Kraftsystemdata

Fosweb er Statnetts kontaktpunkt for anleggskonsesjonærer, og din kanal for rapportering av kraftsystemdata.

Logg på Fosweb

 

 

  

 

 

 

Kraftsystemdata for produksjonsanlegg er tilgjengelig i Fosweb

Tidligere innmeldte kraftsystemdata for produksjonsanlegg er tilgjengelig i Fosweb. Konsesjonærer må komplettere og kvalitetssikre utlagte data, og melde inn eventuelle endringer på sine stasjoner og produksjonsanlegg innen 01.08.2017

 

Oppgaven er for de fleste konsesjonærer omfattende, derfor oppfordrer vi til å starte arbeidet så tidlig som mulig.

 

  Se også  Fosweb: Produksjonsanlegg

 

 

 

Transformatordata: Oversendelse til NVE

Datagrunnlaget slik det forelå i vår database per 31.08.2016 er oversendt NVE for videre bearbeidelse. Uavhengig av dette skal relevante transformatordata kompletteres og meldes inn fortløpende i Fosweb, slik at kvaliteten på tilgjengelige data blir best mulig.

 

 

Fosweb kraftsystemdata 

Alle typer kraftsystemdata skal meldes inn via Fosweb.

 

Løsningen er det lagt opp til at du kan starte på en innmelding, mellomlagre - for senere å kunne gjenoppta arbeidet. Endringer som er ferdig utfylt meldes inn enkeltvis med ikraftsettelsesdato, og blir fortløpende behandlet hos systemansvarlig.

 

Les mer nedenfor om hvordan du melder inn data. Det gis også veiledning underveis i utfyllingen i Fosweb.

 

 

 

Ulik innmeldingsform per type komponent 

I all hovedsak tastes data direkte inn i tilrettelagte websider, men i en overgangsperiode vil det være enkelte komponenttyper der endringer og nyinnmeldinger fortsatt gjøres ved hjelp av malfiler som lastes opp. 

 

Uavhengig av fremgangsmåte vil du imidlertid kunne kombinere endring eller nyopprettelse for enhver komponenttype i én og samme innmelding.

 

Samtlige komponenttyper vil etter hvert få lik innmeldingsform (nokså tilsvarende som for transformator idag). Dette arbeidet er svært omfattende og må derfor gjøres gradvis. Ny funksjonalitet og forbedringer gjøres fortløpende tilgjengelig i Fosweb etter ferdigstillelse. 

 

 

Hvordan melder jeg inn data?     

Innmeldinger

 

Nederst på denne siden finner du ulike veiledere (PDF) som vil være til nytte når du skal i gang med arbeidet

 

Ofte vil en innmelding ha sitt utspring i en fos § 14-søknad til systemansvarlig. Ha derfor referansenummeret for søknadsbehandlingen, eller vedtaket, tilgjengelig når du skal melde inn data. Du legger inn referansenummeret* i første dialogboks når du starter en ny innmelding.

 

 

 

 

Det er viktig at innmeldingens innhold (stasjoner, komponenter, etc) er avgrenset og relatert, og ikke eksempelvis blandet på tvers av prosjekter. Videre skal innmeldingens Beskrivelse være så presis som mulig, både mht egen gjenfinning, men også i forbindelse med saksbehandling. Angi fortrinnsvis hvilke stasjoner (overføringer) som er berørt i innmeldingen.

Det er videre ønskelig at kun et lite antall stasjoner referes i en og samme innmelding.

 

Dersom innmeldingen har bakgrunn i et vedtak (eller en søknad) iht. fos § 14, skal saksnummeret alltid oppgis.

 

Når du gjør oppdateringer i Fosweb er det viktig å være bevisst hvilken innmelding som er aktiv, slik at endringer ikke uforvarende havner i irrelevant sammenheng. Skulle slike feil allikevel skje, må irrelevante endringer slettes. Opprett deretter en hensiktsmessig beskrevet innmelding for de endringer som du ønsker å melde inn. (Det er foreløpig ikke støtte i Fosweb for å flytte endringsrader fra én innmelding til en annen).

 

 

 

Etter å ha logget på, klikker du på Innmeldinger under Kraftsystemdata i menybåndet øverst på siden. Du får da tilgang til å påbegynne en ny innmelding, og se en oversikt over alle innmeldinger ditt selskap har under arbeid. 

Visninger i Fosweb er normalt passive - det er kun via Innmeldinger du kan oppdatere data. Du kan opprette, eller gjenoppta arbeidet med, en innmelding direkte fra de ulike visninger i Fosweb.

 

Innmeldingsvelgeren befinner seg i høyre skjermbildekant, og viser initielt teksten 'Åpne for redigering'. Du kan velge en pågående innmelding - alternativt opprette en ny.

 

Så lenge du jobber med en innmelding, vil du se at innmeldingens navn i høyre overkant av skjermbildene. Ved å klikke på innmeldingsnavnet kan du enhver tid kunne komme til oversikten med alle endringer i innmeldingen.

 

Det er naturligvis viktig å lagre endringer underveis, og før du manøvrerer bort fra en utfyllingsside. Utfyllingssidene kan mellomlagres bare minimumsinformasjon er lagt inn. I skjemaer og dialogvinduer for utfylling finnes det en Validér-knapp som du bruker for å kontrollere at utfyllingen er komplett og korrekt. 

