FASIT-rapportering

Last opp FASIT-rapporter via FASIT-modulen i Fosweb.

FASIT-rapportene er basis for utarbeidelsene av landsdekkende statistikker for det norske kraftsystemet. Årsstatistikkene gir en oversikt over driftsforstyrrelser, feil og planlagte utkoplinger. Publikasjonene finner du her.

 

Vi viser til § 22 i forskrift om systemansvaret (fos), hvor konsesjonær skal:

•    analysere og rapportere til systemansvarlig alle driftsforstyrrelser i eget regional- og

sentralnett, og i tilknyttede produksjonsenheter.

•    analysere og årlig rapportere til systemansvarlig alle driftsforstyrrelser i eget

høyspenningsdistribusjonsnett.

  

Frist for innrapportering til årstatistikk er 1.mars for foregående år. F.eks frist  for 2016 var 1. mars 2017.

 

Systemansvarlig ønsker at rapporter blir behandlet så raskt som mulig etter en

driftsforstyrrelse for å sikre bedre tilgang til informasjon og bidra til bedre kvalitet på

rapportene. 

 

For regionalnett og sentralnett samt produksjonsanlegg tilknyttet disse nettnivåene, skal

konsesjonær analysere og rapportere alle driftsforstyrrelser til systemansvarlig så snart som mulig

og senest innen 4 uker. For tilbakemelding på avviste rapporter er fristen 2 uker. Ved spesielle

forhold som for eksempel mange samtidige driftsforstyrrelser, kan fristen for rapportering

forlenges etter avtale med Systemansvarlig.

 

For distribusjonsnett er det ikke krav om fortløpende innrapportering, men det er allikevel et ønske at alle driftsforstyrrelser skal analyseres fortløpende. Rapportering foregår samlet årlig.

Unntatt er de tilfellene hvor feil i distribusjonsnettet har konsekvenser for andre konsesjonærer.

Da skal rapport sendes Systemansvarlig innen 4 uker.

 

Vil du vite mer, se presentasjoner fra siste fasitwebdager og annen informasjon fasit.no

 

Har du spørsmål ta kontakt på feilanalyse@statnett.no

Feilanalysekontoret: 23 90 34 06

 

Feilanalysekontor har en rullerende ukesvakt med bl.a. ansvar for

  • Analyse av driftsforstyrrelser i Statnetts anlegg
  • Kontroll og koordinering av FASIT-rapporter fra andre konsesjonærer
  • Brukerkonto Fosweb
Publisert - Sist oppdatert