Meldinger fra Landssentralen

04.04.2017 Halvårsrapport fra Landssentralen andre halvår 2016 er publisert.

Halvårsrapporten, og øvrige rapporter fra Landssentralen, finnes her:

 

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Nedlastingssenter/Rapporter-fra-landssentralen/

03.04.2017 Endrede budfrister i Statnetts markeder grunnet påsken

Alle budfrister som normalt er torsdag og fredag i uke 15 er endret til tirsdag 11.04.2017.

 

Dette gjelder:

 - aFRR for uke 16, med frist kl 10:00.

 - FCR helg for uke 15 og hverdager for uke 16, med frist kl 12:00.

 - RKOM-uke for uke 16, med frist kl 12:00.

12.01.2017 Tidligere innsending av produksjonsplaner

Statnett har tidligere, bl.a. på Forum for Systemtjenester, kommunisert at det i forbindelse med europeiske prosesser etter hvert vil bli behov for tidligere innsending av produksjonsplaner. Dagens frist, kl 19:00, er angitt i Forskrift for Systemansvaret, og kan ikke uten videre endres. Flere produsenter har imidlertid antydet at de kan være med på en midlertidig frivillig ordning.

 

Vi hadde tidligere ventet at dette behovet kom til å oppstå tidlig i 2017. Fullskalatestingen er imidlertid utsatt til andre halvår av 2017, og vi har derfor ikke behov for tidligere innsending av produksjonsplaner foreløpig. Vi forventer at dette behovet kommer i andre halvdel av 2017, og vil da komme med en ny henvendelse.

 

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Gerard Doorman, tlf 24072840.

22.12.2016 Høring om det planlagte nordiske markedet for aFRR

 

Høring om det planlagte nordiske markedet for aFRR

 

De nordiske systemoperatørene i kraftsystemet har blitt enige om å etablere et felles nordisk marked for automatiske sekundærreserver, såkalt aFRR. Markedet vil settes i drift i løpet av første halvår av 2018. Avtalen innebærer at man er enige om etableringen av et marked for innkjøp av reservekapasitet og et marked for aktivering av automatiske sekundærreserver. Avtalen krever regulatorgodkjenning før den trer i kraft.

 

Norske interessenter inviteres til å komme med kommentarer til den nordiske avtalen. Frist for innspill er 3. februar 2017.

 

Høringsnotat er tilgjengelig her:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/sekundarreserver/

 

21.12.2016 Vedtak om betaling for systemtjenester 2017

 

Vedtak om betaling for systemtjenester 2017, jf. fos §27

 

Statnett har fattet vedtak om betaling for systemtjenester for 2017 etter forskrift om systemansvaret (fos) § 27.  Statnett har ikke mottatt noen kommentarer / innspill til varselet om vedtak som ble sendt ut 21.10.2016, og vedtaket er i henhold til det som tidligere er varslet. 

 

Vedtaket omfatter produksjonsflytting, regulerstyrke og tilhørende roterende reserve og reaktiv effekt. Gjeldende betaling for disse tjenestene videreføres for 2017. For øvrige systemtjenester hvor det skal betales i henhold til fos § 27, fattes egne vedtak.

For mer informasjon og link til varslingsbrev, se våre nettsider:

 

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Systemansvaret/Systemtjenester/

 

09.12.2016 Seminar om aggregering i reservemarkedene

De nordiske systemoperatørene inviterer til et seminar for å gi informasjon om og diskutere aggregering i reservemarkedene. Målgruppen for seminaret er aktører i kraftmarkedet, bransjeorganisasjoner og andre med behov for økt kunnskap om aggregering. Hvis det blir mange påmeldte kan vi måtte komme til å begrense antall deltagelse til en person per selskap/markedsaktør.

 

Agenda:

Introduksjon og bakgrunn 

Diskusjon i mindre grupper

Læring fra diskusjonene

Pågående piloter i de nordiske landene

 

Dato: Tirsdag 7. februar 2017

Tid: 10:00 - 15:30

 

Sted: Radisson Blu Arlandia, Arlanda, Sverige 

 

 

Påmelding her: 

http://www.statnett.no/Global/Dokumenter/Kundeportalen/Invitation%20to%20workshop,%20Aggregation%20in%20reserve%20markets.pdf

 

 

 

08.12.2016 Nye vilkår for regulerkraftmarkedet (RKM)

Statnett har på sine hjemmesider for reservemarkedene publisert oppdaterte vilkår for regulerkraftmarkedet (RKM), gyldig fra 7. desember 2016.

Forslag til nye vilkår ble varslet 10. november via Landssentralens meldingstjeneste. Det kom innspill fra en aktør at frist 9. mai 2017 for krav til budgiving med kvantum per kvarter kommer tett på NBS-prosjektets (Nordic Balance Settlement) idriftsettelse 1. mai 2017.

Statnett ønsker å ta hensyn til dette innspillet, og ny dato for krav til budgivning med kvantum per kvarter er satt til 13. juni 2017.

 

Nytt vilkårsdokument er oppdatert med ny dato og vedtas som presentert på hjemmesidene.

For mer informasjon og nye vilkår se vedlagt link:

 

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-regulerkraftmarkedet-RKM/

30.11.2016 Pilot kommende vinter for bedret kontroll på FCR-leveransen i Sør-Norge

Primærreserver i det norske kraftsystemet består av kjøp i FCR-markedet samt grunnleveranse. I perioder med stor kraftproduksjon blir norsk FCR-leveranse større enn kjøpet i FCR-markedet. For å redusere mengden FCR-leveranse kommende vinter gjennomfører Statnett en pilot i perioden 10. januar - 31. mars 2017. I pilotperioden gis det mulighet til å søke om unntak fra kravet om maksimal statikk. Unntaket kan skje enten ved aktivering av dødbånd eller økt statikk.

 

Utfyllende informasjon finnes i dokumentet "Tiltak kommende vinter (2017) for bedret kontroll på FCR-leveranse i Sør-Norge" som ligger her:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Systemansvaret/

 

 

 

23.11.2016 Kapasitet for aFRR for ukene 1-25 2017

 

Det er publisert informasjon på Statnetts hjemmeside om innkjøp av kapasitet for aFRR for ukene 1-25 2017. Link til melding:

http://www.statnett.no/Documents/Kraftsystemet/Utvikling%20av%20kraftsystemet/Procurement%20of%20automatic%20Frequency%20Restoration%20Reserve%20(aFRR)%20in%20the%20first%20half-year%202017.pdf

18.11.2016 Invitasjon til bransjeseminar om kapasitetsfastsettelse

Statnett inviterer til bransjeseminar om kapasitetsfastsettelse onsdag 14. desember på Radisson Blu Hotel Nydalen i Oslo. Målgruppen for seminaret er aktører i kraftmarkedet, bransjeorganisasjoner og andre med behov for økt kunnskap om temaet kapasitetsfastsettelse.

 

Agenda:

Innledning v/Tom Tellefsen

Beregning av nettkapasitet v/Øyvind Breidablik

Fastsettelse av handelskapasitet v/Idar Gimmestad

Metode for framtidig fastsettelse av handelskapasitet v/Trond Jensen

Diskusjon

 

Dato: 14. desember 2016

Tidspunkt: 1300 - 1600

Sted: Radisson Blu Hotel Nydalen, Oslo

 

Påmelding her.

10.11.2016 Varsel om endring i vilkår for regulerkraftmarkedet (RKM)

Statnett har på sine hjemmesider for reservemarkedene publisert et forslag til endringer av vilkårene for regulerkraftmarkedet (RKM) sammen med et varslingsbrev som informerer om de planlagte endringene i vilkårsdokumentet.

Bakgrunnen for revisjonen er at Statnett fra 9. mai 2017 vil stille krav til aktører som leverer produksjonsplaner med varierende planverdier per kvarter gjennom timen også skal levere RK-bud med varierende kvantum per kvarter i de samme timene.

Endelige vilkår vil publiseres av systemansvarlig etter behandling av eventuelle innspill. Kommentarer til varslet om endring av vilkår sendes skriftlig til systemansvarlig innen 23.11.2016.

For mer informasjon og forlag til nye vilkår se vedlagt link:

 

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-regulerkraftmarkedet-RKM/

04.11.2016 Nordic System Operation Forum

On December 1 2016, the Nordic Transmission System Operators (TSOs) will arrange a system operation forum with a purpose to give information and discuss system operational development that will have an impact on the stakeholders in the coming years.

Date: Thursday 1 December 2016
Time: 10:00 - 15:30 (registration starts at 9:30)
Place: Nordic Light Hotel, Vasaplan 1, Stockholm, Sweden

 

http://www.statnett.no/Kundeportal/Nordic-System-Operation-Forum/

02.11.2016 Nordisk aFRR (sekundærreserver)

Nordiske TSO-er er enige om å implementere et felles nordisk marked for aFRR (sekundærreserver). Markedet er planlagt å starte i 2018, først som reservemarked, deretter komplettert med aktiveringsmarked (energi).

 

For mer informasjon om dette, se http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/sekundarreserver/.

02.11.2016 Kjøp i RKOM sesong 2016/2017

Statnett har mottatt og vurdert bud for RKOM sesong 2016/2017 for ukene 45-15 (7.11.16 - 16.04.17), og har besluttet kjøp.

Kjøpt volum for Norge er 543 MW, hvorav 533 MW er RKOM B og 10 MW er RKOM H.

Prisen er 8,12 kr/MW/time. Prisrekkefølge er lagt til grunn ved aksept av bud, og det er kjøpt samlet på tvers av budområder og produktene RKOM Høykvalitet og RKOM Med begrensninger. Tilslag er dermed gitt til bud lik eller lavere enn denne prisen.

Kjøpet er gjort i henhold til vilkår gjeldende fra 26.09.2016.

Reservebehovet i Regulerkraftmarkedet (RKM) er for kommende sesong satt til 1700 MW. Minimum 500 MW skal dekkes fra produktet Høykvalitet eller øvrige ressurser uten begrensninger innmeldt i RKM. En del av reservebehovet sikres i RKOM sesong. En del av reservebehovet dekkes også opp gjennom langsiktige effektreserver iht St.prp 52 og bilaterale avtaler. For kommende sesong er dette volumet 135,9 MW hvorav 41,5 MW fra produktet RKOM Høykvalitet og 94,4 MW fra produktet RKOM Med begrensninger.  Resterende volum anskaffes i RKOM uke ut fra prognosert behov uke for uke.