Forøvrig finner du kontekstspesifikk veiledning på relevante sider i Fosweb, og mange datafelt har nyttige hjelpetekster. I tillegg er ulike parameterveiledere tilgjengelige - se under 'Relevante Dokumenter/Vedlegg' nederst på denne siden.

 

 

 

Selv om måten å legge inn data på er avhengig av komponenttype, kan alle typer komponenter kombineres i en og samme innmelding. Innmeldingen kan betraktes som en naturlig 'beholder' for elementer som utgjør et naturlig hele.

 

Friheten i innmeldingskonseptet kan by på utfordringer. Innmeldinger bør derfor omfatte separate tema, dvs så langt det er mulig unngå å blande datakomplettering og kvalitetsheving med innmelding av nye prosjekter. 

 

Det er viktig at innmeldingens innhold (stasjoner, komponenter, etc) er avgrenset og 'internt relatert', og ikke eksempelvis blandet på tvers av prosjekter. Videre skal innmeldingens Beskrivelse være så presis som mulig, både mht egen gjenfinning, men også i forbindelse med saksbehandling.

 

 

Informasjon i en innmelding er tilgjengelig for systemansvarlig mens den er under utfylling, for derved å kunne forenkle eventuelt support-behov underveis i utfylling.

 

Det er viktig å velge Meld inn for det som til enhver tid er ferdig utfylt, slik at saksbehandling kan starte. 

 

 

Avsluttede innmeldinger finner du ved å endre fra Aktive til Arkiverte innmeldinger i listevisningens grå header. (For tidligere brukere av DDKweb gjør vi oppmerksom på at evt. tidligere opplastede Excel-filer ikke vil være synlige i Fosweb). En innmelding får Arkivert-status etter at alle tilhørende elementer er ikraftsatt.

 

 

* En registrert søknad eller et fos § 14-vedtak vil ha et referansenummer på formen <år>/<femsifret løpenr>-<dokumentnr> - feks. 15/09876-5 

 

 

Komplettering og innmelding av transformatordata

I dokumentlisten nederst på siden finner du veilederen 'Utfylling av transformatordata', som også vil være nyttig som generell introduksjon til Fosweb.

 

Til orientering har NVE bedt oss oversende detaljert utfyllingsgrad per 1.september 2016. NVE har egen Fosweb-bruker og kan fortløpende følge med på status.

 

 

 

Komponenttyper og innmeldingsformer

Endringer på og nyinnmelding av

 

 • Stasjoner
 • Produksjonsanlegg
 • Transformatorer
 • Kompensering
 • Endepunktskomponenter
 • Overføringer
 • Kabler
 • Luftlinjer

 

- meldes inn ved å legge inn data direkte i Fosweb sine sider.

For å starte klikker du Ny innmelding, og fortsetter ved å velge stasjonen innmeldingen gjelder for. Dersom stasjonen du skal melde inn data på, ikke eksisterer i listen, vil du kunne opprette den.

 

 

 

Endringer på 

 

 • Reguleringsområde
 • Petersenspole
 • Last (omformere, motorer, kombinert)
 • Lokalkontroll sentrale funksjoner
 • Samleskinne

 

- meldes inn ved hjelp av malfiler (Excel).

 

Relevant malfil kan lastes ned fra listevisning for innmeldinger eller enkeltstasjonsvisning.

Ferdig utfylte filer sender du inn ved å velge Ny innmelding, finne stasjonen innmeldingen gjelder, og laste opp malfilene under fanen Dokumenter i øvre del av vinduet. Filer kan også lastes opp som del av en eksisterende innmelding, når det er relevant.

 

Filer får automatisk status som Innmeldt etter opplasting, og blir dermed tilgjengelig for saksbehandling hos systemansvarlig. Opplastede filer vil være tilgjengelig for visning også etter at innmeldingen er arkivert. Vær oppmerksom på at vedlegg som opprinnelig er blitt lastet opp direkte i en innmelding (og ikke på eksempelvis en stasjon) kan ha blitt innplassert på relevant objekt i ettertid.

 

 

Fortløpende innmelding av enkeltendringer

Du melder inn endringer på enkeltkomponenter straks utfylling er komplett og validert - det er altså ikke nødvendig å ferdigstille hele innmeldingen før innsending og saksbehandling.

Listevisninger er følgelig tilrettelagt med hensiktsmessige statusangivelser, samt indikasjon av hvilke enkeltendringer som er ikraftsatt/gjeldende.

 

Godkjente delinnmeldinger prosesseres nattlig i Fosweb, og kraftsystemdata oppdateres i henhold til dato for ikraftsettelse. Data blir etter dette tilgjengelig for driftssystemer og analyse.

 

Når alle delinnmeldinger er ikraftsatt, vil innmeldingen de hører til, bli arkivert. 

 

 

  Fosweb: Ofte stilte spørsmål

 

   Fosweb forside

 

 

Les om Statnetts praktisering av systemansvaret

Les om FIKS og fos § 14-søknad

 

 

Publisert - Sist oppdatert