Om energiopsjoner

Statnett tar initiativ til å få inn bud på energiopsjoner, med budfrist innen fastsatt dato. De opsjonene Statnett velger å kjøpe kan benyttes til reduksjon av forbruk i en periode i vintersesongen hvis en svært anstrengt kraftsituasjon (SAKS) oppstår. Forbruksreduksjonen skjer med bakgrunn i innhold i det aksepterte budet og i henhold til standardvilkår for opsjonsavtaler, som til sammen utgjør opsjonsavtalen.

 Energiopsjonene er utformet med standardegenskaper som bakgrunn for hvordan budgiver spesifiserer sin tilbudte forbruksreduksjon. Budgiver gir inn bud for en forbruksreduksjon basert på den energimengden som forbruket kan reduseres med per uke. Budgiver spesifiserer også i sitt bud to kostnadselementer; opsjonspremie og innløsningsbeløp.

 

Utbetaling av opsjonspremie og innløsningsbeløp

Opsjonspremien utbetales fra Statnett til budgiver etter kjøp av opsjonen. Innløsningsbeløpet utbetales i etterkant av en eventuell innløsning av opsjonen med faktisk reduksjon av det angitte forbruket. Det er Statnett sin intensjon at opsjonspremien skal beregnes slik at den dekker de årlige kostnadene som budgiver har knyttet til å delta i ordningen, mens innløsningsbeløpet dekker de kostnadene som budgiver har dersom opsjonen brukes av Statnett og en nedregulering av forbruk finner sted.

 

Innløsningsprisen kan av budgiver justeres nedover fram mot en eventuell innløsning av opsjonen, for best mulig å gjenspeile de faktiske kostnadene ved å gjennomføre forbruksreduksjonen. Både opsjonspremie og innløsningsbeløp vil være konkurranseelementer mellom budgiverne i ordningen på kjøpstidspunktet og ved eventuell innløsning av opsjonene.

 

 

Innløsning av energiopsjoner

Ved innløsning av energiopsjonene vil Statnett gi et varsel, på minimum en uke, før forbruksreduksjonen skal skje. For hvert varsel skal forbruket være nedregulert i to uker, basert på det angitte ukesvolumet som forbruket skal reduseres med. Nedreguleringsvolumet skal måles opp mot et normalforbruk som er gitt inn på budtidspunktet.

Perioden hvor Statnett kan iverksette innløsning av energiopsjonene er for denne sesongen ukene 1-20. Statnett kan beslutte kontinuerlig nedregulering i det maksimale antall uker som er budt inn av Aktør, men kan ikke beslutte nedregulering flere ganger i løpet av budaktiveringsperioden. Det er mulig for budgiver å spesifisere et makismalt antall uker for nedregulering, med minste antall på to uker, men uten anledning til å spesifisere hvilke uker innenfor perioden opsjonene kan innløses. 

 

Kriterier for bruk og behovsvurdering

Energiopsjoner i forbruk skal benyttes for å redusere sannsynligheten for rasjonering. Statnetts kriterium for bruk av opsjonene knyttes til at sannsynligheten for rasjonering må være større enn 50%. Statnett vil i en slik situasjon, hvor det er ønskelig å ta i bruk opsjonene, søke NVE om godkjenning før igangsettelse av innløsning.

Ordningen er utformet for å kunne håndtere en SAKS. Utvelgelse av opsjoner ved kjøp og eventuell innløsning er basert på nytte for kraftsystemet og kostnader.

 

For ytterligere beskrivelse av energiopsjonsordningen: 

Bakgrunn og rammebetingelser

Standardvillkår ENOP.pdf 

Spørsmål kan sendes på e-post til enop.info@statnett.no.

Publisert - Sist oppdatert