FIKS/fos § 14-søknad

Konsesjonær er gjennom fos § 14 forpliktet til å informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endringer av eksisterende anlegg.

Søknad/informasjon skal sendes som brev eller som e-post til firmapost@statnett.no i god tid før idriftsettelse. Med "god tid" menes at konsesjonær skal ha anledning til å ta inn de funksjonskrav som stilles i en tidlig fase av utviklingen av prosjektene for å unngå fordyrende kostnader forbundet med å overholde de krav som stilles. Tvil og usikkerhet om gjeldende funksjonalitet omtalt i FIKS, bør tas opp med systemansvarlig etter at teknisk løsning foreligger, men før bindende kontrakt om anleggsdeler inngås. Dette for nettopp å unngå ekstrakostnader. 

 

Dersom fos § 14-søknaden sendes på e-post til firmapost@statnett.no, minner vi om at det er avsenders ansvar å vurdere om innholdet i søknaden må beskyttes i oversendelsen, jf. beredskapsforskriftens krav i § 6-2 om sensitiv informasjon.
Ved spørsmål om innsendingsmetode, ta kontakt med systemansvarlig.

  

 

Lenke til Funksjonskrav i kraftsystemet (FIKS) - veileder ved nyetablering og rehabilitering av anlegg i
kraftsystemet: 

FIKS 2012

Under er det lenker til veiledere som utdyper enkelte deler av FIKS og hvilke endringer som krever at det sendes inn en fos § 14-søknad.

 

 

Vennligst merk at rapportering/innmelding av kraftsystemdata iht. fos § 14a skal gjøres i Fosweb senest 4 uker før idriftsettelse (4 uker før første påsatt spenning / 4 uker før ev. prøvedrift) - uavhengig av ev. fos § 14-vedtak. Les mer på statnett.no/Fosweb.

Publisert - Sist oppdatert