Fosweb

Fosweb - konsesjonærenes kontaktpunkt til systemansvarlig  Logg på Fosweb

 

Hjelp og informasjon

 

 

 

 

Ditt selskaps data er avgjørende for analyse og drift av kraftsystemet

Kraftsystemdata som meldes inn i Fosweb benyttes i systemansvarliges fagsystemer og danner basis for analyse og drift av kraftsystemet.

 

Fosweb-data brukes direkte av driftssentralene, i analyser og av NVE. Det forventes at alle selskap løpende legger inn og oppdaterer data om sine anlegg og komponenter.

 

Kompletthet og nøyaktighet er avgjørende for datakvaliteten og nytteverdien for alle parter. 

 

 

 

   

 

Fosweb Kraftsystemdata: Hva er nytt? 

De seneste utgaver av Fosweb innebærer følgende endringer:

 

Produksjonsanlegg

Alle typer produksjonsanlegg kan nå registreres i Fosweb. Dersom du har meldt inn data tidligere, vil disse være tilgjengelig for komplettering og kvalitetsheving.

For å lette utfylling er rikelig med hjelpetekster knyttet til datafeltene, i tillegg er det utarbeidet nyttige parameterveiledere (PDF)  - se veiledningssiden Fosweb: Produksjonsanlegg


Merk at NVE har skjøvet fristen for utfylling til 1. august 2017. Oppgaven er for de fleste konsesjonærer omfattende, derfor oppfordrer vi til å starte arbeidet så tidlig som mulig.

 

Overføringer

Visning av overføringer er vesentlig oppdatert, og informasjonen er delt i følgende faner:

- Detaljer
- Impedanser og kapasitanser
- Overføringsgrenser
- Dokumenter

 

Data er nå fordelt i naturlige avsnitt/panelbokser, og de fleste datafelt har fått omfattende hjelpetekster.

 

Endringshistorikk

Historikk er et nytt valg fra menybåndet. Her vil du finne oversikt over endringer som er foretatt på dine kraftsystemdata. KSU-ansvarlige vil i tillegg kunne se endringer for aktuelt område.

  

Transformator

Basisdata er nå delt i to avsnitt: Det øverste - Plassering - ivaretar informasjon om funksjonalitet. De øvrige avsnitt dekker informasjon om transformatoren som individ/komponent.

Disse endringene tilrettelegger for at trafoindivider kan endre plassering/stasjon i kraftsystemet på en hensiktsmessig måte (dvs. uten at data må slettes og legges inn påny). 

 

Nødvendige tilpasninger er gjort for hensiktsmessig håndtering av énfasetransformatorer.

 

Kompenseringsanlegg (shuntreaktor og shuntbatteri)

Alle typer kompenseringsanlegg kan nå registreres i Fosweb. I tillegg til å være tilgjengelig fra menybåndet, vil stasjonsvisningene ha en egen fane for kompenseringsanlegg. 

Dersom du har meldt inn data tidligere, vil disse være tilgjengelig for komplettering og kvalitetsheving.

  Se også Fosweb: Kraftsystemdata.

 

Utfyllingsindikator

Ny funksjonalitet i Fosweb gjør det enklere å se status for kvalitetssikring av data.

Øverst i listevisninger ser du nå en egen utfyllings-indikator. I tillegg er det opprettet en egen 'Kvalitetssikret'-kolonne som angir om ditt selskap har komponenter som har behov for kvalitetssikring. Forsiden viser dessuten samlet status under avsnittet Oppgaveliste.

 

Meld inn objekt direkte fra visning

Meld inn en endring direkte fra komponentens detaljbilde – når en endring på en komponent er ferdig utfylt, kan du nå melde den inn til systemansvarlig samtidig som du lagrer endringen.

 

Forenklet konsesjonærskifte på Stasjon - Felt:

Du kan nå foreta konsesjonærskifte på samtlige egne anleggsdeler i én operasjon
(tidligere var det påkrevet å gjøre dette per komponent).