For spørsmål, ta kontakt med:

Ole Vegard Lundestad    tlf. 2390 3546

Tor Kristoffersen          tlf. 2390 3688

 

 

eller send e-post til RKOM@statnett.no

25.10.2016 Varsel om vedtak om betaling for systemtjenester 2017

Varsel om vedtak om betaling for systemtjenester 2017, jf. fos §27

 

Det er sendt ut varsel om vedtak om betaling for systemtjenester for 2017 etter forskrift om systemansvaret (fos) § 27. Varselet omfatter produksjonsflytting, regulerstyrke og tilhørende roterende reserve og reaktiv effekt. Det varsles at gjeldende betaling for disse tjenestene videreføres for 2017. For øvrige systemtjenester hvor det skal betales i henhold til fos § 27, fattes egne vedtak.

 

Dersom aktørene har kommentarer, må dette skriftlig oversendes systemansvarlig innen 4. november. Endelig vedtak vil fattes av systemansvarlig i etterkant av dette. Tilbakemeldinger sendes systemansvarlig v/Martha Marie Øberg (martha.oberg@statnett.no).

 

For mer informasjon og link til varslingsbrev, se våre nettsider:

 

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Systemansvaret/Systemtjenester/

14.10.2016 LarmWeb status normal

Det ble i går, 13.10.2016, publisert en melding om at aktører som logget ut av LarmWeb ikke ville kunne logge inn igjen. Dette problemet er nå løst og innlogging i LarmWeb virker som normalt. 

13.10.2016 Problemer med LarmWeb

Det har oppstått et sertifikatproblem hos leverandør av LarmWeb som vil medføre at LarmWeb er utilgjengelig for aktører som har logget ut av applikasjonen. Det er veldig viktig at aktører som fremdeles er logget inn IKKE logger ut, for da vil det fremdeles være mulig å sende inn produksjonsplaner og systemdata til oss. Vi jobber med å løse problemet.

03.10.2016 Prøveordning kommende vinter for å stimulere til økt reservevolum i NO1

NO1 er området i Norge med høyest forbruk og lavest tilgang til regulerbar produksjon, og det er behov for økt reservevolum for oppregulering for å håndtere ubalanser i dette området. For å stimulere til at økte RK-volum blir tilgjengelig i NO1 til vinteren, iverksetter Statnett en prøveordning i januar og februar 2017 (uke 1 - 9). Aktørene i NO1 gis mulighet til å søke om to unntak:

 

1.       Mulighet for å by RK-bud spredd over flere stasjonsgrupper for bud på 10 MW

 

 

2.       Mulighet for at fleksibelt forbruk med avtale om redusert tariff kan tilbys som reserve i RKOM

 

 

Utfyllende informasjon finnes i dokumentet "Prøveordning med unntak for NO1 i januar og februar 2017" som ligger her:

 

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-RKOM/

26.09.2016 Riktig link til RKOM vilkår og budskjema

Det var feil link i sist melding, her er den riktige:

 

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-RKOM/

26.09.2016 Statnett inviterer til å gi bud i RKOM sesong for vinteren 2016/2017

Markedsperioden er fra og med uke 45 i 2016, til og med uke 15 i 2017.

Frist for budgiving er fredag 21.10.2016, kl. 12:00 

Vedståelsesfrist er onsdag 02.11.2016, kl. 12:00 

 

Budskjema for RKOM-sesong og vilkår for RKOM finnes her: 

http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-RKOM 

 

Signert budskjema sendes til RKOM@statnett.no

 

For kommende sesong er reservebehovet i Regulerkraftmarkedet (RKM) satt til 1700 MW, hvorav 1200 MW for å dekke dimensjonerende feil og 500 MW for å dekke ubalanser. Minimum 500 MW dekkes fra produktet Høykvalitet eller øvrige ressurser uten begrensninger innmeldt i RKM. En del av reservebehovet vil sikres i RKOM sesong. En del av reservebehovet dekkes også opp gjennom langsiktige effektreserver iht St.prp 52 og bilaterale avtaler, som for kommende sesong er 135,9 MW. Volumet i RKOM uke vurderes ved anskaffelse for kommende uke ut fra prognoser på produksjon, forbruk, utveksling mot utlandet og sannsynlige flaskehalser. 

 

For spørsmål, ta kontakt med:

Ole Vegard Lundestad    tlf 2390 3546

Tor Kristoffersen           tlf 2390 3688

 

 

Eller send e-post til RKOM@statnett.no

26.09.2016 Nye vilkår for regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM)

Statnett har på sine hjemmesider for reservemarkedene publisert oppdaterte vilkår for regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM), gyldig fra 26. september 2016.

Revisjonen er drevet av et ønske om å forbedre eksisterende vilkårsdokumenter for å gi bedre informasjon til nye og eksisterende aktører samt spesifisering av kriterier for budgivning, prissetting og rapportering til systemansvarlig.

Forslag til nye vilkår ble varslet 9. september via landssentralens meldingstjeneste. Det kom innspill fra en aktør angående budperiode fram i tid som er endret fra 8 til 2 uker. Statnett ønsker å ha muligheten til å åpne en ny auksjon ved behov uten at bud langt fram i tid sperrer for det og beholder forslaget om budperiode på 2 uker fram i tid.

Forslag til nytt vilkårsdokument vedtas som presentert i varselet.

For mer informasjon og forlag til nye vilkår se vedlagt link:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-RKOM/

11.09.2016 Problemene med mottak av RK-bud er nå løst

Dataproblemene med mottak av RK-bud for 12. september er nå løst. Systemet er nå tilbake i normal drift, og bud kan mottas igjen.

11.09.2016 Problemer med mottak av RK-bud

Statnett har ikke mulighet til å ta imot RK-bud for i morgen 12.09.16. Dette skyldes interne IT-problemer. Ny melding følger så fort systemene er tilbake i normal drift.

09.09.2016 Nye vilkår for regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM)

Statnett har på sine hjemmesider for reservemarkedene publisert et forslag til endringer av vilkårene for regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM) sammen med et varslingsbrev som informerer om de planlagte endringene i vilkårsdokumentet.

Revisjonen er drevet av et ønske om å forbedre eksisterende vilkårsdokumenter for å gi bedre informasjon til nye og eksisterende aktører samt spesifisering av kriterier for budgivning, prissetting og rapportering til systemansvarlig.

Endelige vilkår vil publiseres av systemansvarlig etter behandling av eventuelle innspill. Kommentarer til varslet om endring av vilkår kan oversendes systemansvarlig innen 23.09.16.

For mer informasjon og forlag til nye vilkår se vedlagt link:

 

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-RKOM/

12.08.2016 Oppstart av markedet for FRR-A. Kjøp i uke 35-51

Kjøp av FRR-A gjenopptas f.o.m. uke 35. Det er publisert informasjon hos Nord Pool Spot om innkjøp av kapasitet for FRR-A for uke 35-51.

Link til melding: http://www.nordpoolspot.com/message-center-container/nordicbaltic/exchange-message-list/2016/q2/no.-252016--update-on-exchange-information-no.-482015-frr-a-contracting/

 

 

23.06.2016 RKOM uke 27-34

Statnett vurderer at det ikke er behov for innkjøp i RKOM-uke markedet for leveringsukene 27-34. Aktører som nomalt deltar trenger ikke å anmelde bud i markedet eller kontrollere tilslag i denne perioden. Fra leveringsuke 35 ønskes det igjen bud i markedet og Statnett vil da vurdere eventuelle innkjøp som normalt. Vil det likevel oppstå behov for innkjøp i perioden vil det bli sendt ut en egen melding om dette med oppfordring om å gi bud.

08.06.2016 Nye vilkår for regulerkraftmarkedet (RKM)

Statnett har på sine hjemmesider for reservemarkedene publisert oppdaterte vilkår for regulerkraftmarkedet (RKM), gyldig fra 8. juni 2016. 

 

Revisjonen er drevet av et ønske om å forbedre eksisterende vilkårsdokumenter for å gi bedre informasjon til nye og eksisterende aktører samt åpne for, men ikke forplikte, at aktører gir bud med kvartersoppløsning på kvantum i RK-markedet.

 

Forslag til nye vilkår ble varslet 10. mai via landssentralens meldingstjeneste. Systemansvarlig har ikke mottatt noen kommentarer på forslaget og forslag til nytt vilkårsdokument vedtas derfor som presentert i varselet.

  

For mer informasjon og forlag til nye vilkår se vedlagt link:

http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-regulerkraftmarkedet-RKM/

 

 

 

27.05.2016 Vedrørende tidligere utsendt melding om nye vilkår for RK markedet (RKM) den 10. mai 2016

I forbindelse med publisering av nye vilkår for RK markedet (RKM) den 10. mai 2016 ble vilkårene publisert på www.statnett.no, men en teknisk feil i Statnetts meldingstjeneste medførte at det ikke samtidig ble sendt epost til de som abonnerer på tjenesten. På grunn av dette forlenger vi nå høringsfristen, som opprinnelig var satt til 25. mai 2016, til torsdag 2. juni 2016.

For mer informasjon og forlag til nye vilkår se vedlagt link:
http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-regulerkraftmarkedet-RKM/

Se også melding publisert 10. mai 2016:

http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Meldinger-fra-landssentralen/

 

26.05.2016 Statnett viderefører ikke ordningen med energiopsjoner i forbruk (ENOP) for kommende vinter

 

Statnett har oversendt NVE en evaluering av ordningen med energiopsjoner i forbruk (ENOP). Denne er en videreføring av den tidligere oversendte gjennomgangen av behovet for SAKS-tiltak. Med bakgrunn i disse vil det ikke bli søkt om videreføring av ENOP-ordningen for neste vinter.

