Bakgrunn og rammebetingelser

Statnett har som systemansvarlig ansvar for å sikre momentan balanse mellom produksjon og forbruk i det norske kraftsystemet også i år med lite tilgang på energi, og skal ha virkemidler for håndtering av svært anstrengte kraftsituasjoner.

Slike virkemidler for håndtering av svært anstrengte kraftsituasjoner utformes av Statnett og godkjennes av NVE. Rammebetingelsene for utarbeidelsen av virkemidler er beskrevet i: 

 

St.meld. nr. 18 (2003 -2004) om forsyningssikkerheten ved strøm mv.   

Godkjenningsprosessen mot NVE av energiopsjoner i forbruk som virkemiddel for å håndetere svært anstrengte kraftsituasjoner har foregått i flere trinn i henhold til:

 

Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (forskrift 2002-05-07 nr. 448) § 22 a.

 

I en svært anstrengt kraftsituasjon vil Statnett søke NVE om godkjenning for å starte innløsning av energiopsjonene som er kjøpt med utgangspunkt i den godkjente opsjonsordningen (Trinn 2).  

 

 

Dokumenter om ordningen sesongen 2008/2009:

OEDs klagebehandling energiopsjoner (pdf)

 

NVEs innstilling i klagesak om energiopsjoner i forbruk (pdf)»

 

Statnetts klage på NVEs vedtak (5. juni 2008) (pdf) 
NVEs vedtak om godkjenning av ordning med energiopsjoner i forbruk (20.mai 2008) (pdf) 
Søknad til NVE om videreføring av energiopsjoner i forbruk (31.03.08) (pdf) 
Evaluering av ordning med energiopsjoner i forbruk 2007/2008 (13.03.08) (pdf) 

 

 

Dokument om ordningen for sesongen 2007/2008:

 

Vedtak om godkjenning fra NVE (04.06.2007) (pdf) »

Søknad til NVE om videreføring av energiopsjonsordning i forbruk (11.05.2007) (pdf) »
Evaluering av forsøksordning 2006/2007 (11.05.2007) (pdf) »


 

Underlagsdokument om ordningen

Følgende underlagsdokumenter fra ordningen 2006/2007:

Søknad til NVE om aksept for å videreutvikle tiltak
Søknad trinn 1; NVE 12.12.05 (PDF)»
Vedlegg til trinn 1 søknad - SAKS rapport 12.12.05 (PDF)»
Svar trinn 1; NVE 17.02.06 (TIF) »

Søknad til NVE om godkjenning av energiopsjonordning i forbruk for vinteren 2006/2007
Søknad trinn 2; NVE 21.03.06 (PDF) »
Vedlegg til trinn 2 søknad (PDF) »
Brev fra NVE 07.04.06 (TIF) »
Brev fra Statnett 12.05.06 (PDF) »
Vedtak om godkjenning fra NVE 30.05.2006 (TIF) » 

Publisert - Sist oppdatert