Tidsfrister

Konsesjonærselskaper er gitt en rekke frister for validering og etterutfylling av data på ulike komponenttyper. Frister, samt link til vedtaket fristen bygger på, er listet opp nedenfor. For øvrig skal alle endringer i kraftsystemet være meldt inn senest fire uker før idriftsettelse, i henhold til fos § 14a.

Nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg

I henhold til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 14a skal rapportering av anleggsdata skje senest fire uker før nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg settes i drift

 

 

Eksisterende anlegg (sett bort fra endringer)

NVE har i vedtak 200905291-58 datert 2.2.2017 fastlagt at anleggsdata for eksisterende anlegg skal oppdateres, kompletteres og bekreftes. Fristen for rapportering er satt til 1.8.2017 for anlegg der det er tilrettelagt for rapportering av anleggsdata i Fosweb når vedtaket ble truffet. For øvrige anlegg er rapporteringsfristen satt til 6 måneder etter at det er tilrettelagt for rapportering i Fosweb. Tidsfristene som gjelder for de ulike typene av anlegg er oppsummert nedenfor.

 

1.8.2017:

 

 • Kraftstasjon, transformatorstasjon, selvstendig koblingsstasjon og T-avgrening (merk at dette kun gjelder data under fanene detaljer og dokumentasjon under stasjonene)
 • Transformator
 • Produksjonsanlegg
 • Shuntbatteri, shuntreaktor og fasekompensator

 

1.10.2017:

 

 • Kabel og luftline (deler av overføringer)

 

1.11.2017:

 

 • Anlegg for nullpunktsjording (petersenspole og nullpunktsreaktor)

 

15.1.2018:

 

Endepunktskomponenter - dvs.

 • Brytere
 • Strømtransformatorer
 • HF-sperrer
 • Seriereaktorer
 • Stasjonskabler
 • Looper
 • Seriereaktor
 • Øvrige strømbegrensende komponenter
  • (kabelendemuffer, gjennomføringer, lasker, etc.)

 

  Merk at det kun er obligatorisk å rapportere:

  - Stasjonskabler og looper dersom de er lengre enn 100 m eller strømbegrensende
    ift. tilknyttet hovedkomponent (overføring eller transformator)

  - Øvrige strømbegrensende endepunktskomponenter (gjennomføringer, kabelendemuffer, lasker, etc.)
    dersom de er strømbegrensende ift. tilknyttet hovedkomponent (overføring eller transformator)

 

Publisert - Sist oppdatert