Tariffmodell fra 2019

Statnett har over en lengre periode arbeidet med evaluering og videreutvikling av tariffmodellen for transmisjonsnettet. Målet er å etablere en modell som er bedre tilpasset de omfattende endringene kraftsystemet står overfor og dermed legge til rette for en mer samfunnsøkonomisk effektiv utvikling og utnyttelse av kraftsystemet.

 

Statnett er i gang med gjennomføring av en betydelig investeringsportefølje. Bakgrunnen for det høye investeringsnivået er at kraftsystemet er i endring samtidig som det er et stort reinvesteringsbehov i eksisterende nett. Dette vil medføre økt tariffnivå i årene fremover, og er med på å skape behov for en endret tariffmodell.

 

Kunder og interessenter har vært involvert i prosessen, blant annet gjennom flere workshops i 2017 samt et informasjonsmøte 15. september 2017 der konsulentrapporter om utvalgte emner ble presentert. Basert på dette arbeidet har Statnett utarbeidet rapporten Forslag til tariffmodell fra 2019 – Utforming av tariffer i transmisjonsnettet.

 

Last ned rapporten her (PDF).

 

 

Høring og høringssvar 

Tariffmodell fra 2019 har våren 2018 vært ute på høring. Fristen for å komme med innspill til høringsforslaget var 16. mars 2018. Det er mottatt 44 høringsinnspill. Sammendrag av høringsinnspillene og de enkelte høringssvarene er lagt ut under «Tilbakemeldinger 2019» i dokumentlisten nederst på denne siden.

 

Basert på mottatte innspill vil Statnett utforme en endelig tariffmodell for transmisjonsnettet som skal gjelde fra 1.1.2019.  Ny tariffmodell skal således ligge til grunn for fastsettelse av tariffer i transmisjonsnettet 2019. Tariff 2019 vil bli lagt frem for kundeorganisasjoner med drøftingsrett i perioden juni-august 2018.

Publisert - Sist oppdatert
0 filer merket Last ned filer
0 filer merket Last ned filer