Avsluttede høringer og konsultasjoner

Her finner du en oversikt over avsluttede høringer og konsultasjoner fra Statnett.

01.10.2018: Invitasjon til europeisk høringsmøte om forslag til aktiveringsmål og prising av balanseenergi for europeiske balansemarkeder 

Et felles europeisk TSO-forslag om klassifisering av aktiveringsformål for balanseenergi og prising av balanseenergi og overføringskapasitet benyttet til utveksling av balanseenergi eller ubalansenetting for europeiske markedsplattformen er lagt ut på ENTSO-E sin side for offentlige høringer.

 

I den anledning arrangeres det et åpent høringsmøte i Brussel 16. oktober.

 

På grunn av at antall plasser er begrenset så er påmeldingsfristen for å delta på møtet satt til 5. oktober. Det vil også være mulig å følge møtet via videostreaming.

For mer informasjon om arrangementet og påmelding, se ENTSO-E sin nettside: https://www.entsoe.eu/events/2018/10/16/workshop-on-all-tso-proposals-on-activation-purposes-and-pricing/

 

01.10.2018 Endring av vilkår for regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM)

Statnett har publisert nye markedsvilkår for regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM), med virkning fra 12.11.2018.

 

Bakgrunn for endringer, oppsummering av høringsinnspill og nye markedsvilkår for regulerkraftopsjons-markedet finner du her.

 

26.09.2018 Invitasjon til norsk aktørmøte om forslag til nordisk aFRR marked

Statnett inviterer norske aktører til et telefonmøte onsdag 26.9 kl 13:00 – 14:30 i forbindelse med forslagene til nordisk aFRR kapasitetsmarked og metode for allokering av overføringskapasitet som er på høring frem til 4. oktober. Intensjonen er å gi norske aktører anledning til å ta opp spørsmål knyttet til forslagene. Dette vil være et supplement til det nordiske webinaret torsdag 20.9.

 

Påmelding til telefonmøte gjøres ved å sende e-post til: 
Finn Erik L. Pettersen Finn.Pettersen@statnett.no

 

20.09.2018 Webinar i anledning høring om nordisk aFRR kapasitetsmarked

Torsdag 20. september fra kl 12:00 til 13:30 inviterer de nordiske TSOene til et åpent webinar i forbindelse med høringen om forslag til marked for aFRR kapasitet og allokeringsmetode for overføringskapasitet. Formålet med møtet er å presentere hovedinnholdet i forslagene som er på høring og svare på spørsmål fra nordiske aktører.

 

Påloggingsinformasjon til webinaret kan fås ved å sende e-post til:
Finn Erik L. Pettersen

finn.pettersen@statnett.no

 

Statnett vil også tilby norske aktører et eget web møte i etterkant av dette webinaret. Det vil komme nærmere informasjon om det.

 

03.09.2018 Høring om forslag til nordisk marked for aFRR kapasitet

Nå er det mulig å kommentere de nordiske TSOenes forslag til felles harmoniserte regler og prosesser for utveksling og anskaffelse av aFRR i samsvar med artikkel 33 i Kommisjonsforordning (EU) 2017/2195 av 23. november 2017 som gjelder retningslinje for balansering av kraftsystemet (EB GL).


Parallelt gjennomføres det også en høring om forslag til markedsbasert allokeringsprosess mellom markedsområder med sikte på å utveksle aFRR kapasitet i samsvar med artikkel 38 og 41 i EB GL. Begge forslagene gjelder etablering av et nordisk kapasitetsmarked for aFRR.


To dokumenter er inkludert i begge forslagene, et dokument for harmoniseringsforslaget og et dokument med tileggsforklaringer.


Høringsdokumenter og skjema for høringssvar ligger på ENTSO-Es nettsider:

Forslag til felles harmoniserte regler og prosesser for utveksling og anskaffelse av aFRR
Forslag til markedsbasert allokeringsprosess mellom markedsområder med sikte på å utveksle aFRR kapasitet

 

Høringen skjer i samsvar med artikel 10 i EB GL og varer til den 4 oktober 2018.