 

Brukeradministrasjon

Tilgang til funksjonalitet i Fosweb er nå kun modulorientert (dvs. for Driftsstans, Kraftsystemdata og FASIT-rapportering). Alle brukere har i utgangspunktet tilgang til kraftsystemdata.

 

'På-vegne-av'-funksjonalitet (delegering av Fosweb-myndighet)

Såfremt det er avtalt mellom konsesjonærene, er det nå mulig å tillate andre konsesjonærer å fylle ut i Fosweb på vegne av ditt eget selskap.

  Se Fosweb: Ofte stilte spørsmål og velg Brukeradministrasjon.

 

Kraftsystemutredninger (KSU)

Fosweb er klargjort for at utredningsansvarlige konsesjonærer skal kunne gis nødvendig utvidet innsyn i data.

 

 

Den nye versjonen innebærer i tillegg en rekke forbedringer, samt feilrettinger.

 

 

 

 

Hva er Fosweb?

Fosweb blir konsesjonærenes felles portal inn til Statnett som systemansvarlig.

 

Hva er formålet med Fosweb?

Portalen vil gi både konsesjonær og systemansvarlig oversikt over gjennomførte og utestående oppgaver relatert til forskrift om systemansvaret (fos), samt vise hva Statnett har av innmeldte data på hver konsesjonær.

 

Blant hovedmålene er å gi alle konsesjonærer bedre oversikt over deres innmeldte opplysninger, samt forenkle prosessene for å etterleve forskriften.

 

Ved å ha en felles portal søker vi å oppnå en bedring av kvaliteten i informasjonsgrunnlaget som hjelper oss å utføre analyser, samt drifte kraftnettet sikkert og effektivt.

 

Hva er tilgjengelig på Fosweb?

Den første tjenesten ble introdusert i juni 2014, og er relatert til overføringsgrenser (jfr. fos § 7). 

 

Desember samme år ble det lansert en ny innsamlingsløsning for anleggs- og tilstandsdata for krafttransformatorer (jfr. fos §§ 14a og 23, samt NVEs vedtak av 13.01.2012). 

 

Ny løsning for innmelding av driftsstanser - til erstatning for tidligere WebRev - ble tilgjengelig fra januar 2015.

 

Juni samme år ble Fosweb etablert som innmeldingskanal for anleggsdata - les mer på Fosweb: Kraftsystemdata.

 

FASIT-rapportering ble gradvis innført i 2016, og i fjor høst ble en løsning for oppdatering og innmelding av produksjonsanlegg gjort tilgjengelig. 

 

 

Fosweb er i kontinuerlig utvikling, og ny funksjonalitet vil bli gjort tilgjengelig etter hvert som den ferdigstilles. 

 

 

Hvem er brukerne av Fosweb?

Brukerne er konsesjonærer som er ansvarlig for:

  • overføringer, endepunktskomponenter og/eller delsegmenter på ledning
  • rapportering av kraftsystemdata, samt tilstandsdata
  • innmelding og oppdatering av driftsstanser 
  • feilregistrering

  

 

 

 

FASIT-rapportering: Løsning for innrapportering og registrering av driftsforstyrrelser

Fosweb er utvidet med en modul for rapportering av driftsforstyrrelser. For å få tilgang må du kontakte din lokale brukeradministrator for Fosweb, som legger rollen 'Feilrapporteringsbruker' til din profil. 

 

Mangler du brukerkonto? Din brukeradministrator kan hjelpe deg, eller kontakt oss på fos@statnett.no

 

 

 

Kraftsystemdata: Løsning for innmelding av anleggsdata

Rapportering/innmelding av kraftsystemdata (iht. fos § 14a) gjøres i Fosweb.

Dersom du mangler brukerkonto kan din lokale brukeradministrator for Fosweb hjelpe deg - eller kontakt oss på fos@statnett.no.


