Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på en del spørsmål rundt elsertifikatordningen:

Elsertifikatpliktig - Hvem er elsertifikatpliktig?

Leverandører av kraft til sluttbruker, forbruker av egenprodusert elektrisk energi og den som kjøper elektrisk energi til eget forbruk på den nordiske kraftbørsen eller gjennom bilateral avtale, samt nettselskap som leverer kraft på leveringsplikt. Se § 18 i forskrift om elsertifikater.

 

Den elsertifikatpliktige er pålagt å få opprettet en elsertifikatkonto for å oppfylle den pålagte elsertifikatplikten, og til hvert år innen 1. april å ha et visst antall elsertifikater til annullering på konto, dette for å oppfylle kvoteplikten.

 

Kraftleverandører blir i denne ordningen pålagt å kjøpe et visst antall elsertifikater i forhold til mengden omsatt energi, og blir kalt kvotepliktig. Den årlige kvoten er fastsatt i Lov om elsertifikater, § 17.

Elsertifikatpliktig - Hva må jeg tenke på?

Som kraftleverandør (eller annen elsertifikatpliktig) er du pålagt å kjøpe elsertifikater for en bestemt andel av strømmen du leverer. Du skal også sende melding til NVE om at du er elsertifikatpliktig. Dette må du gjøre innen to uker etter at elsertifikatplikt har inntrådt (§ 20 i forskrift om elsertifikater). Når du har gjort dette må du søke om konto i elsertifikatregisteret, NECS, hos Statnett. Som elsertifikatpliktig er du forpliktet til å opprette elsertifikatkonto.

 

Selve oppfyllelsen av din elsertifikatplikt skjer ved at du innen 1. mars angir det antall elsertifikater som skal annulleres fra din konto i elsertifikatregisteret. (§ 21 i forskrift om elsertifikater). Den 1. april annullerer registeransvarlig (Statnett) det antall elsertifikater du har angitt i forbindelse med årsoppgjøret (§ 27 i forskrift om elsertifikater).

 

Du velger selv når du vil kjøpe elsertifikater. I praksis kan du kjøpe alle elsertifikater for å oppfylle din fremtidige elsertifikatplikt i dag. Du er uansett forpliktet til å ha tilstrekkelig antall elsertifikater registrert på din elsertifikatkonto når annulleringen for fjoråret skjer den 1. april.

 

Når du har kjøpt elsertifikater er selgeren pliktig til å registrere elsertifikatene på din elsertifikatkonto snarest mulig etter at handelen har funnet sted (§ 26 i forskrift om elsertifikater).

 

Dersom du ikke ønsker å håndtere administreringen av din elsertifikatkonto selv, kan du overlate disponeringen av kontoen din til en kontofører ved å opprette denne som ekstern bruker i NECS.

 

Som kraftleverandør har du opplysningsplikt overfor sluttbruker. For mer informasjon om dette, se NVE sin nettside.

Elsertifikatpliktig - Elsertifikatkvoter

Nettselskap - Hvordan rapportere beregningsrelevant mengde elektrisk energi?

Nettselskap skal sende en Ediel-melding (UTILTS) med beregningsrelevant mengde elektrisk energi for hver enkelt elsertifikatpliktig i sitt nettområde til registeransvarlig. Meldingen skal inneholde aggregerte verdier for foregående kalenderår, samt aggregert beregningsrelevant mengde til og med utgangen av foregående kvartal for inneværende år.

 

Prosessbeskrivelsen for Elsertifikatrapportering inkludert meldingsbeskrivelse for UTILTS-meldingen vil til enhver tid ligge i Edielportalen under:

 

Informasjon > Dokumenter > Ediel brukerveiledninger.

Nettselskap - Hvilke meldingstyper skal vi sende til de elsertifikatpliktige?

Nedenfor er de ulike meldingstypene nettselskapene skal sende til de elsertifikatpliktige:

 • PRODAT/Z04, bekreftelse på leveringsstart, positiv. Sendes som svar fra nettselskap til kraftleverandør i forbindelse med leverandørskifter eller anleggsovertakelser.
 • PRODAT/Z06-E64, oppdatering av grunnlagsdata, med måleravlesning. Sendes fra nettselskap til kraftleverandør i forbindelse med endring av elsertifikatplikt for et målepunkt.
 • PRODAT/Z06-Z28, porteføljeoversikt. Porteføljeoversikten sendes for ett eller flere målepunkter fra nettselskapene til kraftleverandørene, etter forespørsel fra kraftleverandøren.


