Tertiærreserve (FRR-M)

Tertiærreserver benyttes til to formål. Tertiærreserver brukt for frekvensregulering har til hensikt å redusere ubalanser (på grunn av forskjell mellom produksjon, forbruk og utveksling) og dermed frigjøre primær- og sekundærreserver, slik at disse kan være klar til neste hendelse, mens tertiærreserver brukt til å håndtere regionale flaskehalser sikrer utveksling mellom områder innenfor tilgjengelig nettkapasitet.

 

Tertiærreserver, oftest omtalt som regulerkraft, er en felles betegnelse på manuelle reserver som

har en aktiveringstid på opp mot 15 minutter. Gjennom Nordisk Systemdriftsavtale har alle nordiske land et krav til tertiærreserve som er lik dimensjonerende feil for sitt delsystem. Dimensjonerende feil i Norge er 1200 MW. Statnett har i tillegg vurdert det nødvendig å sikre ytterligere 500 MW tertiærreserve for å kunne håndtere regionale flaskehalser og ubalanser.

 

Regulerkraftmarkedet (RK) er et felles balansemarked for det nordiske kraftsystemet, og alt av tertiærregulering i det nordiske kraftsystemet skjer med utgangspunkt i dette markedet. Både produksjonsressurser og forbruksressurser kan tilbys i regulerkraftmarkedet.

 

Les mer om Regulerkraftmarkedet (RK).

 

Regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM) benyttes for å sikre tilstrekkelige oppreguleringsressurser tilgjengelig i den norske delen av regulerkraftmarkedet. RKOM er et kapasitetsmarked hvor tilbydere får betalt for å garantere at de deltar i Regulerkraftmarkedet (RKM).  Effekt fra både produksjon og forbruksutkobling kan tilbys i RKOM.

 

Les mer om RKOM.

 

I tillegg til ordinært kjøp gjennom RKOM sikrer Statnett tilgang til effekt gjennom bilaterale avtaler. Dette er langsiktige avtaler mellom to aktører.  Enkelte industriaktører har som følge av Stortingsproposisjon nr. 52 (1998-99) avtaler som medfører at de må anmelde effektkvanta som bud i RKM. Denne ordningen har en varighet til 2021.

Publisert - Sist oppdatert