Elsertifikater

Norge og Sverige har siden 1. januar 2012 hatt et felles marked for elsertifikater. Formålet er å stimulere til økt ny fornybar produksjon. Et elsertifikat er en bekreftelse på at 1 MWh fornybar elektrisk energi er produsert i henhold til Lov om elsertifikater.

Som følge av EUs fornybardirektiv (2009/28/EC) har Norge påtatt seg et mål om en fornybarandel i Norge på 67,5 prosent i 2020. Det vil være en økning på om lag 9,5 prosentpoeng fra 2005. Direktivet åpner for felles gjennomføring med andre land slik som den norsk-svenske elsertifikatordningen.

 

Innen 2020 skal systemet totalt realisere 28,4 TWh ny fornybar produksjon i Norge og Sverige. Dette blir finansiert gjennom kvoteplikten. Elsertifikatmarkedet er en teknologinøytral, markedsbasert støtteordning som skal bidra til økt produksjon av elektrisk energi fra fornybare energikilder. Kraftverk som inngår i ordningen får elsertifikater som kan selges i det svensk-norske elsertifikatmarkedet. Kraftleverandører og visse strømbrukere med egen kraftanskaffelse pålegges å kjøpe elsertifikater for en andel av strømmen de selger eller bruker.

 

Statnett er utnevnt av Olje- og energidepartementet til å være registeransvarlig i Norge.  Produsenter, elsertifikatpliktige og andre kan åpne konto i det norske registeret NECS . I NECS utstedes elsertifikater basert på produksjonsdata fra balanseavregningen, transaksjoner registreres og årsoppgjøret gjennomføres.

 

Energimyndigheten er utnevnt som registeransvarlig i Sverige fra og med 1. januar 2015. Det svenske registeret heter Cesar.

Publisert - Sist oppdatert