Retningslinjer for systemansvaret

Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 28a annet ledd pålegger den systemansvarlige å utarbeide forslag til retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret. Utarbeidelsen av, og senere endringer i, retningslinjene skal høres med aktørene i bransjen og innholdet i retningslinjene skal godkjennes av NVE. Systemansvarliges utøvelse av vedtaksmyndigheten skal være i tråd med retningslinjene.

 

Bestemmelsen om retningslinjer ble innført i fos § 28a i 2018, og i første omgang er det et begrenset antall enkeltbestemmelser i fos som er omfattet at krav til retningslinjer. Plikten for systemansvarlig til å utarbeide retningslinjer gjelder fra 1.7.2018. Hvilke bestemmelser som til enhver tid er omfattet av krav om tilhørende retningslinjer fremgår av gjeldende fos § 28a første ledd. Gjeldende versjon av fos finnes på Lovdata.

 

Det overordnede formålet med bestemmelsen om retningslinjer er å sikre at systemansvaret forvaltes åpent og samfunnsmessig rasjonelt, samt at prinsippene for utøvelse av systemansvaret etterleves.

 

NVE har vedtatt ulik ikrafttredelsesdato for endringer i de ulike bestemmelsene i fos. Først ut kommer § 22 om feilanalyse og statistikk som gjøres gjeldende fra 1.1.2019. Det er derfor retningslinjer for § 22, som eneste bestemmelse, kommer på høring nå. Endringer i forskriftstekst for fos §§ 5, 6 8, 8a, 8b, 14a og 21 blir iverksatt fra 1.7.2019, og tilhørende retningslinjer sendes på høring høsten 2018.

 

Når retningslinjer for enkeltbestemmelser er godkjent av NVE skal disse legges til grunn for systemansvarliges vedtak, med mindre noen annet blir oppgitt, jf. fos § 28a fjerde ledd. Når vedtak er fattet, og disse støtter seg på retningslinjene, vil innholdet i retningslinjene være bindende for de aktører som omfattes av vedtaket.

 

Inntil videre vil praktiseringsdokumentet videreføres, men for de enkeltbestemmelsene som får tilknyttede retningslinjer vil tilsvarende deler av praktiseringsdokumentet utgå. Når alle relevante bestemmelser i fos har fått tilknyttede retningslinjer vil praktiseringsdokumentet ha utspilt sin rolle, og dokumentet fjernes fra Statnetts hjemmesider.

 

 

Aktuelle høringsdokumenter relatert til retningslinjer for systemansvaret finner du her

Publisert - Sist oppdatert