Tariffstrategi 2014-2018

Statnett står overfor store investeringer i nettet de kommende årene. Hovedårsakene til dette er styrking av forsyningssikkerheten, re-investeringer, fornybarsatsing, elektrifisering av offshorenæringen og bygging av nye mellomriksforbindelser.

Store investeringer medfører økende kostnader i sentralnettet noe som har medført økt oppmerksomhet omkring kostnadsfordelingen og tarifferingsprinsippene.

 

Tariffstrategi 2014-2018 har derfor vært behandlet av Statnetts styre og drøftet med kundeorganisasjonene i flere omganger. Siste drøftingsrunde var medio 2014 i forbindelse med introduksjon av ny modell for tariffering av store, stabile forbrukere.

 

Hovedpunkter i tariffstrategi 2014-2018 er:

 

  • Innmatingstariffen for kraftproduksjon må over tid økes, slik at kraftprodusentene også er med og betaler for økte kostnader i sentralnettet
  • Tariffen til forbruk differensieres på grunnlag av nettmessig gunstig lokalisering
  • Økt differensiering av tariffen til store og stabile forbrukere på bakgrunn av deres nytte for nettet
  • De kundene som direkte forårsaker konkrete investeringer i nettet bør i større grad enn i dag betale for disse investeringene. Dette vil imidlertid kreve en forskriftsendring som Statnett vil arbeide for blir realisert innenfor strategiperioden. 

 

Oppsummering av tariffstrategien finner du her.

 

Styret i Statnett i styremøte 26 september 2014 følgende justeringer i tariffstrategi 2014-2018:

 

  • Ny modell for tariffering av store forbrukere som belønner stabilitet i forbruk
  • Områdepris legges til grunn i energileddet. Vi går dermed bort fra bruk av systempris.

 

Endringene får virkning fra 1.1. 2015.

Publisert - Sist oppdatert