Ofte stilte spørsmål om Kraftsystemdata

Nedenfor finner du relevant informasjon, både om kraftsystemdata generelt og per komponenttype.

Hvordan melder jeg inn kraftsystemdata i Fosweb?

Hvordan melder jeg inn kraftsystemdata i Fosweb?

Endringer i kraftsystemdata tas først videre til behandling når de har oppnådd status innmeldt.

 

Linken Åpne for redigering befinner seg i høyre skjermbildekant. Visninger i Fosweb er normalt passive - det er etter å ha klikket på Åpne for redigering og valgt eller opprettet en inmmelding, at du kan oppdatere data.

 

Du kan også klikke du på Innmeldinger under Kraftsystemdata i menybåndet øverst på siden. Du får da se en oversikt over alle innmeldinger ditt selskap har under arbeid. 

 

Så lenge du jobber med en innmelding, vil du se at innmeldingens navn i høyre overkant av skjermbildene. Ved å klikke på innmeldingsnavnet kan du enhver tid kunne komme til oversikten med alle endringer i innmeldingen.

Du kan opprette, eller gjenoppta arbeidet med, en innmelding direkte fra de ulike visninger i Fosweb. Informasjon i en innmelding er tilgjengelig for systemansvarlig mens den er under utfylling, for derved å kunne forenkle eventuelt support-behov underveis i utfylling.

 

Du melder inn endringer på enkeltkomponenter straks utfylling er komplett og validert - det er altså ikke nødvendig å ferdigstille hele innmeldingen før innsending og saksbehandling.

 

Godkjente delinnmeldinger prosesseres nattlig i Fosweb, og kraftsystemdata oppdateres i henhold til dato for ikraftsettelse. Data blir etter dette tilgjengelig for modellering i driftssystemer og analyse.

 

Når alle delinnmeldinger er ikraftsatt, vil innmeldingen de hører til, bli arkivert. Avsluttede innmeldinger finner du ved å endre fra Aktive til Arkiverte innmeldinger i listevisningens grå header. (For tidligere brukere av DDKweb gjør vi oppmerksom på at evt. tidligere opplastede Excel-filer ikke vil være synlige i Fosweb). En innmelding får Arkivert-status etter at alle tilhørende elementer er ikraftsatt.

 

 

Forøvrig finner du kontekstspesifikk veiledning på relevante sider i Fosweb, og mange datafelt har nyttige hjelpetekster. I tillegg er ulike parameterveiledere tilgjengelige - se under 'Relevante Dokumenter/Vedlegg' nederst på denne siden.

Hvordan bør en innmelding av kraftsystemdata i Fosweb organiseres?

Hvordan bør en innmelding av kraftsystemdata i Fosweb organiseres?

Friheten i innmeldingskonseptet kan by på utfordringer. Innmeldinger bør derfor omfatte separate tema, dvs så langt det er mulig unngå å blande datakomplettering og kvalitetsheving med innmelding av nye prosjekter. 

Det er viktig at innmeldingens innhold (stasjoner, komponenter, etc) er avgrenset og relatert, og ikke eksempelvis blandet på tvers av prosjekter. Videre skal innmeldingens Beskrivelse være så presis som mulig, både mht egen gjenfinning, men også i forbindelse med saksbehandling. Angi fortrinnsvis hvilke stasjoner (overføringer) som er berørt i innmeldingen.

Det er videre ønskelig at kun et lite antall stasjoner referes i en og samme innmelding. Selv om måten å legge inn data på er avhengig av komponenttype, kan alle typer komponenter kombineres i en og samme innmelding. Innmeldingen kan betraktes som en naturlig 'beholder' for elementer som utgjør et naturlig hele.

Dersom innmeldingen har bakgrunn i et vedtak (eller en søknad) iht. fos § 14, skal saksnummeret alltid oppgis.

Når du gjør oppdateringer i Fosweb er det viktig å være bevisst hvilken innmelding som er aktiv, slik at endringer ikke uforvarende havner i irrelevant sammenheng. Skulle slike feil allikevel skje, må irrelevante endringer slettes. Opprett deretter en hensiktsmessig beskrevet innmelding for de endringer som du ønsker å melde inn. (Det er foreløpig ikke støtte i Fosweb for å flytte endringsrader fra én innmelding til en annen).

