EDIEL meldingsutveksling

I desember 1993 startet den nordiske kraftbørsen Nord Pool (da kalt Statnett Marked) prosjektet EDK, Elektronisk Datakommunikasjon i Kraftbransjen. Man ønsket å standardisere informasjonsutvekslingen mellom børsen og dens kunder. Høsten 1997 ble krav om bruk av Ediel-standarden tatt inn i Norges vassdrags- og energiverks retningslinjer.

Ediel er en etablert standard for EDI i elektrisitetsbransjen. Ediel tar i bruk et utdrag av EDIFACT-meldinger hvor aktuelle meldingstyper er blitt tilpasset kraftmarkedet. Ediel baserer seg fullt ut på den internasjonalt etablerte EDIFACT-standarden. I et deregulert marked er det en viktig oppgave å utvikle felles standarder og standardsystemer som kan benyttes av alle aktører for datakommunikasjon, drift og avregning.

 

Les mer om Ediel i Edielportalen: www.ediel.no > "Informasjon"

 

Systemstøtten for Ediel (SSE)

Systemstøtten for Ediel er en tjeneste som drives av Statnett på oppdrag fra NVE. SSE skal sikre innføring, drift og videreutvikling av elektronisk datautveksling for ekstern kommunikasjon mellom netteiere, leverandører og Avregningssentralen for reguleringskraft. Videre vil Systemstøtten sørge for:

  • Vedlikehold og videreutvikling av Edielportalen (Ediel adresseregister av aktører i kraftbransjen
  • Planlegging, gjennomføring og koordinering av Ediel-relaterte prosjekter
  • Harmoniseringsaktiviteter over landegrensene for å ivareta norske interesser

 

Oppføring i Edielportalen (Ediel adresseregister) gir tilgang til:

  • Systemstøtte-tjenester som rådgivning, veiledning og informasjon om Ediel
  • Løpende testing av kommunikasjonsløsninger
  • Sertifisering av EDI-og handelssystemer


Gebyret for oppføring i Edielportalen er for tiden kr. 12.000,- per år for nettselskaper og 15.000,- for kraftleverandører.

 

Nordisk samarbeid om videreutvikling av Edielportalen

Svenska Kraftnät har siden 2005 samarbeidet med Statnett om en svensk Edielportal og sertifiseringsapplikasjon for EDIEL-meldinger. Senere har Energinet.dk høsten 2008 inngått et lignende samarbeid for gassmarkedet.

 

Ediel- og avregningskonferanse

Statnett arrangerer hvert år en Ediel- og avregningskonferanse, hvor vi inviterer alle som jobber med Ediel- og avregningsrelaterte oppgaver. Se www.ediel.no > "Informasjon" -> "Ediel- og avregningskonferanse".

Publisert - Sist oppdatert