Sikkerhetsstillelse

Enhver Balanseansvarlig skal i henhold til Balanseavtalen stille sikkerhet for økonomiske oppgjør.

eSett Oy har overtatt det operative ansvaret for balanseavregningen fra og med 1.mai 2017. Dette inkluderer også sikkerhetstillelsen som garanti for oppgjørene. Se for øvrig www.esett.com

Publisert - Sist oppdatert