 

 

Statnett leverte 15. desember 2014 en rapport til NVE hvor det ble lagt frem nye vurderinger av sannsynlighet for rasjonering og SAKS. Rapporten viser at det er svært lav sannsynlighet for rasjonering frem mot 2022. For vinteren 2015/2016 ble det vurdert at det kun var behov for innkjøp av energiopsjoner i forbruk i Midt-Norge. Linjen Sogndal-Ørskog, som går mellom elspotområdene NO5 og NO3, ventes på drift i løpet av 2016. Denne vil medføre økt importkapasitet til Midt-Norge og redusert sannsynlighet for rasjonering i området. Sannsynligheten for rasjonering vil da ikke være vesentlig høyere enn for resten av landet, og det vil derfor ikke være behov for innkjøp av energiopsjoner i Midt-Norge for kommende vinter. Siden gjeldende behovsvurdering konkluderer med at det ikke er behov for energiopsjoner i Norge for kommende vinter, vil det ikke bli sendt en ny søknad om videreføring av energiopsjonsordningen til NVE for kommende vinter. Det utelukkes ikke at det ved en senere anledning kan bli aktuelt å søke om gjeninnføring av energiopsjoner i forbruk som et SAKS-tiltak.

10.05.2016 Nye vilkår for regulerkraftmarkedet (RKM)

Nye vilkår for regulerkraftmarkedet (RKM)

Statnett har på sine hjemmesider for reservemarkedene publisert et forslag til endringer av vilkårene for regulerkraftmarkedet (RKM) sammen med et varslingsbrev som informerer om de planlagte endringene i vilkårsdokumentet.

Revisjonen er drevet av et ønske om å forbedre eksisterende vilkårsdokumenter for å gi bedre informasjon til nye og eksisterende aktører samt åpne for, men ikke forplikte, at aktører gir bud med kvartersoppløsning på kvantum i RK-markedet.

 

Endringene foretatt i vilkårsdokumentet omfatter ingen påkrevde endringer hos leverandører i regulerkraftmarkedet. Endelige vilkår vil publiseres av systemansvarlig etter behandling av eventuelle innspill. Kommentarer til varslet om endring av vilkår kan oversendes systemansvarlig innen 25.05.16.

 

For mer informasjon og forlag til nye vilkår se vedlagt link:
http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-regulerkraftmarkedet-RKM/

 

01.04.2016 Varsel om endringer i vilkår for FCR-markedet til Statnett

Statnett har på sine hjemmesider for reservemarkedene publisert et forslag til endringer av FCR-vilkårene sammen med et varslingsbrev som informerer om de planlagte endringene i vilkårsdokumentet. Revisjonen er drevet av et ønske om å forbedre eksisterende vilkårsdokumenter for å gi bedre informasjon til nye og eksisterende aktører.

 

Endringene foretatt i vilkårsdokumentet omfatter ingen endringer i utformingen av primærmarkedet eller tekniske konsekvenser for aktørene. Endelige vilkår vil publiseres av systemansvarlig etter behandling av eventuelle innspill. Kommentarer til varslet om endring av vilkår kan oversendes systemansvarlig innen 18.04.16.

 

For mer informasjon og forlag til nye vilkår se vedlagt link:

http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Markedsinformasjon/Primarreserver/  

 

18.03.2016 Oppdatering av "Statnetts praktisering av systemansvaret"

Statnett har i dag publisert en oppdatering av veilederen til § 8 tredje ledd i forskrift om systemansvaret (fos). Veilederen til denne paragrafen gir en detaljert beskrivelse av hvilke data som skal innrapporteres, samt definisjoner og formler for beregning av systemdataene. Bakgrunnen for oppdateringen er NVEs vedtak om overgang til måling av nettoproduksjon som trer i kraft 6. juni 2016, og den oppdaterte versjonen angir hvilke data som skal rapporteres som henholdsvis nettoverdier og bruttoverdier fra denne dato.  

"Statnetts praktisering av systemansvaret" utarbeides for å informere aktørene om hvordan Statnett praktiserer rollen som systemansvarlig innenfor de ulike bestemmelsene i fos. En versjonslogg for tidligere praktiseringstekster vil være tilgjengelig fra siden med gjeldende veileder. For å sikre at det ikke oppstår uklarheter om hva som til enhver tid er gjeldende praktisering, vil de ulike enkeltveilederne merkes med hvilken dato de er gjeldende fra.

 

Informasjon om Statnetts praktisering av systemansvaret og en veileder til enkeltparagrafene finnes på http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Systemansvaret/Praktisering-av-systemansvaret/.

14.03.2016 Endrede budfrister i Statnetts markeder grunnet påsken 2016

Alle budfrister som normalt er torsdag og fredag i uke 12 er endret til tirsdag 22.03.2016.

 

Dette gjelder

FNR helg for uke 12 og hverdager for uke 13, med frist kl 12:00.

 

RKOM-uke for uke 13, med frist kl 12:00.

11.03.2016 Forsinkelse i etableringen av et nordisk FRR-A kapasitetsmarked.

De nordiske systemoperatørene har arbeidet med en plan om å innføre et felles nordisk FRR-A kapasitetsmarked i Q3-2016. På grunn av uavklarte forhold i det nordiske arbeidet er arbeidet forsinket. Statnett arbeider videre sammen med de andre nordiske systemoperatørene med et felles mål om å etablere et slikt marked og vi vil på et senere tidspunkt komme tilbake med ny informasjon og oppdaterte planer.

 

 

Ved eventuelle spørsmål ber vi om at dere kontakter Gunnar Nilssen på epost gunnar.nilssen@statnett.no.

 

 

 

08.03.2016 Generell statikkinnstilling for sommeren 2016

De siste årene har systemansvarlig fattet vedtak om at maksimal statikkinnstilling er 6% i perioden mai til august. Dette har vært gjort for å sikre at tilstrekkelig mengde primærreserve blir tilbudt i markedet i sommerhalvåret. De siste årene har imidlertid likviditeten i markedet bedret seg, og systemansvarlig har ut fra dette besluttet å ikke fatte vedtak om generell statikkinnstilling på 6% for sommeren 2016.

Dersom likviditeten i markedet viser seg å ikke være tilstrekkelig for å dekke behovet, vil et vedtak likevel kunne bli fattet på kort varsel.

 

Kontaktpersoner:

Erik Alexander Jansson, tlf 91 00 24 38, alexander.jansson@statnett.no

Maria Brekke Langum, tlf 23 90 34 67, maria.brekke@statnett.no

 

12.02.2016 Til aktører som leverer eller har planer om å levere bud i Statnetts regulerkraftmarked.

 

Statnett vil innføre funksjonalitet for å kunne motta RK-bud med kvantum pr. kvarter i forbindelse med innføringen av LARM versjon 10. Denne versjonen skal etter planen settes i drift i løpet av mai/juni 2016. Prisene på slike bud skal gis pr. time. Bud vil kunne sendes inn via EDI og via LARMweb. I forbindelse med utrullingen av LARM versjon 10 vil Statnett publisere nye vilkår som vil åpne for, men ikke forplikte, at aktører gir bud med kvantum pr. kvarter i RK-markedet.

I løpet av Q2 i 2017 vil Statnett stille krav om at aktører som leverer produksjonsplaner med varierende planverdier pr. kvarter gjennom timen, også skal levere RK-bud med varierende kvantum pr. kvarter i de samme timene. I forbindelse med dette vil Statnett publisere oppdaterte vilkår som beskriver dette kravet.

 

Testperioden for systemleverandører og aktører som ønsker å forberede for innsending av bud med kvantum pr. kvarter er satt til følgende perioder:

 

Systemleverandører: 1. mars – 15 april 2016

Aktører: 4. april – 29  april 2016

 

Send epost til larm@statnett.no for informasjon om implementasjonsguider og avtale om testing.

Send epost til D-vakt@statnett.no for andre spørsmål.

 

29.01.2016 Reduksjon av innkjøp av FCR-N i markedet for primærreserver

Primærreserver (FCR-N/D) i det norske kraftsystemet består av kjøp Statnett foretar i markedet for primærreserver, samt grunnleveranse. Siden mai 2013 har Statnett kjøpt FCR-N tilsvarende hele Norges krav i den nordiske systemdriftsavtalen. I perioder med stor kraftproduksjon og tilhørende høy grunnleveranse, blir den totale leveransen betydelig større enn kravet på 212 MW. Leveransen av FCR-D blir også betydelig større enn Norges krav i systemdriftsavtalen. Dette skaper driftsutfordringer ved flaskehalser i nettet, og for å redusere disse utfordringene, vil Statnett redusere kjøpet i markedet noe i vinterperioden. Reduksjonen av innkjøp vil være i størrelsesorden 0 til 100 MW, basert på forventet produksjon for kommende døgn og tilhørende forventet grunnleveranse. Reduksjonen i innkjøp er foreløpig ment som en kortsiktig løsning på driftsutfordringene, og tiltaket vil bli gjennomført i perioden 1. februar – 15. mars.  

Utfyllende informasjon finnes i dokumentet "Tiltak for kommende vinter for bedret kontroll på volum av FCR-leveranse i Sør-Norge", som ble publisert på www.statnett.no 18.12.2015. Dokumentet finnes her:

http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Systemansvaret/

Kontaktperson:

 

Maria Brekke Langum, tlf. 23 90 34 67, maria.brekke@statnett.no

07.01.2016 Behov for bud i RKOM-uke nattsegmentet

Grunnet kaldt vær og forventet lav tilgang på bud i RK-markedet kan det bli aktuelt med kjøp i RKOM-uke nattsegment. Statnett ber i den forbindelse om bud i RKOM-uke for nattsegmentet fra uke 2 og videre. Nattsegmentet er definert som kl 00:00-05:00. Det vil gjøres en vurdering fra uke til uke om det er behov for kjøp.

For spørsmål, ta kontakt med:

Tor Kristoffersen       tlf. 23 90 36 88

Adam Öggesjö          tlf. 23 90 30 96

eller send e-post til D-vakt@statnett.no

21.12.2015 FRR-A kjøp 2016

Det er publisert informasjon hos Nord Pool Spot om innkjøp av kapasitet for FRR-A for 2016.

 

Link til melding:  http://www.nordpoolspot.com/message-center-container/nordicbaltic/exchange-message-list/2015/q4/no.-482015---update-on-exchange-information-no.-362015-frr-a-contracting/

21.12.2015 Endrede budfrister i Statnetts markeder grunnet julen.

Alle budfrister som normalt er torsdag og fredag i uke 52 er endret til onsdag 23.12.2015.

