Produksjonsanlegg

Fosweb - konsesjonærenes kontaktpunkt til systemansvarlig  Logg på Fosweb

 

 

 

 

 

Kraftsystemdata for produksjonsanlegg er tilgjengelig i Fosweb

Tidligere innmeldte kraftsystemdata for produksjonsanlegg er tilgjengelig i Fosweb. Konsesjonærer må komplettere og kvalitetssikre utlagte data, og melde inn eventuelle endringer på sine stasjoner og produksjonsanlegg innen 01.08.2017.

 

Oppgaven er for de fleste konsesjonærer omfattende, derfor oppfordrer vi til å starte arbeidet så tidlig som mulig.

 

 

 

Alle endringer i produksjonsanlegg-data meldes inn via Fosweb. I henhold til fos § 14a skal endringer være meldt inn fire uker før idriftsettelse.

 

   Les mer om innrapportering av kraftsystemdata

   Fosweb: Ofte stilte spørsmål

 

   Fosweb forside 

 

Utfylling av data - hvordan bør jeg gå frem?

Her følger noen tips til utfyllingsarbeidet:


 • Selskapet som innehar konsesjonen anbefales å starte med å gå igjennom oversikten over stasjoner og produksjonsanlegg og påse at disse er registrert på riktig konsesjonær. (Om nødvendig kan du selv endre konsesjonær på stasjon eller anleggsdeler. Begge parter i et konsesjonærskifte må bekrefte endringen før dette reflekteres i Fosweb).

 • Generelle data (som lokalisering) må fylles ut for hver stasjon, som i sin tur er delt inn i understasjoner: Kraftstasjon, transformatorstasjon, selvstendig koblingsstasjon eller T-avgrening. Disse kan ha hver sin konsesjonær, som igjen må besørge delutfylling. Dersom en stasjon skulle mangle i oversikten, må den defineres fra grunnen av.

 • Data som er blitt meldt inn tidligere er gjort tilgjengelig for komplettering og kvalitetsheving i Fosweb. Konsesjonærer med små aggregat kan ønske å delegere oppgaven med å komplettere kraftsystemdata til andre - Fosweb støtter dette gjennom en særskilt 'på vegne av'-funksjonalitet. Les mer på Fosweb: Ofte stilte spørsmål.

 

 • Det skal fylles ut elektriske og mekaniske data for eksempelvis generatorer, og dokumentasjon som prøveprotokoll, merkeskilt og kapabilitetsdiagram skal lastes opp. Visningene i Fosweb er langt på vei selvforklarende, og valideringsregler styrer hva som er påkrevet informasjon. På denne siden er det i tillegg tilgjengelig en parameterveileder som kan være til hjelp ved utfylling.

 • Er dokumentasjon tapt eller umulig å oppdrive - dette kan gjelde dersom målinger ikke er utført, eller generelt for små og eldre kraftverk - må konsesjonær ta kontakt med systemansvarlig (fos@statnett.no) for å gis anledning til å melde inn data med mangler (ufullstendig innmelding). Les mer på Fosweb: Ofte stilte spørsmål.

 

.

Hvilke produksjonsanlegg prioriterer jeg først ved innmelding?

Forslag til prioritering av arbeidet:


 • Start med de nyere anlegg der data er enkelt tilgjengelig. Data til alle obligatoriske felt i Fosweb vil normalt være tilgjengelig i leverandørens dokumentasjon
 • Større anlegg (høyere installert ytelse) er generelt viktigere enn mindre.
 • Ferdigstill ett anlegg (data under kraftstasjon og aggregat) av gangen. Påfølgende saksbehandling hos systemansvarlig kan da hindre tilløp til evt. generelle feil før omfanget blir stort.

Hvordan finner jeg data som etterspørres?

Systemansvarlig trenger så mye og så presise data som mulig for produksjonsanleggene.

