Tildeling av nettkapasitet

Statnett har nå innført en ordning for tildeling av ledig nettkapasitet. Ordningen skal håndtere situasjoner i sentralnettet hvor det er konkurranse om begrenset nettkapasitet. Dette gjelder i områder det er gitt konsesjon til mer produksjon enn det nettet har kapasitet til og nettbegrensningene ikke løses ved bruk av prisområder.

I forkant av innføringen av den nye ordningen, har Statnett bedt om høringsinnspill til forslaget. Vi har fått mange innspill med ulike vinklinger. I hovedtrekk oppfatter vi at behovet for en ordning støttes. Last ned hele beskrivelsen av ordningen og våre tilbakemeldinger på høringsinnspill som har kommet inn nederst på siden.

 

Tildelingsordningen gjelder nå for områdene Øst-Finnmark, Indre Sogn og Sør-Rogaland. Dersom ordningen innføres i andre områder vil berørte aktører bli informert samt at informasjon vil være tilgjengelig på denne siden. Siden viser status for områdene hvor ordningen er innført.

Se oversikt over omsøkt og tildelt nettkapasitet her.

Tildeling av nettkapasitet - slik går du frem:

Søk lokal netteier om tildeling av nettkapasitet etter at prosjektet har endelig konsesjon

Først ved endelig konsesjon kan det søkes om tildeling av ledig nettkapasitet. Søknad om tildeling av ledig nettkapasitet skal leveres til den netteier som prosjektet vil tilknyttes. Lokal netteier er ansvarlig for å videreformidle søknad til overliggende netteier og Statnett. Dette sikrer at nødvendig dialog mellom nettselskapene ivaretas. For at tidspunkt for søknad skal kunne legges til grunn, ber Statnett om å få kopi av søknaden til lokalt nettselskap ved tilknytning til regional- eller distribusjonsnett.

Søknaden må inneholde hvilket prosjekt det gjelder, planlagt installert ytelse i MW, tidspunkt endelig konsesjon ble gitt og hvem tilknytningsavtale/nettavtale skal inngås med.

 

Søknader til Statnett sendes til firmapost@statnett.no

 

Statnett svarer innen fire uker

Statnett vil i løpet av 4 uker gi skriftlig svar til underliggende netteier om tildeling av ledig kapasitet med kopi til søker om ledig kapasitet. Vi ser for oss at mellomliggende netteiere videreformidler søknader direkte til Statnett. Vår ambisjon er at også prosjekter som skal tilknyttes til regional eller distribusjonsnettet kan få svar innen fire uker.

 

Skriftlig dokumentasjon av anleggsstart for ny kraftproduksjon sendes Statnett innen 24 måneder

Fra tidspunktet for tildeling av ledig kapasitet har aktøren 24 måneder på å dokumentere skriftlig at byggestart har funnet sted. Byggestart dokumenteres ved å sende Statnett kopi av den meldingen som går til Arbeidstilsynet om oppstart av anleggsarbeid. Dersom anleggsarbeidet ikke starter opp innen tidsfristen, frigis nettkapasiteten til andre prosjekter.

 

Vi presiserer at vi forutsetter at aktører som har tildelt nettkapasitet, men som enten ikke vil rekke fristen eller ikke vil benytte kapasiteten uten ugrunnet opphold sier fra seg tildelt nettkapasitet.

 

For mer informasjon kontakt seksjonsleder Anders Grønstvedt: Tlf. 23 90 30 35

Publisert - Sist oppdatert