Dette gjelder:

FNR helg for uke 52 og hverdager for uke 53, med frist kl 12:00.

RKOM-uke for uke 53, med frist kl 12:00.

 

Alle budfrister som normalt er torsdag og fredag i uke 53 er endret til onsdag 30.12.2015.

Dette gjelder:

FNR helg for uke 53 og hverdager for uke 01, med frist kl 12:00.

 

RKOM-uke for uke 01, med frist kl 12:00.

18.12.2015 Tiltak kommende vinter for bedret kontroll på FCR-leveranse i Sør-Norge

Primærreserver (FCR-N/D) i det norske kraftsystemet består av kjøp Statnett foretar i FCR-markedet, samt grunnleveranse. I perioder med stor kraftproduksjon blir norsk FCR leveranse større enn kjøpet i FCR-markedet. For å redusere mengden FCR-leveranse kommende vinter iverksettes to forskjellige tiltak i perioden 4. januar – 15. mars 2016:

 

1.     Mulighet for å søke om fritak fra krav om maks statikk for produsenter i NO1, NO2 og NO5

2.     Redusert innkjøp i FCR-markedet ved høy grunnleveranse

 

 

Utfyllende informasjon finnes i dokumentet "Tiltak for kommende vinter for bedret kontroll på volum av FCE-leveranse i Sør-Norge", som ligger her:

 

http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Systemansvaret/

 

 

Kontaktperson:

 

Erik Alexander Jansson, tlf 91 00 24 38, alexander.jansson@statnett.no

02.11.2015 FRR-A kjøp uke 46-51

Det er publisert informasjon hos Nord Pool Spot om innkjøp av kapasitet for FRR-A for uke ukene 46-51.

Link til melding: http://www.nordpoolspot.com/message-center-container/nordicbaltic/exchange-message-list/2015/q4/no.362015---update-on-exchange-information-no.272015-frr-a-contracting/

28.10.2015 Kjøp i RKOM sesong 2015/2016

Statnett har mottatt og vurdert bud for RKOM sesong 2015/2016 for ukene 45-15 (2.11.15 - 17.4.16), og har besluttet kjøp.

 

Kjøpt volum for Norge er 521 MW. Hele volumet er kjøpt fra produktet RKOM Med begrensninger.

Prisen er 7,52 kr/MW/time. Tilslag er dermed gitt til bud lik eller lavere enn denne prisen.

 

Kjøpet er gjort i henhold til vilkår gjeldende fra 10.11.2014.

Prisrekkefølge er lagt til grunn ved aksept av bud, og det er kjøpt samlet på tvers av budområder og produktene RKOM Høykvalitet og RKOM Med begrensninger.

 

Reservebehovet i Regulerkraftmarkedet (RKM) er for kommende sesong satt til 1700 MW. Minimum 500 MW skal dekkes fra produktet Høykvalitet eller øvrige ressurser uten begrensninger innmeldt i RKM. En del av reservebehovet sikres i RKOM sesong. En del av reservebehovet dekkes også opp gjennom langsiktige effektreserver iht St.prp 52 og bilaterale avtaler. For kommende sesong er dette volumet 135,9 MW hvorav 41,5 MW fra produktet RKOM Høykvalitet og 94,4 MW fra produktet RKOM Med begrensninger. Resterende volum anskaffes i RKOM uke ut fra prognosert behov uke for uke.

For spørsmål, ta kontakt med:

Adam Öggesjö              tlf. 23903096

Tor Kristoffersen          tlf. 23903688

 

 

eller send e-post til RKOM@statnett.no

12.10.2015 Oppstart RKOM-uke 2015/2016

RKOM uke for sesongen 2015/2016 er planlagt startet opp med første levering i uke 43 2015 og Statnett ber i den forbindelse om bud fra aktører i markedet. Tilbudsfrist for leveringsuke 43 er fredag 16. oktober kl. 12.00. Resultatet publiseres på statnett.no og til den enkelte aktør via LARM-web innen kl. 14.00. Det er kun behov for bud i Dagsegmentet og kjøp gjøres etter behov fra uke til uke. Ved behov for bud i Nattsegmentet vil dette varsles senere i egen melding. 

 

Det er ikke foretatt noen endringer i vilkårene for RKOM.

 

 

Reservebehovet i Regulerkraftmarkedet (RKM) blir vurdert før hver sesong eller ved behov. For kommende sesong er reservebehovet satt til 1700 MW, hvorav 1200 MW for å dekke dimensjonerende feil og 500 MW for å dekke ubalanser. Minimum 500 MW dekkes fra produktet Høykvalitet eller øvrige ressurser uten begrensninger innmeldt i RKM. En del av reservebehovet vil sikres i RKOM sesong.  Volumet i RKOM uke vurderes ved anskaffelse for kommende uke ut fra prognoser på produksjon, forbruk, utveksling mot utlandet og sannsynlige flaskehalser.

 

For spørsmål, ta kontakt med:

 

Tor Kristoffersen        tlf. 23 90 36 88

 

Adam Öggesjö          tlf. 23 90 30 96

 

eller send e-post til D-vakt@statnett.no

 
25.09.2015 Statnett inviterer til å gi bud i RKOM sesong for vinteren 2015/2016

Markedsperioden er fra og med uke 45 i 2015, til og med uke 15 i 2016.

Frist for budgiving er fredag 16.10.2015, kl. 12:00 

Vedståelsesfrist er onsdag 28.10.2015, kl. 12:00 

 

Budskjema for RKOM-sesong og vilkår for RKOM finnes her: http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-RKOM.  

 

Signert budskjema sendes til RKOM@statnett.no.

 

For kommende sesong er reservebehovet i Regulerkraftmarkedet (RKM) satt til 1700 MW, hvorav 1200 MW for å dekke dimensjonerende feil og 500 MW for å dekke ubalanser. Minimum 500 MW dekkes fra produktet Høykvalitet eller øvrige ressurser uten begrensninger innmeldt i RKM. En del av reservebehovet vil sikres i RKOM sesong. En del av reservebehovet dekkes også opp gjennom langsiktige effektreserver iht St.prp 52 og bilaterale avtaler, som for kommende sesong er 185,9 MW for perioden 1.11.15 – 31.3.16, og 135,9 MW for perioden 1.4.16 – 29.10.16. Volumet i RKOM uke vurderes ved anskaffelse for kommende uke ut fra prognoser på produksjon, forbruk, utveksling mot utlandet og sannsynlige flaskehalser. 

 

For spørsmål, ta kontakt med:

Adam Öggesjö              tlf 2390 3096

Tor Kristoffersen           tlf 2390 3688

 

eller send e-post til RKOM@statnett.no

25.09.2015 Gale forbruksverdier fra time 24.09.15 time 15 og fremover

Forbruksverdiene som er publisert fra time 24.09.15 time 15 og fremover tar ikke hensyn til utveksling og er dermed ikke korrekte. Det arbeides med å utbedre feilen. Mvh. Landssentralen

24.08.2015 Justering av krav til kvartersplaner

Justering av krav til kvartersplaner

Statnett sendte 5.3.2015 ut vedtak om leveranse av kvartersplaner ved store produksjonsendringer til berørte konsesjonærer. Ved produksjonsendringer ved timeskift ≥ 200 MW pr. elspotområde skal konsesjonær levere produksjonsplan inndelt i kvartersverdier, i henhold til Statnetts til enhver tid gjeldende krav til kvartersplaner.

Justerte krav trer i kraft fra  1.9.2015.

For å gi noe økt fleksibilitet er det gjort en mindre justering av kravene når det gelder fordelingen av produksjonsendringene rundt timeskift, slik at produksjonsendringen på timeskift skal utgjøre 20-40% av total planlagt endring, og resterende endring skal fordeles likt 15 minutter før og 15 minutter etter timeskift. Kravene fremgår av Krav til kvartersplaner ved store produksjonsendringer - rev 280815.

 

Det vises også til Statnetts praktiseringsdokument.

14.08.2015 Oppdatering av "Statnetts praktisering av systemansvaret"

Statnett publiserer i dag en mindre oppdatering av "Statnetts praktisering av systemansvaret" til paragraf 8 i forskrift om systemansvaret (fos), som blir gjeldende fra 1. september 2015. Praktiseringsteksten til fos § 8 femte ledd endres for å samsvare med nye krav til kvartersplaner med virkning fra 1. september, samt å inkludere kortfattet informasjon om den nye ordningen Produksjonsglatting som ble innført fra 18. juni 2015. Videre er det foretatt mindre justeringer innledningsvis i § 8 og i § 8 syvende ledd om produksjonsflytting, med den hensikt å synliggjøre sammenhengen mellom produksjonsflytting og krav om kvartersplaner /produksjonsglatting.

 

"Statnetts praktisering av systemansvaret" utarbeides for å informere aktørene om hvordan Statnett praktiserer rollen som systemansvarlig innenfor de ulike bestemmelsene i fos. En versjonslogg for tidligere praktiseringstekster vil være tilgjengelig fra siden med gjeldende veileder. For å sikre at det ikke oppstår uklarheter om hva som til enhver tid har vært gjeldende praktisering, vil de ulike enkeltveilederne merkes med hvilken dato de er gjeldende fra.

 

 

Informasjon om Statnetts praktisering av systemansvaret og en veileder til enkeltparagrafene finnes på http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Systemansvaret/Praktisering-av-systemansvaret/.

08.07.2015 Statnett ønsker mer detaljerte produksjonsplaner

Statnett ønsker mer detaljerte produksjonsplaner og data over reservekapasiteter fra konsesjonærer med kraftproduksjon. I første omgang gjelder dette for konsesjonærer som har stasjoner med 50MVA eller mer installert.

 

Statnett ber om å få følgende data, med tidsoppløsning kvarter:

-          Produksjonsplan pr. aggregat

-          Statikkinnstilling i % pr. aggregat

-          Aktuell maksimal tilgjengelig produksjon pr. aggregat (Pmax)

 

Med disse dataene ønsker statnett å bedre oversikten over kapasiteter og reserver i nettet ved å kjøre lastflyter med plandata for fremtidige timer.