Mer informasjon om hvordan disse meldingene brukes finnes i Norsk Ediel-standard - Prosessbeskrivelse for elsertifikatrapportering i Edielportalen.

Nettselskap - Hva må jeg tenke på?

Som nettselskap rapporterer du inn måleverdier til avregningsansvarlig (Statnett) på lik linje som for opprinnelsesgarantier. Det er i tillegg tre hovedting du må forberede deg på:

1) Du skal sende melding til registeransvarlig (Statnett) om såkalt beregningsrelevant mengde elektrisk energi for hver elsertifikatpliktig i ditt nettområde (§ 17, første ledd i forskrift om elsertifikater). Meldingen skal for hver elsertifikatpliktig inneholde aggregert beregningsrelevant mengde for foregående kalenderår, samt aggregert beregningsrelevant mengde til og med utgangen av foregående kvartal for inneværende år. Meldingen skal oversendes ved hjelp av Ediel-meldingen UTILTS i henhold til Norsk EDIEL-standard. NEE (Norsk Ediel Ekspertgruppe) har utformet et skriv som er lagt ut på Ediel-portalen (Prosessbeskrivelse for elsertifikatrapportering) som forklarer detaljene i meldingsutvekslingen. Data skal sendes kvartalsvis, henholdsvis før 15. mai, 15. august, 15. november og 15. februar hvert år.

 

2) Du skal opplyse de elsertifikatpliktige i ditt nett om fra hvilke målepunkter det leveres eller er uttak av beregningsrelevant mengde elektrisk energi (§17, tredje ledd i forskrift om elsertifikater).

 

3) Som nettselskap er du også elsertifikatpliktig da du leverer kraft på leveringsplikt. Du må derfor oppfylle elsertifikatplikt én gang i året. For mer informasjon om elsertifikatplikten, les "Elsertifikatpliktig kraftleverandør - Hva må jeg tenke på?"

Produsent - Hvem er elsertifikatberettiget?

Innehaver av et produksjonsanlegg som har rett til elsertifikater, kalles elsertifikatberettiget (Lov om elsertifikater §6). Anlegget må produsere elektrisk energi basert på fornybare energikilder (vann- og vindkraft, sol-, hav-, geotermisk- og bioenergi), være godkjent av NVE og ha opprettet elsertifikatkonto hos registeransvarlig (eller ha gitt fullmakt til kontofører og sendt original av denne til Statnett).

 

Produksjonsanlegget må:

 • ha hatt byggestart etter 7. september 2009,
 • være et vannkraftverk som hadde byggestart etter 1. januar 2004, eller
 • varig øke sin energiproduksjon med byggestart etter 7. september 2009.

Produsent - Hva må jeg som elsertifikatberettiget tenke på?

Som elsertifikatberettiget produsent er det to ting du må gjøre:
1) Du må sende søknad til NVE om godkjenning av anlegget ditt. For mer informasjon om godkjenning av anlegget, gå til NVE sin nettside.

2) Du (eller en du har gitt fullmakt, f. eks. en kontofører) må søke om konto i elsertifikatregisteret. Søknaden er tilgjengelig som pdf-dokument i elsertifikatregisteret. Søknaden fylles ut, printes ut, signeres og sendes til registeransvarlig (Statnett)

Tegning som viser prosessen til en produsent som er elsertifikatberettighet

Som elsertifikatberettiget produsent trenger du ikke å ha din egen konto, men du kan la en kontofører, ved fullmakt, få elsertifikatene overført til sin konto eller underkonto. Merk at kontoførers kundenummer skal oppgis i søknaden om godkjenning av anlegget til NVE (Vedlegg 1, punkt 7 i forskrift om elsertifikater). Et originaleksemplar av fullmakten må oversendes registeransvarlig (Statnett).

 

Når registeransvarlig (Statnett) har mottatt godkjenningen av anlegget fra NVE og søknad om elsertifikatkonto (eller et originaleksemplar av fullmakt mellom elsertifikatberettiget produsent og kontofører) vil elsertifikater utstedes ukentlig til elsertifikatkontoen, basert på faktiske måledata som nettselskapene sender til avregningsansvarlig (Statnett) hver uke. Eksempel: I uke 10 får du utstedt elsertifikater for produksjonen i uke 8 osv.