 • Enkelte data vil nok i noen tilfeller måtte letes etter i arkiver
 • Normalt forventes det ikke at nye prøver gjennomføres eller at estimerte data bestilles fra leverandør
 • Dersom data ikke kan oppdrives er det mulighet for å sende inn en ufullstendig innmelding

 

 

Trolig vil personer i din egen organisasjon kunne hjelpe med å fremskaffe datagrunnlaget, selv om de ikke selv er involvert i utfylling i Fosweb - eksempelvis:


 • Operatører på driftssentralen vil relativt enkelt kunne besvare mange av spørsmålene vedrørende  turbinregulator og magnetiseringsutstyr
 • De som jobber med instrumenter og kontrollutstyr vil ofte kunne bidra med resterende data under turbinregulator og magnetiseringsutstyr
 • Den som er ansvarlig for generatorer vil kunne hjelpe med ta rede på generatordata

Hvordan melder jeg inn data i Fosweb?

Du finner generell veiledning på Fosweb: Kraftsystemdata.

 

På samme side finner du også vår veiledersamling, som kan komme til nytte ved forberedelser og utfylling.

Hvor finner jeg forklaring på de ulike parametre som etterspørres?

Relevante parameterveiledere for produksjonsanlegg:

 

  Fosweb: Produksjonsanlegg - parameterveileder, vann- og varmekraftaggregat 

  Fosweb: Produksjonsanlegg - parameterveileder, vindkraftverk

 

Den fullstendige veiledersamlingen finner du på Fosweb/Kraftsystemdata

For hvilken størrelse på kraftverk/produksjonsanlegg skal kraftsystemdata rapporteres?

Både forskrift om energiutredninger § 13 og NVEs vedtak om innhenting og deling av kraftsystemdata nevner produksjonsanlegg over 1 MW, og med produksjonsanlegg menes oftest enkeltaggregater. Noen av de parametre som blir omtalt i forskriften (middelproduksjon og tilgjengelig vintereffekt) er imidlertid parametre som ikke eksisterer for enkeltaggregater, men for kraftverk/kraftstasjoner.

Systemansvarlig har avklart med NVE at for alle kraftverk der samlet installert merkeeffekt i kraftverkene er på 1 MW eller over, skal kraftsystemdata rapporteres. Rapporteringsplikten sammenfaller på så måte med at det er kraftsystemdata for alt som er definert som kraftverk og småkraftverk som skal rapporteres. NVE planlegger å oppdatere sitt vedtak for å tydeliggjøre dette.

Dersom samlet installert merkeeffekt i kraftverket er mindre enn 1 MW, send følgende opplysninger til systemansvarlig via fos@statnett.no:

 

 • Samlet merkeeffekt for kraftverket
 • Samlet merkeytelse for kraftverket
 • Merkeeffekt for enkeltaggregater i kraftverket
 • Merkeytelse for alle enkeltaggregater i kraftverket

 

Systemansvarlig vil deretter avregistrere plikten å rapportere ytterligere kraftsystemdata for det aktuelle kraftverket. Merk at systemansvarlig også vil oppdatere sitt markedssystem (FIFTY) i tråd med disse opplysninger, og at det ikke vil være mulig å rapportere inn produksjonsplaner som overstiger oppgitt samlet merkeeffekt for kraftverket.

Produksjonsanlegget er fritatt fra vassdragskonsesjon og/eller anleggskonsesjon. Må kraftsystemdata rapporteres?

Ja, NVE har i sitt vedtak om innhenting av deling av anleggsdata tydeliggjort at det er størrelsen (merkeeffekten) på kraftverket som avgjør om data må rapporteres eller ikke. Rapporterings­plikten er ikke avgrenset til anlegg med vassdragskonsesjon og/eller anleggskonsesjon.

Kraftsystemdata er kritisk for driften av kraftsystemet - på hvilken måte?

Riktige og oppdaterte kraftsystemdata er nødvendig for at Statnett skal kunne utøve sin rolle som systemansvarlig på best mulig måte. Kraftsystemdata for produksjonsanlegg brukes i dag av systemansvarlig, andre konsesjonærer, forskere og NVE, i daglig drift, og som beslutningsgrunnlag for investeringer og konsesjonstildeling.

 

For produksjonsanlegg er det dessuten viktig å merke seg at data som meldes inn i Fosweb legges til grunn for innmeldingen av produksjonsplaner. Det er helt avgjørende at data er av best mulig kvalitet.

 

Driftsleder hos konsesjonær står ansvarlig for sitt selskaps kraftsystemdata.