Statnett kan ta i mot data fra 01.01.2016, og aktørene må senest være i gang innen 29.02.2016

 

Dersom det er spørsmål eller kommentarer, kan disse sendes på epost til  sondre.aamlid@statnett.no, Ivar.rorstad@statnett.no  eller kjell.myhren@statnett.no innen 01.09.2015

 

 

Mer informasjon kan finnes på: http://www.statnett.no/produksjonsdata/

03.07.2015 FRR-A kjøp uke 32 - 45

Det er publisert informasjon hos Nord Pool Spot om innkjøp av kapasitet for FRR-A for ukene 32-45. Link til melding: http://www.nordpoolspot.com/message-center-container/nordicbaltic/exchange-message-list/2015/q3/no.-272015---update-on-exchange-information-no.-112015-frr-a-contracting/

 

 

24.06.2015 Aktørenes plikter ved bud med negative priser i RK-markedet

Det er mye snø i fjellet og dermed stor fare for flom. Dette gir seg utslag i en del bud med negative priser i RK-markedet.  Landssentralen vil derfor minne om Aktørenes plikter ved bud med negative priser i RK-markedet.

 

Informasjon skal sendes til d-vakt@statnett.no

24.06.2015 Endring i RK-vilkår

Det er gjort en endring i RK-vilkårene. Det nye er at foreløpig anmelding av bud i regulerkraftmarkedet for kommende døgn skal sendes Statnett innen klokken 21.30. Oppdatert vilkårstekst finner du her: http://www.statnett.no/Global/Dokumenter/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM/Vilk%c3%a5r%20for%20RK-markedet%20-%2025%20juni%202015.pdf

 

24.06.2015 Avtaler om energiopsjoner i forbruk for sesongen 2015/2016

Statnett har inngått avtaler om energiopsjoner i forbruk for sesongen 2014/2015. Ordningen gjelder fra denne sesongen kun for Midt-Norge (NO3). Effekten som kan gjøres tilgjengelig gjennom innløsning av energiopsjonsavtalene er 89 MW, med en maksimal energivolum på 30 GWh. Innløsning av bud kan skje fra uke 1-20 i 2016.

Opsjonene er kjøpt for å være rustet til å håndtere eventuelle svært anstrengte kraftsituasjoner i Midt-Norge som kan oppstå frem til neste vår.

Bedriftene som deltar i ordningen har forpliktet seg til å kunne redusere sitt strømforbruk i noen uker dersom det oppstår en situasjon med stor fare for rasjonering. Bedriftene får i første omgang betalt for denne opsjonen. I tillegg vil bedriftene få betalt ved en eventuell innløsning av opsjonene.

 

Spørsmål kan rettes til enop.info@statnett.no

 
17.06.2015 Avregningunderlag forsinket 16 juni 2015

Avregningunderlag forsinket for tertiærreguleringer for 16 juni 2015 pga tekniske problemer hos Statnett.

15.06.2015 Nye tjenester sommeren 2015

Denne sommeren innføres nye løsninger for å redusere strukturelle forutsigbare ubalanser i kraftsystemet, nye krav til kvartersplaner samt pilot for elektronisk RK-bestilling.

 

For mer informasjon, se:

http://www.statnett.no/Kundeportal/Kundeinformasjon/Nye-tjenester-sommeren-2015/

28.05.2015 Oppdatering av "Statnetts praktisering av systemansvaret"

Statnett publiserer i dag en mindre oppdatering av "Statnetts praktisering av systemansvaret" til paragraf 12 femte ledd i forskrift om systemansvaret (fos).

Landssentralen så et behov for å presisere hva som ble forstått med begrepet driftsforstyrrelse under fos § 12 femte ledd, som har en videre tolkning i denne paragrafen enn i øvrige paragrafer i fos. Dette er kun en presisering, og vil ikke endre den eksisterende praktiseringen.

"Statnetts praktisering av systemansvaret" utarbeides for å informere aktørene om hvordan Statnett praktiserer rollen som systemansvarlig innenfor de ulike bestemmelsene i fos. En versjonslogg for tidligere praktiseringstekster vil være tilgjengelig fra siden med gjeldende veileder. For å sikre at det ikke oppstår uklarheter om hva som til enhver tid har vært gjeldende praktisering så vil de ulike endringene merkes med hvilken dato de er gjeldende fra.

 

Informasjon om Statnetts praktisering av systemansvaret og en veileder til enkeltparagrafene finnes på http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Systemansvaret/Praktisering-av-systemansvaret/.

19.05.2015 Systemoperatørforum 2015

Vi minner om systemoperatørforum som finner sted på Lillestrøm 9. juni. Påmeldingsfristen er 22. mai.

Mer informasjon finnes her:

http://www.statnett.no/Global/Bilder/Kundeportalen/Invitasjon_final.jpg

 

 

 

 

18.05.2015 RKOM-uke åpent for budgiving uke 22-26

RKOM-uke er nå åpnet for budgiving for ukene 22-26.

Det er kun aktuelt med kjøp i dagsegmentet og det vil bli kjøpt ved behov.

Budfrist er fredager kl 12:00.

13.05.2015 Ny dato for oppstart av ny løsning for å redusere strukturelle ubalanser (Ref. melding fra 10. februar 2015)

For å sikre tilstrekkelig kvalitet i ordningen for produksjonsglatting har Statnett besluttet å utsette oppstart av ordningen fra 3. juni 2015 til 17. juni 2015. Første mulige innkjøp gjøres da 17. juni 2015 for den 18. juni 2015.

13.05.2015 Budinvitasjon for energiopsjoner i forbruk (ENOP) 2015/2016 for Midt-Norge (NO3)

Til aktuelle budgivere i ordningen med energiopsjoner i forbruk (ENOP),

Statnett har av NVE fått godkjent delvis videreføring av ordning med energiopsjoner i forbruk for vinteren 2015/2016. Videreføringen gjelder for område Midt-Norge og aktuelle budgivere i elspotområde NO3.

Ordningen er et tiltak for å håndtere svært anstrengte kraftsituasjoner (SAKS), hvor hensikten er å redusere risikoen for rasjonering gjennom at aktører frivillig selger Statnett en rett til å redusere deres forbruk.

For innkjøp av energiopsjoner vinteren 2015/2016 vil det foretas innkjøp før sommeren.  

 

Budinvitasjon sendes nå ut med budfrist onsdag 17. juni 2015 kl.12.

Vedståelsefrist er satt til tirsdag 30.juni 2015 kl.16.

 

Budskjema og standardvilkår er tilgjengelig på våre nettsider: http://www.statnett.no/no/Kraftsystemet/Systemansvaret-FoS/Energiopsjoner-i-forbruk/

 

Spørsmål kan rettes til enop.info@statnett.no.

 

Kontaktpersoner for ordningen er Ole Bengt Eliassen (tlf. 2390 4539) og Adam Öggesjö (tlf. 2390 3096).

11.05.2015 Endrede budfrister i primær- og sekundærmarkedet pga helligdag 14. mai

Pga Kristi Himmelfartsdag 14. mai fremskyndes innkjøp av primærreserver (FCR) helg uke 20 og sekundærreserver (FRR) for uke 21 til onsdag 13. mai.

Budfrist for primærmarkedet (FNR) helg uke 20, med levering 16.-17. mai, er satt til onsdag 13. mai kl 12:00.

Budfrist for sekundærmarkedet (FRR) for uke 21, er satt til onsdag 13. mai kl 10:00.

 

Innkjøp av primærreserver (FCR) hverdag uke 21 går som normalt fredag 15. mai.

05.05.2015 Statnett ber om bud i RKOM for uke 20 og 21

Grunnet lav tilgang på reserver i RK-markedet ber Statnett om bud i RKOM-uke for uke 20 og 21. Det er kun aktuelt med kjøp i dagsegmentet. Budfristen for uke 20 er fredag 8. mai kl 12:00, og fristen for uke 21 er fredag 15. mai kl 12:00.

 
29.04.2015 Endrede budfrister primær/fnr hverdag uke 19 pga 1.mai

Ny budfrist for primær/fnr hverdag for uke 19 er framskyndet til torsdag 30.04. kl 1200. Dette pga 1.mai.

29.04.2015 Vedtak om endret krav til statikkinnstilling for perioden 18.5.2015 - 23.8.2015

Med hjemmel i forskrift 7. mai 2002 nr 448 om systemansvaret i kraftsystemet § 9, første ledd gjør Statnett følgende vedtak gjeldende fra og med 18.5.2015 til og med 23.8.2015:

 

Aktør med turbinregulator i aggregater større enn 10 MVA må enten:

a) Stille maksimalt 6% statikk for frekvensregulering

eller

b) tilby primærreguleringsevne tilsvarende 6% statikk eller lavere som bud i uke og/eller døgnmarkedet for primærreserver.

 


Vedtaket i sin helhet er lagt ut på http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Systemansvaret/Systemtjenester/

 

Kontaktpersoner:

Erik Alexander Jansson, tlf 91 00 24 38, alexander.jansson@statnett.no

Maria Brekke Langum, tlf 23 90 34 67, maria.brekke@statnett.no

27.04.2015 Statnett ber om bud i RKOM-uke for uke 19

Grunnet lav tilgang på reserver i RK-markedet ber Statnett om bud i RKOM-uke for uke 19.

Det er kun aktuellt med kjøp i dagsegmentet.

Budfrist er torsdag 30/4 kl 1200.

23.04.2015 Nye vilkår for FCR (primærreserver) fra 19. mars 2015

Vilkår for FCR (primærreserver) er oppdatert og publisert på 

http://www.statnett.no/Global/Dokumenter/Kraftsystemet/Systemtjenester/Vilk%c3%a5r%20gjeldende%20fra%2019%20mars%202015.pdf

Tilpasninger av vilkårene er gjennomført for å inkludere forbruk i FCR-markedet.

17.04.2015 Forsinket avregningunderlag for 16 april 2015.

Forsinket avregningunderlag for 16 april 2015 p.g.a tekniska problemer. 

10.04.2015 RKOM-uke avsluttes for sesongen

For sesongen 2014/2015 vil det ikke gjøres mer innkjøp i RKOM-uke.

Vil det likevel oppstå et behov for innkjøp i RKOM-uke senere vil det bli sendt ut en egen melding om dette med oppfordring til å gi bud.