 

Viktig å være klar over: Dersom du ønsker å få utstedt elsertifikater på grunnlag av måledata fra målere i nett som ikke omfattes av forskrift 11. mars 1999 nr 301 § 5-4, må du selv, for egen regning sørge for innrapportering av måleverdier og oversendelse av avregningsdata i henhold til de regler som er fastsatt i nevnte forskrift (§ 14, tredje ledd i forskrift om elsertifikater).

Produsent - Hvordan registrere elsertifiktberettigede produksjonsanlegg i NECS?

Vi har utarbeidet en detaljert guide som beskriver hvordan man registrerer anlegg i NECS. Kontofører skal registrere anlegget i NECS.

 

Guiden finnes på innlogget side i NECS under fanen Hjelp. Der ligger dokumentet "Hvordan registrere et anlegg i elsertifikatregisteret NECS". Det samme dokumentet finnes også på engelsk.

Produsent - Hvem godkjenner elsertifikatberettigede produksjonsanlegg?

Norges vassdrags- og energidirektorat NVE godkjenner elsertifikatberettigede produksjonsanlegg. For spørsmål angående dette, kontakt NVE

Produsent - Hvordan kunne motta elsertifikater?

Elsertifikatberettigede produsenter må få anlegget sitt godkjent av NVE. I tillegg må det søkes om konto i elsertifikatregisteret. Søknaden skrives ut og sendes signert sammen med påkrevd dokumentasjon til registeransvarlig. Når konto er registrert utsteder registeransvarlig månedlig det antall elsertifikater som den elsertifikatberettigede har krav på, basert på rapportert måledata fra nettselskapet.

 

Elsertifikatberettigede produsenter kan ved fullmakt la en kontofører håndtere elsertifikatene. Da trenger ikke den elsertifikatberettigede produsenten egen elsertifikatkonto. Statnett må få tilsendt en fullmakt signert iht. firmaattest eller av daglig leder. For mer informasjon om hvordan man søker om elsertifikater, se her.

Annet - Hva må jeg tenke på som har flere roller?

Har du flere roller i elsertifikatmarkedet (nettselskap, kraftleverandør eller elsertifikatberettiget produsent) er du nødt til å forholde deg til de reglene som gjelder for hver enkelt aktør.

Annet - Feiltransaksjoner av elsertifikater mellom aktører i NECS

Ved feiltransaksjon internt i registeret mellom to aktører skal følgende rutine følges.

 

Ved en feiltransaksjon mellom to parter skal kontohaver som har initiert overføringen (avsender) av sertifikatene umiddelbart melde fra til registeransvarlig. Følgende informasjon skal oppgis;

 • Transaksjonsnummer i NECS
 • Transaksjonsdato
 • Kontonummer til mottaker
 • Antall sertifikater
 • Pris


Registeransvarlig skal deretter kontakte parten som er mottaker av sertifikatene (feiltransaksjonen), og sørge for at sertifikatene blir tilbakeført til rettmessig kontohaver.

 

Mottaker av sertifikatene skal sende følgende dokumentasjon til registeransvarlig som bekreftelse på at registeransvarlig har rett til å tilbakeføre sertifikatene, til avsenders konto.

 • E-post til elsertifikater(a)statnett.no med skriftlig deklarasjon i vedlegg på at registeransvarlig har rett til å tilbakeføre sertifikatene.

Annet - Hva er beregningsrelevant mengde elektrisk energi?

Beregningsrelevant mengde elektrisk energi er den mengden elektrisk energi som den elsertifikatpliktiges kvoteplikt beregnes ut fra.

 

Eksempel:

Hvis du er kraftleverandør er beregningsrelevant mengde elektrisk energi all kraft du leverer til sluttbruker fratrukket levering av kraft som er fritatt elavgift (se utdypende informasjon om dette i § 19 i forskrift om elsertifikater).

 

Kvoteplikten er en prosentandel av beregningsrelevant mengde elektrisk energi. For året 2012 var denne 3%, og økende fram til 2020 (se § 17 i lov om elsertifikater).

Annet - Hvem kan handle med elsertifikater?

Enhver som har opprettet elsertifikatkonto i henhold til loven:

 • Produsenter (elsertifikatberettigede): Mottar elsertifikater etter hvor mye fornybar elektrisk energi de produserer.
 • Leverandører av kraft/forbruker (elsertifikatpliktige): Er pålagt å kjøpe elsertifikater for en gitt andel av selskapets kraftleveranse/forbruk.
 • Porteføljeforvaltere: Kjøper/Selger elsertifikater på vegne av andre.
 • Tradere: Kjøper/Selger elsertifikater for egen vinning.

