Tariffstrategi

Tariffene skal sørge for at netteierne i sentralnettet får dekket inntektsrammen sin. Statnett er ansvarlig for utforming av modell og fastsettelse av tariffen.

Tariffutformingen påvirker kostnadsfordelingen mellom kundene og skal ifølge regler gitt av myndighetene bidra til effektiv utvikling og utnyttelse av nettet. Med dette som utgangspunkt har Statnett utformet en tariffstrategi som beskriver hvilke prinsipper Statnett vil legge til grunn ved fastsettelse av tariff for de ulike kundegruppene. Tariffstrategien drøftes med kundeorganisasjonene og vedtas av styret. 

Publisert - Sist oppdatert