Hvor finner jeg forklaring på de ulike parametre som etterspørres?

Hvor finner jeg forklaring på de ulike parametre som etterspørres?

Tips til hvor du kan finne den informasjonen som etterspørres, finner du både på siden Veiledere her på statnett.no, og i Fosweb, på nedtrekksmenyen merket Last ned veiledere på hver komponenttypes listevisning.

 

Hvordan melder jeg inn GIS-data?

Hvordan melder jeg inn GIS-data?

Statnett benytter ArcGIS (fra ESRI), og foretrekker at anleggskonsesjonærer med samme system oversender geografiske data på ESRI-formatet Shape. 

Anleggskonsesjonærer som har et annet geografisk informasjonssystem oversender sine geografiske data på SOSI format, versjon 3,4. 

Stasjonsanlegg: Det er tilstrekkelig med en geografisk posisjonering av selve stasjonen. Det kreves ikke en posisjonering av anleggene innenfor stasjonsområdet. 

Ledningsanlegg: Det er tilstrekkelig å angi posisjonen til knekkpunktene (der ledningen endrer retning). Statnett ønsker en geografisk posisjonering av alle mastepunktene dersom dette lar seg framskaffe uten større merarbeid.

Produksjonsanlegg: Hvilke anlegg skal det rapporteres kraftsystemdata for?

Produksjonsanlegg: Hvilke anlegg skal det rapporteres kraftsystemdata for?

Både forskrift om energiutredninger § 13 og NVEs vedtak om innhenting og deling av kraftsystemdata nevner produksjonsanlegg over 1 MW, og med produksjonsanlegg menes oftest enkeltaggregater. Noen av de parametre som blir omtalt i forskriften (middelproduksjon og tilgjengelig vintereffekt) er imidlertid parametre som ikke eksisterer for enkeltaggregater, men for kraftverk/kraftstasjoner.

Systemansvarlig har avklart med NVE at for alle kraftverk der samlet installert merkeeffekt i kraftverkene er på 1 MW eller over, skal kraftsystemdata rapporteres. Rapporteringsplikten sammenfaller på så måte med at det er kraftsystemdata for alt som er definert som kraftverk og småkraftverk som skal rapporteres. NVE planlegger å oppdatere sitt vedtak for å tydeliggjøre dette.

Dersom samlet installert merkeeffekt i kraftverket er mindre enn 1 MW, send følgende opplysninger til systemansvarlig via fos@statnett.no:

 

 • Samlet merkeeffekt for kraftverket
 • Samlet merkeytelse for kraftverket
 • Merkeeffekt for enkeltaggregater i kraftverket
 • Merkeytelse for alle enkeltaggregater i kraftverket

 

Systemansvarlig vil deretter avregistrere plikten å rapportere ytterligere kraftsystemdata for det aktuelle kraftverket. Merk at systemansvarlig også vil oppdatere sitt markedssystem (FIFTY) i tråd med disse opplysninger, og at det ikke vil være mulig å rapportere inn produksjonsplaner som overstiger oppgitt samlet merkeeffekt for kraftverket.

Produksjonsanlegg: Utfylling av data - hvordan bør jeg gå frem?

Produksjonsanlegg: Utfylling av data - hvordan bør jeg gå frem?

Her følger noen tips til utfyllingsarbeidet:

 • Selskapet som innehar konsesjonen anbefales å starte med å gå igjennom oversikten over stasjoner og produksjonsanlegg og påse at disse er registrert på riktig konsesjonær. (Om nødvendig kan du selv endre konsesjonær på stasjon eller anleggsdeler. Begge parter i et konsesjonærskifte må bekrefte endringen før dette reflekteres i Fosweb).
 • Generelle data (som lokalisering) må fylles ut for hver stasjon, som i sin tur er delt inn i understasjoner: Kraftstasjon, transformatorstasjon, selvstendig koblingsstasjon eller T-avgrening. Disse kan ha hver sin konsesjonær, som igjen må besørge delutfylling. Dersom en stasjon skulle mangle i oversikten, må den defineres fra grunnen av.
 • Data som er blitt meldt inn tidligere er gjort tilgjengelig for komplettering og kvalitetsheving i Fosweb. Konsesjonærer med små aggregat kan ønske å delegere oppgaven med å komplettere kraftsystemdata til andre - Fosweb støtter dette gjennom en særskilt 'på vegne av'-funksjonalitet. 

