Systemtjenester

Systemtjenester er ytelser som er nødvendige for å ivareta tilfredsstillende leveringskvalitet i kraftsystemet.

Systemansvarlig fattet den 14.10.2013 vedtak om levering av systemtjenester. Dette vedtaket var ikke begrenset i tid og vedtaket er dermed gjeldene fram til nytt vedtak fattes.


Når det gjelder betaling for disse systemtjenestene er praksis at det fattes vedtak gjeldende for ett år av gangen.Systemansvarlig vil fortsette praksisen med årlige vedtak etter fos § 27 angående betaling for systemtjenester.

Publisert - Sist oppdatert