Praktisering av systemansvaret

Statnett har konsesjon for utøvelse av systemansvaret i kraftsystemet, der oppgaver og ansvar forbundet med dette er regulert gjennom forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos). De innledende paragrafer i fos beskriver formål, virkeområde og prinsipper for utøvelse av system­ansvaret, mens de øvrige paragrafer angir oppgaver, virkemidler, forplikt­elser og rettigheter for både systemansvarlig og øvrige aktører i kraft­systemet.

 

Selv om forskriften er relativt detaljert, gir likevel de enkelte bestemmel­sene systemansvarlig et spillerom for hvordan systemansvaret skal hånd­teres. De føringer som er gitt til de enkelte bestemmelsene er heller ikke alltid beskrevet i detalj. Statnett har derfor valgt å informere aktørene nærmere om hvordan Statnett benytter fos og praktiserer rollen som systemansvarlig. På disse nettsidene beskriver vi systemansvarliges forvaltningspraksis for alle bestemmelsene i fos.

 

Praksis endres over tid, bl.a. basert på systemansvarliges erfaring og på konkrete tilbakemeldinger fra aktørene i kraftsystemet. NVE følger opp praktiseringen av systemansvaret, gjennom årlig rapportering av virk­som­heten, faste rapporteringsmøter, konkrete enkeltsaker og revisjon av systemansvarlig.

 

Oppdateringen publiseres på Statnetts nettsider og ikke som et helhetlig dokument som tidligere. For å sikre at det ikke oppstår uklarheter om hva som til enhver tid har vært gjeldende praktisering så er oppdateringsdato for de ulike bestemmelsene datert. Ved fremtidige endringer vil tidligere versjoner fortsatt gjøres tilgjengelig på våre hjemmesider. Tidligere praktiseringsdokument er tilgjengelig under hovedfanen "Systemansvaret" ("Styrende dokumenter").


Vi oppfordrer aktører til å gi innspill og stille spørsmål slik at vår praktisering blir beskrevet så klart og entydig som mulig.

 

Publisert - Sist oppdatert