Om Statnetts praktisering av systemansvaret

Lovverk

Energiloven med underliggende forskrifter, konsesjon for å utøve systemansvaret og konsesjoner for tilrettelegging av kraftutveksling med andre land gir rettslige ramme­betingelser for systemansvarliges agering i kraftsystemet.

 

Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) er en av forskriftene under energiloven. Denne forskriften skal legge til rette for et effektivt kraftmarked og en tilfredsstillende leveringskvalitet i kraftsystemet. Forskriften skal sikre at systemansvaret utøves på en samfunnsmessig rasjonell måte, herunder skal det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt.

 

Forskriften gjelder for systemansvarlig og enhver som helt eller delvis eier eller driver nett, produksjon eller organisert markedsplass, samt omsettere og sluttbrukere.

 

Første versjon ble gjort gjeldende fra 17. mai 2002. Det er siden gjort flere endringer i fos. Forskriften er tilgjengelig på lovdatas hjemmesider: Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet  Ekstern lenke

 

 

Statnetts myndighet

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Statnett konsesjon for å være systemansvarlig. En viktig del av arbeidsoppgavene til systemansvarlig, er å fatte enkeltvedtak etter hjemlene gitt i fos, som inneholder prinsipper for og pålegg om hvordan konsesjonærene i kraftsystemet skal agere for at forskriftens formål skal oppfylles. Den inneholder også en rekke bestemmelser om at systemansvarlig skal eller kan gjøre vedtak overfor konsesjonærene. Utøvelse av offentlig myndighet stiller krav til veiledning vedrørende saks­prosess og hva som normalt legges til grunn for vedtak som fattes.

 

Systemansvarlig har ikke forskriftsmyndighet og praktiserer derfor utøvelsen av system­ansvaret ved å fatte enkeltvedtak.

 

Systemansvarlig er gitt offentlig myndighet ved utøvelsen av systemansvaret og er derfor underlagt både forvaltningsloven og offentlighetsloven. Dette innebærer at lovens krav til offentlighet, saksbehandling, klagebehandling, nøytralitet og likebehandling med mer får anvendelse for systemansvarliges virksomhet.

 

 

Systemkritiske vedtak

Dette er vedtak som av tidsmessige og praktiske grunner må effektueres der og da, eller relativt raskt etter at de er fattet. Vedtakene er unntatt fra forvaltningslovens regler om saksforberedelse, krav til utforming/innhold i vedtaket og klage til overordnet organ. Dette betyr blant annet at vedtaket ikke kan påklages til NVE etter de vanlige klagereglene i forvaltningsloven.

 

I § 26 angis en svært streng lydighetsplikt knyttet til systemkritiske vedtak. Denne lydighetsplikten som konsesjonærene har overfor systemkritiske vedtak er av NVE og Olje- og energidepartementet stadfestet gjennom flere klagesaker. Det er også blitt ilagt overtredelsesgebyr.

 

Selv om systemkritiske vedtak alltid skal følges, er dette ikke til hinder for at konsesjonæren på et mer generelt grunnlag kan ta opp konkrete problemstillinger med systemansvarlig eller NVE med sikte på å avklare hvorvidt systemansvarlig opptrer i henhold til regelverket.

 

Det er i § 28 presisert hvilke vedtak som er systemkritiske og dermed unntatt deler av forvaltningsloven. I gjennomgangen av de enkelte bestemmelsene i fos er dette angitt. 

 

 

Ikke-systemkritiske vedtak

For ”ikke-systemkritiske vedtak”, dvs. alle vedtak som ikke eksplisitt er definert som systemkritiske, gjelder forvaltningsloven fullt ut. Dette betyr blant annet at det er formalkrav til saksbehandling før vedtaket gjøres, og at vedtaket kan påklages til NVE innen 3 uker fra det tidspunkt vedtaket er kommet frem til parten. Klagen skal rettes til NVE og sendes system­ansvarlig til forberedende klagebehandling. NVEs avgjørelse kan ikke påklages.

 

 

Generelt

På disse sidene har vi inkludert alle paragrafer i fos med systemansvarliges merknad til de enkelte paragrafer. System-ansvarliges merknad til paragrafene er gjort for å gi informasjon om Statnetts tolkning og praktisering av paragrafenes intensjon og innhold.

 

Dette kan for eksempel være prin­sipper som etter vedtak eller avgjørelse i klagesaker har blitt etablert som forvaltnings­praksis og som generelt vil ligge til grunn for kommende vedtak.

 

Det er også lagt til andre relevante merknader. I tillegg er NVEs forarbeid til fos nyttig og ofte nødvendig for å forstå innholdet i paragrafene i forskriften. NVEs forarbeider til forskriften er tilgjengelig på NVEs hjemmesider.

 

Videre i dette dokumentet angis det om vedtak etter den enkelte paragraf er systemkritisk eller ikke, og hvilken enhet i Statnett som er ansvarlig for praktiseringen. Ved noen paragrafer er det henvisning eller link til andre dokument og steder på Statnetts hjemmesider.

 

NVE har gjennom tilsyn med systemansvarlig samt endringer i fos tydeliggjort at det er NVE som er det overordnede organ for den systemansvarliges oppfølging, og at det er NVE som skal føre tilsyn med at bestemmelsene i fos overholdes. Det er NVE som kan gi de nødvendige pålegg som er nødvendig for gjennomføring av fos, herunder fastsette tvangsmulkt. Systemansvarlig er pålagt å gi informasjon til NVE i de tilfeller hvor systemansvarlig har fått kjennskap til at det er brudd på fos. Det er presisert at dette skal gjelde for både små og store brudd på fos. 

 

Publisert - Sist oppdatert