpasning i planfasen mellom produksjon, forbruk og utveksling som følge av at profilene på endringer i produksjon, forbruk og kraftflyt ut/inn av systemet er ulike. Med dagens timesoppløsning i energimarkedene vil ubalansene gjennom timen kunne bli betydelige. Gjeldende virkemidler vurderes ikke som tilstrekkelige for å håndtere de strukturelle ubalansene, og det er nødvendig med tiltak som gir en bedre tilpasning ved store produksjonsendringer. Dette er også en sentral forutsetning for å kunne oppnå en effektiv utnyttelse av eksisterende og nye kabelforbindelser.

 

Statnett vil også fra 1.9.2015 innføre justerte krav til kvartersplaner. Nye krav vil fra da erstatte gjeldende krav til kvartersplaner. Kravene vil gjelde for all fleksibel kraftproduksjon når sum produksjonsendringer over et timeskift pr. konsesjonær pr. elspotområde er ≥200 MW.

 

Krav til kvartersplaner vil være faste / deterministiske krav om fordeling av produksjonsendring ved timeskift i flere like trinn rundt timeskift. Ved planlagte produksjonsendringer ≥200 MW over et timeskift deles opp-/nedkjøring i 3 like trinn, mens ved planlagte produksjonsendringer ≥ 400 MW over et timeskift, deles opp-/nedkjøring i 4 like trinn rundt timeskift. Dette beskrives nærmere i notat "Krav til kvartersplaner ved store produksjonsendringer". Statnett vil fatte enkeltvedtak om krav til kvartersplaner.

 

For nærmere informasjon eller spørsmål knyttet til ordningene kan dere ta kontakt med Rita Berthelsen Johnsen (rita.johnsen@statnett.no), tlf: 23904508. Spørsmål vedrørende implementering/IKT/kommunikasjon kan sendes til larm@statnett.no

Publisert - Sist oppdatert