09.04.2015 Avregningsunderlag for 08.04.15 er forsinket

Avregningsunderlag for 08.04.15 er forsinket pga manglende underlagsdata.

Det blir sendt ut så snart som mulig.

25.03.2015 Endrede budfrister i Statnetts markeder grunnet påsken

Alle budfrister som normalt er torsdag og fredag i uke 14 er endret til tirsdag 31.03.2015.

Dette gjelder:

FRR for uke 15, med frist kl 10:00.

FNR helg for uke 14 og hverdager for uke 15, med frist kl 12:00.

RKOM-uke for uke 15, med frist kl 12:00.

24.03.2015 Informasjon angående Statnetts oppkjøp av FRR-A kapasitet i ukene 14-31 i 2015

For ukene 14 til og med uke 26 vil det for timene 6-8 på ukedager (man-fre) bli kjøpt FRR-A kapasitet i Norge.

For ukene 14 til og med uke 22 vil det for timene 20-21 på ukedager (man-fre) bli kjøpt FRR-A kapasitet i Norge.

For ukene 27 til og med uke 31 vil det ikke bli kjøpt FRR-A kapasitet i Norge.

Statnett vil kjøpe inn minst 105MW FRR-A kapasitet i de aktuelle blokkene.

Se også Exchange Information No. 11/2015:

http://www.nordpoolspot.com/message-center-container/nordicbaltic/exchange-message-list/2015/q1/no.-112015---update-on-exchange-information-no.-522014-frr-a-contracting/

10.03.2015 Vedtak om leveranse av kvartersplaner ved store produksjonsendringer

Statnett som systemansvarlig har i dag sendt ut "Vedtak om leveranse av kvartersplaner ved store produksjonsendringer" til relevante aktører.

 

Vedtaket finnes her.

05.03.2015 Oppdatering av "Statnetts praktisering av systemansvaret"

Statnett publiserer i dag en oppdatering av "Statnetts praktisering av systemansvaret" for enkelte av paragrafene i forskrift om systemansvaret (fos). Endringene vil være gjeldende fra torsdag 12. mars 2015. "Statnetts praktisering av systemansvaret" utarbeides for å informere aktørene om hvordan Statnett praktiserer rollen som systemansvarlig innenfor de ulike bestemmelsene i fos.

Praktiseringen av følgende fos-paragrafer blir endret:

§ 7 tredje ledd

§ 8 tredje og åttende ledd

§ 9 første ledd

§ 12 fjerde og femte ledd

En versjonslogg for tidligere praktiseringstekster vil være tilgjengelig fra siden med gjeldende veileder. For å sikre at det ikke oppstår uklarheter om hva som til enhver tid har vært gjeldende praktisering så vil de ulike endringene merkes med hvilken dato de er gjeldende fra.

Informasjon om Statnetts praktisering av systemansvaret og en veileder til enkeltparagrafene finnes på http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Systemansvaret/Praktisering-av-systemansvaret/.

 

Statnett har også publisert ytterligere veiledning for søknad om idriftsettelse iht fos § 14. Disse veilederne er tilgjengelig på http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Systemansvaret/Fos-soknad/.

10.02.2015 Statnett innfører nye løsninger for å redusere strukturelle ubalanser

Statnett vil fra 1.9.2015 innføre justerte krav til kvartersplaner. Nye krav vil fra da erstatte gjeldende krav til kvartersplaner. Kravene vil gjelde for all fleksibel kraftproduksjon når sum produksjonsendringer over et timeskift pr. konsesjonær pr. elspotområde er ≥200 MW.

 

Krav til kvartersplaner vil være faste / deterministiske krav om fordeling av produksjonsendring ved timeskift i flere like trinn rundt timeskift. Ved planlagte produksjonsendringer ≥200 MW over et timeskift deles opp-/nedkjøring i 3 like trinn, mens ved planlagte produksjonsendringer ≥ 400 MW over et timeskift, deles opp-/nedkjøring i 4 like trinn rundt timeskift. Dette beskrives nærmere i Krav til kvartersplaner ved store produksjonsendringer, datert 5.2.2015. Statnett vil fatte enkeltvedtak om krav til kvartersplaner.

 

Fra 3. juni 2015 innføres også en ny systemtjeneste "produksjonsglatting". Kraftprodusenter som jevnlig, normalt ukentlig, har produksjonsendringer ≥ 200 MW kan delta i produksjonsglatting. Aktører som bekrefter slik deltakelse, leverer produksjonsglatting basert på bestillinger fra systemansvarlig, i stedet for kvartersplaner i henhold til faste krav. Statnett har hatt kontakt med aktører som i 2014 jevnlig har hatt produksjonsendringer ≥ 200 MW. Dersom det skulle være aktører som oppfyller kriteriene for deltakelse i produksjonsglatting og finner slik deltakelse interessant, men som Statnett ikke har hatt kontaktet med, ber vi om at dere tar kontakt med Statnett. Produksjonsglatting beskrives nærmere i Produksjonsglatting. Vilkår for deltakelse, håndtering og kompensasjon, datert 5.2.2015.

 

Formålet er å redusere de strukturelle ubalansene i kraftsystemet. Dette er ubalanser innenfor driftstimen som skyldes en forutsigbar og ikke ideell tilpasning i planfasen mellom produksjon, forbruk og utveksling som følge av at profilene på endringer i produksjon, forbruk og kraftflyt ut/inn av systemet er ulike. Med dagens timesoppløsning i energimarkedene vil ubalansene gjennom timen kunne bli betydelige. Gjeldende virkemidler vurderes ikke som tilstrekkelige for å håndtere de strukturelle ubalansene, og det er nødvendig med tiltak som gir en bedre tilpasning ved store produksjonsendringer. Dette er også en sentral forutsetning for å kunne oppnå en effektiv utnyttelse av eksisterende og nye kabelforbindelser.

 

 

For nærmere informasjon eller spørsmål knyttet til ordningene kan dere ta kontakt med Ingrid Eivik (ingrid.eivik@statnett.no), tlf: 23903301. Spørsmål vedrørende implementering/IKT/kommunikasjon kan sendes til larm@statnett.no

10.12.2014 Informasjon angående Statnetts oppkjøp av FRR-A kapasitet i ukene 3-13 i 2015

For ukene 3 til og med uke 13 vil det for timene 6-8 på ukedager (man-fre) bli kjøpt FRR-A kapasitet i Norge.

For ukene 3 til og med uke 11 vil det for timene 18-19 på ukedager (man-fre) bli kjøpt FRR-A kapasitet i Norge.

For ukene 12 til og med uke 13 vil det for timene 20-21 på ukedager (man-fre) bli kjøpt FRR-A kapasitet i Norge.

Statnett vil kjøpe inn minst 105MW FRR-A kapasitet i de aktuelle blokkene.

Se også Exchange Inofrmation No. 52/2014:

http://www.nordpoolspot.com/message-center-container/nordicbaltic/exchange-message-list/2014/q4/no.-522014---update-on-exchange-information-no.-082014-2014-frr-a-contracting/

03.12.2014 Korreksjonsoppgjør for primærreserver 2013-2014

Det vil i disse dager bli sendt ut et korreksjonsoppgjør for restleveranse av primærreserver 2013-2014. Grunnet en feil i Landssentralens systemer ble det fakturert ut feil beløp f.o.m 27.08.2013 t.o.m 04.05.2014. Restleveranseprisen var satt til 3 kr, men skulle egentlig være 2 kr. Det vil bli sendt ut et korreksjonsoppgjør i løpet av neste uke.

03.12.2014 Endring av tilbudsfristen for reservemarkeder i forbindelse med julen 2014.

Tirsdag 23. desember kl 1200 vil det foretas innkjøp for primær helg med leveranse uke 52, primær hverdag med leveranse uke 1 og RKOM med leveranse for uke 1. 

Tirsdag 30. desember kl 1200 vil det foretas innkjøp for primær helg uke 1.

 

 

Fredag 2. januar kjøpes det inn etter vanlig frister for RKOM uke og primær hverdag med leveranse for uke 2.

04.11.2014 Nordic System Operation Workshop 10 December 2014 in Copenhagen

This is an update of the information given at Nord Pool Spot Exhange information No 41/2014.

 

Updated Invitation to upcoming Nordic System Operation Workshop 10 December 2014 in Copenhagen

Dear stakeholder in the Nordic Electricity Market,

The Nordic Transmission System Operators (TSOs) will arrange a system operation workshop on 10 December 2014 in Copenhagen Denmark at Hilton Airport Hotel

The workshop will start with registration from 09:00 and end at 15:00. The meeting will start at 10:00. Agenda for the workshop: 10:00-10:45 Welcome and Introduction incl. strategic goals and future challenges

10:45-12:15 Automatic reserves – FRR-A, 2014 Status, Hasle-pilot (reservation of capacity for exchange of reserves), Info regarding 2015 and Long term road map

12:15-12:30 Discussion

12:30-13:15 Lunch

13:15-14:15 Automatic reserves - Revision of the Nordic Frequency Containment Process (FCP) project

14:15-14:45 Status on continuous ramping project/pilot on HVDC cables

14:45-15:00 Discussion, wrap up

The workshop will focus on Nordic power system operation development and the agenda will cover strategic goals and ongoing projects in order to meet the challenges in balancing and frequency control like further progress for automatic reserves.

The system operation practices are in many ways close cooperation between TSOs and market players and the workshop program will allow for open discussions. The workshop will be held in English.

With this information we would like to encourage you to participate in the workshop.

Please send your registration by 10 November 2014 to Anders Larsson. Email: anders.larsson@svk.se Please notice, that to ensure the workshop functionality, it might be necessary to restrict the number of participants from each stakeholder.

For further information:

Karolina Näsholm, Svenska Kraftnät, phone +46 10 475 82 01

Gunnar Nilssen, Statnett, phone +47 23 90 32 38

Anders Lundberg, Fingrid, phone +358 40 519 5066.

Kaj Christensen, Energinet.dk, phone +45 23 33 85 03

31.10.2014 RKOM sesong 2014/2015 for ukene 46-16

Statnett har mottatt og vurdert bud for RKOM sesong 2014/2015 for ukene 46-16 (10.11.14 - 19.4.15), og har besluttet kjøp.

 

Kjøpt volum for Norge er 749 MW. Av dette er 20 MW fra produktet Høykvalitet.  

