FIKS/fos § 14-søknad

Konsesjonær er gjennom fos § 14 forpliktet til å informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endringer av eksisterende anlegg.

Søknad/informasjon skal sendes som brev eller som e-post til firmapost@statnett.no i god tid før idriftsettelse. Med ”god tid” menes at systemansvarlig skal ha mulighet for å påvirke funksjonaliteten i omsøkt anlegg. Tvil og usikkerhet om gjeldende funksjonalitet omtalt i FIKS, bør tas opp med systemansvarlig etter at teknisk løsning foreligger, men før bindende kontrakt om anleggsdeler inngås. Dette for nettopp å unngå ekstrakostnader.

 

Dersom fos § 14-søknaden sendes på e-post til firmapost@statnett.no, minner vi om at det er avsenders ansvar å vurdere om innholdet i søknaden må beskyttes i oversendelsen, jf. beredskapsforskriftens krav i § 6-2 om sensitiv informasjon. 


Under er det lenker til veiledere som utdyper enkelte deler av FIKS og hvilke endringer som krever at det sendes inn en fos § 14-søknad.

 

FIKS 2012

 

 

Vennligst merk at rapportering/innmelding av kraftsystemdata iht. fos § 14a heretter gjøres i Fosweb - les mer på statnett.no/Fosweb.

Publisert - Sist oppdatert