 

Kontaktperson: Finn Erik L. Pettersen finn.pettersen@statnett.no

 

21.08.2018 Varsel om endring av vilkår for produksjonsglatting

Statnett har publisert forslag til nye vilkår for produksjonsglatting, og tilhørende varsel med informasjon om bakgrunnen for endringsforslagene. Kommentarer til varslet om endring av vilkår kan sendes til systemansvarlig innen 10. september 2018. Endelige vilkår vil publiseres av systemansvarlig i etterkant av dette.

 

Statnett arrangerer også et høringsmøte om den 3. september. For påmelding og øvrige spørsmål knyttet til høringen, send epost til: martha.oberg@statnett.no.

 

 

16.7.2018 Høring av forslag til harmonisering av ubalanseavregning

Forslag om å spesifisere og harmonisere ubalanseavregningen, iht. den europeiske retningslinjen for balansering artikkel 52.2, er lagt ut på ENTSO-E sin side for offentlige høringer.

 

Høringsfristen er 28.9.2018.

 

Høringsdokumentene finner du her.

 

Kontaktperson: Martha Marie Øberg martha.oberg@statnett.no

 

 

02.07.2018 Varsel om endring av vilkår for FCR, aFRR, RKM og RKOM

Statnett har publisert forslag til nye markedsvilkår for FCR-markedet, aFRR-markedet, regulerkraftmarkedet og regulerkraftopsjonsmarkedet, med tilhørende varsel med informasjon om bakgrunnen for forslagene til endringene. Kommentarer til varslet om endring av vilkår kan oversendes systemansvarlig innen 10. september 2018. Endelige vilkår vil publiseres av systemansvarlig i etterkant av dette.

 

Statnett vil også arrangere et høringsmøte den 3. september. For påmelding og øvrige spørsmål knyttet til høringen, send epost til: martha.oberg@statnett.no.

 

 

 Her finner du avsluttede høringer og konsultasjoner.

 

01.07.2018 Forslag til metodikker relater til FRR og FRCE / frekvenskvalitet knyttet til utvikling av ny nordisk systemdriftsavtale (SOA)

I forbindelse med utvikling av ny nordisk systemdriftsavtale som et ledd i implementeringen av System Operation Guideline (SOGL), har de nordiske TSOene lagt ut nye fire forslag til metodikker på offentlig høring i en pakke. Metodikkene er denne gangen relater til Frequency Restoration Reserves (FRR), Frequency Restoration Control Error (FRCE) og frekvenskvalitet i den nordiske LFC blokken.

 For å ta hensyn til ferieavvikling, er høringsfristen satt til 15. august 2018.

 De fire metodikkene er:

  • 118(1)(z): Methodology to determine limits on the amount of exchange of FRR/RR between synchronous areas defined in accordance with Article 176(1)/178(1) og 118(1)(aa): The methodology to determine limits on the amount of sharing of FRR/RR between synchronous areas defined in accordance with Article 177(1)/179(1);
  • 119(1)(c) Ramping restrictions for active power output in accordance with Article 137(3) and (4);
  • 119(1)(h): FRR dimensioning rules in accordance with Article 157(1);
  • 119(1)(q) og (r): Coordination actions aiming to reduce FRCE as defined in Article 152(14) and measures to reduce FRCE by requiring changes in the active power production or consumption of power generating modules and demand units in accordance with Article 152(16). 

 

Vi oppfordrer norske aktører til å ta del i høringen som er publisert på ENTSO-E sin nettside. Link til ENTSO-E finner du her.

 

Siden metodikkene i hovedsak beskriver eksisterende løsninger, tas det denne gangen ikke sikte på å arrangere et åpent høringsmøte. Ved eventuelle behov for avklaringer oppfordres det til å ta kontakt med Gunnar Nilssen, gunnar.nilssen@statnett.no på mail og oppgi kontakttelefon, så vil Statnett ta kontakt tilbake.