Prisen er 8 kr/MW/time. Tilslag er dermed gitt til bud lik eller lavere enn denne prisen.

 

Kjøpet er gjort i henhold til nye vilkår gjeldende fra 10.11.2014.

Prisrekkefølge er lagt til grunn ved aksept av bud, og det er kjøpt samlet på tvers av budområder og produktene RKOM Høykvalitet og RKOM Med begrensninger.

 

 

Reservebehovet i Regulerkraftmarkedet (RKM) er for kommende sesong satt til 1700 MW. Minimum 500 MW skal dekkes fra produktet Høykvalitet eller øvrige ressurser uten begrensninger innmeldt i RKM. En del av reservebehovet sikres i RKOM sesong. En del av reservebehovet dekkes også opp gjennom langsiktige effektreserver iht St.prp 52 og bilaterale avtaler, som for kommende sesong er 185,9 MW for perioden 1.11.14 – 31.3.15, og 135,9 MW for perioden 1.4.14 – 30.4.15.  Volumet for anskaffelse i RKOM uke vurderes ut fra prognoser på produksjon, forbruk, utveksling mot utlandet og sannsynlige flaskehalser.

27.10.2014 Oppstart RKOM uke er utsatt en uke slik at første leveringsuke blir uke 47

Driftssettingen av Statnetts nye versjon av markedssystemet med støtte for RKOM, er en uke forsinket.

RKOM uke for sesongen 2014/2015 er nå planlagt startet opp med første levering uke 47 2014. Tilbudsfrist for leveringsuke 47 er fredag 14. november kl. 12.00. Resultatet publiseres innen kl. 14.00. Dagens løsning for RK-opsjonsmarkedet (RKOM), RK-opsjonsbud, erstattes av LARMweb. Det er planlagt åpnet for budgivning 12. november 2014 i LARMweb.

 

For spørsmål, ta kontakt med:

Tor Kristoffersen        tlf. 23 90 36 88

Idar Gimmestad         tlf. 23 90 32 89

 

eller send e-post til D-vakt@statnett.no

17.10.2014 Oppstart RKOM uke

RKOM uke for sesongen 2014/2015 er planlagt startet opp med første levering uke 46 2014. Tilbudsfrist for leveringsuke 46 er fredag 7. november kl. 12.00. Resultatet publiseres innen kl. 14.00. Dagens løsning for RK-opsjonsmarkedet (RKOM), RK-opsjonsbud, erstattes av LARMweb. Det er planlagt åpnet for budgivning 5. november 2014 i LARMweb.

Nye RKOM-vilkår fra 10.11.2014 omfatter noen endringer fra tidligere. Vilkår for RKOM finnes her.  

De viktigste endringene er:

·         Områdeinndelingen er endret til enhver tids gjeldende elspotområdeinndeling

·         Deling i to produkter, - RKOM Høykvalitet og RKOM Med begrensinger

·         For felleseide verk må bud registreres av kun én registrert RKOM-aktør

·         Budprisen oppgis i NOK/MW/time.

Reservebehovet i Regulerkraftmarkedet (RKM) vil fremover bli vurdert før hver sesong eller ved behov. For kommende sesong er reservebehovet satt til 1700 MW, hvorav 1200 MW for å dekke dimensjonerende feil og 500 MW for å dekke ubalanser. Minimum 500 MW dekkes fra produktet Høykvalitet eller øvrige ressurser uten begrensninger innmeldt i RKM. En del av reservebehovet vil sikres i RKOM sesong.  Volumet i RKOM uke vurderes ved anskaffelse for kommende uke ut fra prognoser på produksjon, forbruk, utveksling mot utlandet og sannsynlige flaskehalser.

Reservebehovet har tidligere vært holdt fast over mange år, på totalt 2000 MW. Reduksjonen for kommende sesong begrunnes i en mer dynamisk fastsettelse, samt at regulert volum i RKM har gått noe ned siden volumet opprinnelig ble satt.

Det bemerkes at økte ubalanser innenfor driftstimen er en økende utfordring i driften. Dette skyldes primært strukturelle ubalanser, dvs. ulike profiler for endring i produksjon, forbruk og flyt inn/ut av systemet. Det arbeides med å utvikle mer målrettede virkemidler for å redusere og håndtere strukturelle ubalanser, med tiltak i planfasen og automatiske reserver (FRR-A). 

 

For spørsmål, ta kontakt med:

Tor Kristoffersen        tlf. 23 90 36 88

Idar Gimmestad         tlf. 23 90 32 89

 

eller send e-post til D-vakt@statnett.no

07.10.2014 Justering av vilkår for sekundærreservemarkedet gjelder fra 8. oktober

Justering av vilkårene for sekundærreservemarkedet blir gjennomført med de endringer som ble foreslått i høringsforslag utsendt 19.09.2014. Ingen høringsuttalelser mottatt. Justeringene gjelder fra 08.10.2014. Dette betyr at ny budfrist, kl. 1000, gjelder for oppkjøpet av FRR-A kapasitet som gjennomføres 9. oktober for uke 42.

25.09.2014 FRR-A kjøp i perioden uke 40-51 i 2014

Vi viser til tidligere melding fra 12. september om FRR-A kjøp i perioden uke 40-51 i 2014. Statnett vil fra og med uke 40 og inntil videre kjøpe 85 MW FRR-A kapasitet i alle de aktuelle blokkene. Ved eventuelle endringer gis ny beskjed uken før aktuell handelsuke.

23.09.2014 Statnett inviterer til å gi bud i RKOM sesong

Markedsperioden er fra og med uke 46 i 2014, til og med uke 16 i 2015.

Frist for budgiving er fredag 17.10.2014, kl. 12:00 

Vedståelsesfrist er fredag 31.10.2014, kl. 12:00 

 

Budskjema for RKOM-sesong og vilkår for RKOM finnes her.  

Bud sendes til RKOM@statnett.no.

 

Merk at nye vilkår i RKOM gjøres gjeldende fra og med 10.11.2014. Frem til dette gjelder vilkårene fra 1.10.2013.

 

Nye RKOM-vilkår fra 10.11.2014 omfatter noen endringer fra tidligere, hvor de viktigste er endringer er: vedrører budområdene, deling i to produkter, og regler for felleseide verk.

 

De viktigste endringene er:

Områdeinndelingen er endret til enhver tids gjeldende elspotområdeinndeling.

Deling i to produkter, - RKOM Høykvalitet og RKOM Med begrensinger

For felleseide verk må bud registreres av kun én registrert RKOM-aktør.

 

Reservebehovet i Regulerkraftmarkedet (RKM) vil fremover bli vurdert før hver sesong eller ved behov. For kommende sesong er reservebehovet satt til 1700 MW, hvorav 1200 MW for å dekke dimensjonerende feil og 500 MW for å dekke ubalanser. Minimum 500 MW dekkes fra produktet Høykvalitet eller øvrige ressurser uten begrensninger innmeldt i RKM. En del av reservebehovet vil sikres i RKOM sesong.  Volumet i RKOM uke vurderes ved anskaffelse for kommende uke ut fra prognoser på produksjon, forbruk, utveksling mot utlandet og sannsynlige flaskehalser.

 

Reservebehovet har tidligere vært holdt fast over mange år, på totalt 2000 MW. Reduksjonen for kommende sesong begrunnes i en mer dynamisk fastsettelse, samt at regulert volum i RKM har gått noe ned siden volumet opprinnelig ble satt.

 

 

Det bemerkes at økte ubalanser innenfor driftstimen er en økende utfordring i driften. Dette skyldes primært strukturelle ubalanser, dvs. ulike profiler for endring i produksjon, forbruk og flyt inn/ut av systemet. Det arbeides med å utvikle mer målrettede virkemidler for å redusere og håndtere strukturelle ubalanser, med tiltak i planfasen og automatiske reserver (FRR-A). 

 

For spørsmål, ta kontakt med:

Ingrid Eivik                  tlf 23 90 3301

Tor Kristoffersen        tlf 23 90 3688

eller send e-post til RKOM@statnett.no

19.09.2014 Endringer i vilkårene for sekundærreservemarkedet til Statnett

Statnett planlegger å justere vilkår for anmelding, håndtering av bud og prissetting i sekundærreservemarkedet til Statnett gjeldende fra 1.10.2014. Foreslåtte justeringer av vilkår for sekundærreservemarkedet er lagt ut på Statnetts webside, FRR-A vilkår til høring September 2014, med forklaringer av foreslåtte endringer, Forklaring til justering i FRR-A vilkår september 2014 . Innspill kan sendes via e-post adresse: FRR@statnett.no. 

Statnett har tidligere hatt dialog med deltagerne om endringene i Workshop 23. juni og pr mail. De viktigste endringene er:

-          Endring av tidslinjen slik at frist for innsending av bud blir flyttet fra kl. 1300 til kl. 1000 på torsdager. Denne endringen gjennomføres for å muliggjøre pilot for utveksling av FRR-A kapasitet mellom Norge og Sverige.

 

-          justering av format på informasjonsutveksling i henhold til allerede gjennomførte endringer

12.09.2014 Informasjon angående Statnetts oppkjøp av FRR-A kapasitet i ukene 40-52 i 2014.

For ukene 40 til og med uke 51 vil det for timene 6-8 og 18-21 på ukedager (man-fre) bli kjøpt FRR-A kapasitet i Norge. Hvor mye kapasitet som vil bli anskaffet vil kunne variere i perioden. Informasjon om dette vil bli publisert på Landssentralens  meldingstjeneste.

Blokkinndelingen vil være:

Blokk 1: Timene 6-8

Blokk 2: Timene 18-20

Blokk 3: Time 21

For uke 52 vil det ikke bli kjøpt FRR-A kapasitet. 

Se Exchange Inofrmation No. 21/2014:

http://www.nordpoolspot.com/Message-center-container/Exchange-list/2014/09/No-322014---Update-on-Exchange-Information-No-082014-2014-FRR-A-contracting/

 

 

04.07.2014 Endringer i vilkårene for regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM)

Statnett legger opp til justeringer i regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM) gjeldende fom. 10.11.2014. Utkast til nye vilkår for RKOM er lagt ut på Statnetts webside, Forslag til nye vilkår for RKOM,  med mulighet for innspill frem til 13. august. Innspill kan sendes via e-postadresse: RKOM@statnett.no.