 

Forslag til prioritering av arbeidet:

 • Start med de nyere anlegg der data er enkelt tilgjengelig. Data til alle obligatoriske felt i Fosweb vil normalt være tilgjengelig i leverandørens dokumentasjon
 • Større anlegg (høyere installert ytelse) er generelt viktigere enn mindre.
 • Ferdigstill ett anlegg (data under kraftstasjon og aggregat) av gangen. Påfølgende saksbehandling hos systemansvarlig kan da hindre tilløp til evt. generelle feil før omfanget blir stort.
 • Det skal fylles ut elektriske og mekaniske data for eksempelvis generatorer, og dokumentasjon som prøveprotokoll, merkeskilt og kapabilitetsdiagram skal lastes opp. Visningene i Fosweb er langt på vei selvforklarende, og valideringsregler styrer hva som er påkrevet informasjon. På denne siden er det i tillegg tilgjengelig en parameterveileder som kan være til hjelp ved utfylling.
 • Er dokumentasjon tapt eller umulig å oppdrive - dette kan gjelde dersom målinger ikke er utført, eller generelt for små og eldre kraftverk - må konsesjonær ta kontakt med systemansvarlig (fos@statnett.no) for å gis anledning til å melde inn data med mangler (ufullstendig innmelding). 

Produksjonsanlegg: Hvordan finner jeg data som etterspørres?

Produksjonsanlegg: Hvordan finner jeg data som etterspørres?

Systemansvarlig trenger så mye og så presise data som mulig for produksjonsanleggene.

 • Enkelte data vil nok i noen tilfeller måtte letes etter i arkiver
 • Normalt forventes det ikke at nye prøver gjennomføres eller at estimerte data bestilles fra leverandør
 • Dersom data ikke kan oppdrives er det mulighet for å sende inn en ufullstendig innmelding

 

Trolig vil personer i din egen organisasjon kunne hjelpe med å fremskaffe datagrunnlaget, selv om de ikke selv er involvert i utfylling i Fosweb - eksempelvis:

 

 • Operatører på driftssentralen vil relativt enkelt kunne besvare mange av spørsmålene vedrørende  turbinregulator og magnetiseringsutstyr
 • De som jobber med instrumenter og kontrollutstyr vil ofte kunne bidra med resterende data under turbinregulator og magnetiseringsutstyr
 • Den som er ansvarlig for generatorer vil kunne hjelpe med ta rede på generatordata

Produksjonsanlegg: Anlegget er fritatt fra vassdragskonsesjon og/eller anleggskonsesjon, må kraftsystemdata rapporteres?

Produksjonsanlegg: Anlegget er fritatt fra vassdragskonsesjon og/eller anleggskonsesjon, må kraftsystemdata rapporteres?

Ja, NVE har i sitt vedtak om innhenting av deling av anleggsdata tydeliggjort at det er størrelsen (merkeeffekten) på kraftverket som avgjør om data må rapporteres eller ikke. Rapporterings­plikten er ikke avgrenset til anlegg med vassdragskonsesjon og/eller anleggskonsesjon.

Transformatordata: Hvorfor ber vi om denne informasjonen?

Transformatordata: Hvorfor ber vi om denne informasjonen?

Transformatorene utgjør forbindelsen mellom nettområder og deres kobling til kraftsystemet. De innmeldte data om transformatorer danner basis for drift og analyse av kraftsystemet. Det er derfor viktig at dataene er komplette, korrekte, og følger utviklingen av transformatorenes tilstand.

 

NVE fattet 13.01.2012 vedtak* overfor konsesjonærer med krafttransformatorer om at de skulle oversende Statnett data for transformatorer med spenning fra 30 kV og høyere. Hensikten var å etablere en nasjonal tilstandsdatabase for transformatorer. Statnett foretok en innsamling av data i 2012 og 2013, og det er nå behov for å samle inn oppdaterte data.

 

Konsesjonærene skal gjennom sin brukerside på Fosweb kvalitetssikre eierdata og tekniske data for sine transformatorer. I tillegg skal det legges inn dokumentasjon og tidfesting fra siste oljeprøve av den enkelte transformator.