Les mer på Fosweb: Kraftsystemdata og Fosweb: Produksjonsanlegg

 

 

 

Driftsstans: Løsning for innmelding av driftsstanser (tidligere WebRev)

Merk deg at du ikke lenger vil kunne benytte din gamle WebRev-bruker, men må få opprettet ny bruker i Fosweb (dersom du ikke allerede har en).


For å få tilgang er det samtidig avgjørende at brukeren din tildeles rollen 'Driftsstansbruker'. For enkelte selskaper kan det også være viktig å knyttes til korrekt avdeling. Din lokale brukeradministrator for Fosweb vil kunne hjelpe med dette. 


Les mer i 'Informasjon - Ny løsning for innmelding av driftsstanser' som du finner i dokumentlisten nederst på siden, samt på våre hjelpesider www.statnett.no/Fosweb-hjelp.

 

 

Innsamling av anleggs- og tilstandsdata for transformatorer

Hvorfor ber vi om denne informasjonen?

Transformatorene utgjør forbindelsen mellom nettområder og deres kobling til kraftsystemet. De innmeldte data om transformatorer danner basis for drift og analyse av kraftsystemet. Det er derfor viktig at dataene er komplette, korrekte, og følger utviklingen av transformatorenes tilstand.

 

NVE fattet 13.01.2012 vedtak* overfor konsesjonærer med krafttransformatorer om at de skulle oversende Statnett data for transformatorer med spenning fra 30 kV og høyere. Hensikten var å etablere en nasjonal tilstandsdatabase for transformatorer. Statnett foretok en innsamling av data i 2012 og 2013, og det er nå behov for å samle inn oppdaterte data.

 

Konsesjonærene skal gjennom sin brukerside på Fosweb kvalitetssikre eierdata og tekniske data for sine transformatorer. I tillegg skal det legges inn dokumentasjon og tidfesting fra siste oljeprøve av den enkelte transformator.

 

Det vil være mulig for konsesjonærene å avtale med laboratorier at oljeprøveresultater sendes direkte til systemansvarlig via Fosweb.

  

* NVEs vedtak er tilgjengelig i dokumentlisten nedenfor

 

 

Overføringsgrenser

Hvorfor ber vi om denne informasjonen?

Overføringsgrensene danner basis for driften av kraftsystemet.

 

I oppdateringen av fos 01.01.2013 gis det nye krav til oversikt over overføringsgrenser. I fos § 7 første ledd heter det at konsesjonær skal utarbeide oversikt over egne anleggs maksimale overføringsgrenser. Det nye er bl.a. at temperaturgrensene fra -30 til +30 grader Celsius, og overlastbarhet av komponentene, også skal meldes inn. Fosweb vil gi en oversikt over konsesjonærenes innmeldte grenser. Disse opplysningene skal kompletteres og bekreftes i henhold til de nye kravene.

 

Da grensene regulerer pilhøyden på ledningen er det viktig at grensene som nå bekreftes, er godkjent av driftsleder. Vurderte og vedtatte grenser legges inn i driftssentralsystemet og danner grunnlaget for analyse og drift av kraftsystemet. Systemansvarlig drifter da etter omforente grenser, bekreftet av både konsesjonær og systemansvarlig.

 

Hvor finner jeg mer informasjon?

Nedenfor på denne siden finner du relevante presentasjoner fra informasjonsmøtet som ble avholdt i forkant av innsamlingsaktivitetene.

 

 

Les om Statnetts praktisering av systemansvaret

 

Link til Fosweb: Hjelp og informasjon (Ofte stilte spørsmål)  

Link til Fosweb: Kraftsystemdata (Veiledningsside - rapportering av anleggsdata)

Link til Fosweb: Produksjonsanlegg (Veiledningsside - rapportering av produksjonsanleggdata)

 

Link til Fosweb 

Publisert - Sist oppdatert