 

Statnett har tidligere informert aktørene via Forum for systemtjenester, og hatt dialog med Energi Norge og Norsk Industri om vesentlige endringer. Statnett har mottatt innspill og vurdert disse. Vesentlige endringer i nye vilkår er som følger:

·         RKOM deles i to produkter: "RKOM Høykvalitet" og "RKOM Med begrensninger".

·         Budområdene i RKOM blir i samsvar med til enhver tid gjeldende elspotområder.

 

For øvrig legges det opp til noen mindre justeringer:

·         Budpris oppgis i NOK/MW/time

·         RKOM-bud for felleseide anlegg må registreres av kun én registrert RKOM-aktør

·         Presisering i pkt 1. om virkeområde, og pkt 6 vedr. spesialkjøp.

 

 

Nye vilkår vil gjøres gjeldende fra 10.11.2014. Frem til dette gjelder vilkårene fra 1.10.2013. Sesongmarkedet for kommende sesong vil starte når nye vilkår trer i kraft fom uke 46 (og ikke uke 45 som normalt). 

30.06.2014 Avtaler om energiopsjoner i forbruk for sesongen 2014/2015

Statnett har inngått avtaler om energiopsjoner i forbruk med flere industribedrifter for sesongen 2014/2015. Effekten som kan gjøres tilgjengelig gjennom innløsning av energiopsjonsavtalene er 392 MW, med et samlet energivolum på 418 GWh. Innløsning av bud kan skje fra uke 1-20 i 2015.

Energiopsjonsordningen er en nasjonal forsikringsordning, og det er kjøpt opsjoner for å være rustet til å håndtere eventuelle svært anstrengte kraftsituasjoner som kan oppstå frem til neste vår.

Bedriftene som deltar i ordningen har forpliktet seg til å kunne redusere sitt strømforbruk i noen uker dersom det oppstår en situasjon med stor fare for rasjonering. Bedriftene får i første omgang betalt for denne opsjonen. I tillegg vil bedriftene få betalt ved en eventuell innløsning av opsjonene.

Spørsmål kan rettes til enop.info@statnett.no

18.06.2014 Informasjon angående Statnetts oppkjøp av FRR-A for ukene 27-39 i 2014

For ukene 27 til og med uke 34 vil det ikke bli kjøpt FRR-A kapasitet i Norge. For ukene 35 til og med uke 39 vil det for timene 1, 6-8 og 20-24 på ukedager (man-fre) bli kjøpt 65 MW FRR-A i Norge. Dersom det i perioden blir aktuelt å endre kapasitet for oppkjøp vil Statnett informere om dette i forkant av den aktuelle handelsuken.

 

Se Exchange Information No. 25/2014:

http://www.nordpoolspot.com/Message-center-container/Exchange-list/2014/06/No-252014---Update-on-Exchange-Information-No-082014-Contracting-automatically-frequency-restoration-reserve-FRR-A-2014/

 

 

02.06.2014 Nedetid på LARMweb og LARM tirsdag 3. juni kl 1020-1100

 

Vi minner om at ny versjon av LARMweb vil bli satt i produksjon tirsdag 3. juni 2014 kl 1020-1100.  LARMweb vil ikke være tilgjengelig under oppgraderingen.  Produksjonsplaner og regulerkraftbud som sendes inn via EDI i samme periode vil ikke motta kvitteringer før oppgraderingen er ferdig.

28.05.2014 Påminnelse endrede anmeldingsfrister for FNR og FRR

Budfristen i markedet for frekvensstyrte reserver (FNR/FDR) for helg uke: Uke 22 er endret til onsdag 28.05.2014 kl. 1200.

Budfristen i markedet for sekundærreserver

(FRR) for uke 23 er også endret til onsdag 28.05.2014 kl 1300

26.05.2014 Endrede budfrister for FNR/FDR og FRR i forbindelse med Kristi himmelfart dag

Budfristen i markedet for frekvensstyrte reserver (FNR/FDR) for helg uke: Uke 22 er endret til onsdag 28.05.2014 kl. 1200.

Budfristen i markedet for sekundærreserver

 

 

(FRR) for uke 23 er også endret til onsdag 28.05.2014 kl 1300.

21.05.2014 Viktig informasjon til aktører som deltar i primær- og/eller sekundærreservemarkedene

Tidligere varslede endringer for aktører som deltar i primær- og sekundærreservemarkedene vil fases inn i uke 23 og uke 24:

  • RegWeb for frekvensstyrte reserver stenges for innsending av bud, og LARMweb overtar denne funksjonaliteten.
  • EDI-støtte for Sekundærreserver vil være tilgjengelig f.o.m. uke 23 for leveringsuke 25. Løsningen erstatter dagens kommunikasjon basert på e-post, og vil være eneste kanal for innsending av bud.

Les videre for viktig informasjon om detaljert innfasingsplan: http://www.statnett.no/Kundeportal/Kundeinformasjon/Viktig-informasjon-primar--og-sekundarreservemarkedene/

 

 

19.05.2014 Budinvitasjon for energiopsjoner i forbruk (ENOP) 2014/2015

Til aktuelle budgivere i ordningen med energiopsjoner i forbruk (ENOP)

 

Statnett har av NVE fått godkjent videreføring av ordning med energiopsjoner i forbruk for vinteren 2014/2015.

 

Ordningen er et tiltak for å håndtere svært anstrengte kraftsituasjoner (SAKS), hvor hensikten er å redusere risikoen for rasjonering gjennom at aktører frivillig selger Statnett en rett til å redusere deres forbruk.

Den videreførte ordningen for vinteren 2014/2015 er i tråd med forrige års ordning, der det foretas innkjøp før sommeren.  

 

Budinvitasjon sendes nå ut med budfrist fredag 20. juni 2014 kl.12.

Vedståelsefrist er satt til tirsdag 1.juli 2014 kl.16.

 

Budskjema og standardvilkår er tilgjengelig på våre nettsider: http://www.statnett.no/no/Kraftsystemet/Systemansvaret-FoS/Energiopsjoner-i-forbruk/

 

Spørsmål kan rettes til enop.info@statnett.no.

 

Kontaktpersoner for ordningen er Ole Bengt Eliassen (tlf. 23 90 45 39) og Anne Sofie Risnes (tlf. 41 41 94 73).

07.05.2014 Systemoperatørforum 2014

Statnett inviterer til Systemoperatørforum 2014

Sted: Holmen Fjordhotell (Slemmestadveien 64, Oslo/Asker)

Tidspunkt: Tirsdag 10. juni 2014.

I den forbindelse har vi gleden av å invitere deg til å delta.

Formålet med møtet er å gi et oppdatert bilde av norsk og nordisk systemdrift, og fremme en konstruktiv meningsutveksling rundt de sakene som tas opp.

Informasjon om arrangementet og fullstendig program finner dere på Statnett hjemmesider: http://www.statnett.no/Global/Bilder/Kundeportalen/Systemoperatørforum_sett%20av%20dato.pdf

 

Påmeldingsfristen var opprinnelig 7.mai, men det tas mot påmeldinger noen dager til.

07.05.2014 Systemoperatørforum 2014

Statnett inviterer til Systemoperatørforum 2014

Sted: Holmen Fjordhotell (Slemmestadveien 64, Oslo/Asker)

Tidspunkt: Tirsdag 10. juni 2014.

I den forbindelse har vi gleden av å invitere deg til å delta.

Formålet med møtet er å gi et oppdatert bilde av norsk og nordisk systemdrift, og fremme en konstruktiv meningsutveksling rundt de sakene som tas opp.

Informasjon om arrangementet og fullstendig program finner dere på Statnett hjemmesider: http://www.statnett.no/Global/Bilder/Kundeportalen/Systemoperatørforum_sett%20av%20dato.pdf

 

Påmeldingsfristen var opprinnelig 7.mai, men det tas mot påmeldinger noen dager til.

28.04.2014 Endrede budfrister i Statnetts markeder grunnet 1. mai

Alle budfrister som normalt er torsdag uke 18 er endret til onsdag 30.04.2014. Dette gjelder:

 

  • Marked for frekvensstyrte reserver, FNR, for helg uke 18, budfrist kl 1200.
  • FRR-A for uke 19, budfrist kl 1300.
28.04.2014 Informasjon angående Statnetts oppkjøp av FRR-A for ukene 19-26 i 2014

For ukene 19-26 vil det for timene 6-8 og 23-24 på ukedager (man-fre) bli kjøpt 65 MW FRR-A i Norge. Dersom det i perioden blir aktuelt å endre kapasitet for oppkjøp vil Statnett informere om dette i forkant av den aktuelle handelsuken.

Se Exchange Information No. 19/2014:     

http://www.nordpoolspot.com/Message-center-container/Exchange-list/2014/04/No-192014---Update-on-Exchange-Information-No-082014-2014-FRR-A-contracting/

 

Informasjon angående oppkjøp fra og med uke 27 vil bli publisert så snart dette er endelig avklart.

23.04.2014 Vedtak om endret krav til statikkinnstilling for perioden 5.5.2014 - 31.8.2014

Med hjemmel i forskrift 7. mai 2002 nr 448 om systemansvaret i kraftsystemet § 9, første ledd gjør Statnett følgende vedtak gjeldende fra og med 5.5.2014 til og med 31.8.2014:

 

Aktør med turbinregulator i aggregater større enn 10 MVA må enten:

a) Stille maksimalt 6% statikk for frekvensregulering

eller

b) tilby primærreguleringsevne tilsvarende 6% statikk eller lavere som bud i uke og/eller døgnmarkedet for primærreserver.

 


Vedtaket i sin helhet er lagt ut på http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Systemansvaret/Systemtjenester/

 

Kontaktpersoner:

Anne Sofie Risnes, tlf 41 41 94 73, anne.risnes@statnett.no

Maria Brekke Langum, tlf 23 90 34 67, maria.brekke@statnett.no

23.04.2014 RKOM-uke avsluttes for sesongen

For sesongen 2013/2014 vil det ikke gjøres noe mer innkjøp i RKOM-uke.

Uke 16 ble dermed den siste uken med innkjøp for sesongen.