 

Det vil være mulig for konsesjonærene å avtale med laboratorier at oljeprøveresultater sendes direkte til systemansvarlig via Fosweb.

Transformatordata: Hvordan legger jeg til en oljeprøve?

Transformatordata: Hvordan legger jeg til en oljeprøve?

Slik legger du til en oljeprøve, etter først å ha valgt relevant transformator fra listen (det forutsettes også at du har aktivert en relevant innmelding):

Ved å åpne avsnittet/panelet 'Oljeprøver' får du oversikt over prøverapporter som evt allerede er lagt inn. 

Klikk på knappen 'Legg til ny oljeprøve' for å legge inn data fra en rapport.

Det er lagt opp til å kunne lese inn data direkte fra en rapport-PDF (i visse formater). Dersom du bruker opplasting, påse at alle felt viser korrekte data slik de fremkommer av selve rapporten.

Dersom en rapport ikke lar seg laste opp, må målte verdier registreres manuelt.

Vær oppmerksom på at det med parameteren 'Vanninnhold' menes vann i isolasjon (dvs olje, og denne angis normalt med benevnevnelsen mg/kg).

I en kommende versjon av Fosweb vil det kunne bli mulighet for å legge inn flere typer prøveresultater.

Dersom du har avtalt med ditt analyselaboratorium at rapporter skal oversendes direkte til Statnett, skal disse etterhvert bli synlige i listen. Mener du at det mangler en rapport, ta da først kontakt med ditt laboratorium.

Stasjoner og stasjonskomponenter: Hva er en understasjon?

Stasjoner og stasjonskomponenter: Hva er en understasjon?

En understasjon er enten transformator, produksjonsanlegg eller t-avgrening.

Overføringer, liner og kabler: Hvorfor ber vi om denne informasjonen?

Overføringer, liner og kabler: Hvorfor ber vi om denne informasjonen?

Overføringsgrensene danner basis for driften av kraftsystemet.

 

I oppdateringen av fos 01.01.2013 gis det nye krav til oversikt over overføringsgrenser. I fos § 7 første ledd heter det at konsesjonær skal utarbeide oversikt over egne anleggs maksimale overføringsgrenser. Det nye er bl.a. at temperaturgrensene fra -30 til +30 grader Celsius, og overlastbarhet av komponentene, også skal meldes inn. Fosweb vil gi en oversikt over konsesjonærenes innmeldte grenser. Disse opplysningene skal kompletteres og bekreftes i henhold til de nye kravene.

 

Da grensene regulerer pilhøyden på ledningen er det viktig at grensene som nå bekreftes, er godkjent av driftsleder. Vurderte og vedtatte grenser legges inn i driftssentralsystemet og danner grunnlaget for analyse og drift av kraftsystemet. Systemansvarlig drifter da etter omforente grenser, bekreftet av både konsesjonær og systemansvarlig.

Overføringer, liner og kabler: Hvordan finne en overføring med T-avgrening?

Overføringer, liner og kabler: Hvordan finne en overføring med T-avgrening?

Data som presenteres i Fosweb benyttes i Statnetts driftssystem. Det betyr at i enkelte tilfeller vil en overføring allment kjent som fra stasjon A til B presenteres i listen som flere overføringer, eksempelvis fra A til C, C til D og C til B.

Dette gjelder ofte der det er T-avgreninger på overføringer. Disse avgreningene betraktes som stasjoner i systemansvarliges driftssystem.

Linje fra stasjon til en T-avgrening og linje videre fra T-avgrening til stasjon, vises derfor her som to separate overføringer.

Overføringsforbindelsen mellom de fullverdige 300 kV stasjonene Dalen og Fjell, vil i dataunderlaget vises som to overføringsforbindelser:

S 300 Dalen - Storfossen_T og S 300 Storfossen_T - Fjell.

Det vil også finnes en forbindelse S 300 Storfossen - Storfossen_T.

 

Oversikten dekker sentral- og regionalnett (>24kV) og, i første omgang, transformatorene med primærspenning på 300 kV og over.

Dersom du savner en overføring i Fosweb oppretter du den via en innmelding.

(Angående prefiks (N, M eller S) i navn på overføringer: Disse skriver seg fra driftssentralsystemets tilordning til hhv Nord-, Midt- og Syd-Norge)