Annet - Hvilken rolle har Statnett som registeransvarlig?

Som registeransvarlig har Statnett ha ansvaret for å:

- Etablere, drifte og vedlikehold et elektronisk elsertifikatregister
- Aktivere anlegg, godkjent av NVE, i registeret
- Opprette konto etter søknad og ajourholde denne for aktører i markedet.


Aktører i markedet er i hovedsak:

 • Elsertifikatpliktige
 • Elsertifikatberettigede
 • Porteføljeforvaltere
 •  Tradere

 

- Føre register for omsetning av elsertifikater, også ved handel med Sverige
- Foreta eventuell foreløpig registrering
- Rette åpenbare feil
- Utstede elsertifikater i henhold til produksjon
- Fortløpende offentliggjøre prisinformasjon om:

 • Overdragelse
 • Tidspunkt for overdragelse
 • Antall overdratte sertifikater
 • Vederlagets størrelse
 • Gjennomsnittlig elsertifikatpris


- Oppfølging av elsertifikatplikten
- Annullere elsertifikater
- Sikre tredjepart ved konkurs og pantsettelser
- Kreve inn gebyr for drifting av registeret

Annet - Hvor ligger offentlig statistikk for elsertifikater?

Felles statistikk for det norske og svenske registeret finnes i  NECS. Tilsvarende tall finnes også i det svenske registeret Cesar.

Annet - Hva inneholder den offentlig tilgjengelige statistikken i elsertifikatregisteret?

Ifølge § 26 i Forskrift om elsertifikater skal selgeren av elsertifikater "... registrere antall elsertifikater som overdras fra selger til kjøper, omsetningspris og dato for kontraktsinngåelse i elsertifikatregisteret ved overdragelse fra selger til kjøper. Omsetningsprisen er den prisen som selger og kjøper har avtalt."

 

I og med at det kan være et etterslep fra tidspunktet en kontrakt inngås mellom selger og kjøper og tidspunktet den fysiske overføringen gjøres, gir ikke elsertifikatregisteret et helt korrekt øyeblikksbilde av hva markedsprisen for elsertifikater er.

 

I Norge er det et krav at dato for kontraktsinngåelse skal registreres ved elsertifikatoverføringen. Dette framkommer i Transaksjonsliste som er tilgjengelig under "Rapporter elsertifikater" på nettsiden til Elsertifikatregisteret, NECS. Her kan man se hvor stort ovennevnte etterslep er for den enkelte transaksjon. I Sverige er det ikke et krav å registrere kontraktsdato, derfor er ikke slik informasjon tilgjengelig for overføringer gjort i det svenske elsertifikatregisteret (Cesar) og i overføringer fra Cesar til NECS.

 

Dersom du lurer på hva et elsertifikat koster akkurat nå, anbefaler Statnett å ta kontakt med markedsaktører.

 

Menypunktet Pris gir volumveid gjennomsnittspris pr. mnd. for registrerte elsertifikattransaksjoner mellom kontohavere i NECS, mellom kontohavere i Cesar (det svenske elsertifikatregisteret) samt eksport og import mellom de to registrene. Prisene kan hentes ut i NOK, SEK eller EUR.

 

Transaksjonsliste viser en anonymisert oversikt over alle enkelttransaksjoner gjort både mellom kontohavere i NECS, mellom kontohavere i Cesar samt transaksjoner mellom de to registrene. Standardvisning er siste ukes transaksjoner. Man kan maksimalt hente ut transaksjonsoversikter for 6 måneder av gangen.

 

Transaksjonsdato:
Datoen for når transaksjonen har blitt foretatt i registeret.

Antall:
Hvor mange sertifikater som ble overført

Pris:
Pris per sertifikat i kontrakten.

Valuta:
I utgangspunktet vises transaksjonene i original vlauta, NOK, SEK eller EUR. Det er mulig å omregne alle transaksjoner til én valuta. Da benyttes siste tilgjengelige valutakurs.

Overføringstype:
Internt Norge, Internt Sverige, Eksport eller Import.

 

I menypunktet Utstedelse Kan man hente ut statistikk for utstedelse per land og per energikilde i Norge og Sverige. Det er mulig å hente ut data fra starten av det svenske systemet (1. jan 2003).

 

Under Transaksjoner kan man hente ut aggregert statistikk for transaksjoner internt i Norge, internt i Sverige, eksport og import mellom de to registrene.

 

Under Annullering kan man hente ut statistikk for årlig annullering i de to registrene.