Tidsfrister

Konsesjonærselskaper er gitt en rekke frister for validering og etterutfylling av data på ulike komponenttyper. Frister, samt linker til vedtaket fristen bygger på, er listet opp nedenfor. For øvrig skal alle endringer i kraftsystemet være meldt inn senest fire uker før idriftsettelse, i henhold til fos § 14a.

Nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg

I henhold til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 14a skal rapportering av anleggsdata skje senest fire uker før nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg settes i drift

 

 

Eksisterende anlegg (sett bort fra endringer)

NVE har i vedtak 200905291-58 datert 2.2.2017 fastlagt at anleggsdata for eksisterende anlegg skal oppdateres, kompletteres og bekreftes. Fristen for rapportering er satt til 1.8.2017 for anlegg der det er tilrettelagt for rapportering av anleggsdata i Fosweb når vedtaket ble truffet. For øvrige anlegg er rapporteringsfristen satt til 6 måneder etter at det er tilrettelagt for rapportering i Fosweb. Tidsfristene som gjelder for de ulike typene av anlegg er oppsummert nedenfor.

 

1.8.2017:

 

  • Kraftstasjon, transformatorstasjon, selvstendig koblingsstasjon og T-avgrening (merk at dette kun gjelder data under fanene detaljer og dokumentasjon under stasjonene)
  • Transformator
  • Produksjonsanlegg
  • Shuntbatteri, shuntreaktor og fasekompensator

 

1.10.2017:

 

  • Kabel og luftline (deler av overføringer)

 

Teksten vil kompletteres med nye frister i takt med at det tilrettelegges for rapportering av øvrige anleggstyper. Foreløpig plan for de nærmest følgende fristene er:

 

1.11.2017:

 

  • Kabelforlegning (stasjonskabler)
  • Loop
  • Seriereaktor
  • Anlegg for nullpunktsjording (petersenspole og nullpunktsreaktor)

 

1.12.2017:

 

  • SVC-anlegg

 

Publisert - Sist oppdatert