 

 

 

1.7.2018 Høring av retningslinjer til systemansvaret - § 22 om feilanalyse og statistikk

NVE vedtok i slutten av mai 2018 flere endringer i forskrift om systemansvar i kraftsystemet (fos) - se nyhetssak. Ny fos § 28a pålegger den systemansvarlige å utarbeide forslag til retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret. Utarbeidelsen av, og senere endringer i, retningslinjene skal høres med aktørene i bransjen og innholdet i retningslinjene skal deretter godkjennes av NVE.

 

I første omgang er det § 22 om feilanalyse og statistikk det skal utarbeides retningslinjer for og som nå er på høring. Senere i høst kommer det en ny høring for retningslinjer knytte til § 5 flaskehalser og budområder, § 6 fastsettelse av handelskapasitet, § 8 anmelding, § 8a planlegging av produksjon, § 8b planlagt effektregulering, §14a rapportering av anleggsdata ved idriftsettelse og § 21 systemvern.

 

Endringer i fos § 22 med tilhørende retningslinjer gjøres gjeldende fra 1.1.2019, mens de øvrige bestemmelsene nevnt ovenfor trer i kraft 1.7.2019.


Høringsfrist for retningslinjer for § 22 er 1. oktober 2018.

 

Link til høringsdokumentet finner du her.

 

 

 

1.6.2018 Forslag til metodikker relatert til frekvenskvalitet og FCR knyttet til utvikling av ny nordisk systemdriftsavtale (SOA)

I forbindelse med utvikling av ny nordisk systemdriftsavtale som et ledd i implementeringen av System Operation Guideline (SOGL), har de nordiske TSOene lagt ut forslag til fire metodikker på offentlig høring i en pakke. Metodikkene er relater til FCR og frekvenskvalitet i det nordiske synkrone systemet.

 

Høringsfrist er 1. juli 2018.

 

De fire metodikkene er:

  • SOGL Art.118(a) - The dimensioning rules for FCR iht. art. 153
  • SOGL Art.118(b) - The additional properties of the FCR iht. art. 154(2)
  • SOGL Art.118(c) - Frequency quality defining parameter and the frequency quality target parameter iht. art. 127
  • SOGL Art.118(t) - The limits for exchange of FCR between TSOs iht. art. 163(2)

 

Vi oppfordrer norske aktører til å ta del i høringen som er publisert på ENTSO-E sin nettside.

Link til ENTSO-E finner du her: https://consultations.entsoe.eu/markets/nordic-tsos-proposals-for-frequency-quality-and-fc/

 

I forbindelse med høringen inviteres det til åpent høringsmøte i Statnetts lokaler 26. juni for å informere om metodikkene og fremtidige planer for utvikling av FCR for å fremme diskusjon om temaene.

 

Påmeldingsfrist for høringsmøtet er 15. juni.

 

Påmelding gjøres på mail til Hanne Finstad, hanne.finstad@statnett.no

 

Kontaktpersoner i Statnett for høringen er:

For teknisk relaterte spørsmål: Alexander Jansson, alexander.jansson@statnett.no  
For spørsmål om utvikling av ny SOA: Gunnar Nilssen, gunnar.nilssen@statnett.no

 

 

15.5.2018 Implementation Framework for mFRR

De europeiske TSOene har sendt ut sitt forslag til implementasjonsrammeverk for europeisk plattform for utveksling av manuelle reserver (mFRR), kjent som MARI, på høring.

 

Høringsfristen er 16.7.2018.

 

Vi oppfordrer alle norske aktører å ta del i høringen som er publisert på ENTSO-E sin nettside.

 

Interessenter er invitert til informasjonsmøte om høringen både i Norge og på europeisk nivå. Invitasjon til nasjonalt høringsmøte finner du på Statnetts kundeportal og informasjon om det europeiske høringsmøtet finnet du på ENTSO-E sin nettside.  

 

 

20-21.6.2018 ENTSO-E inviterer til workshop om balansering i Brüssel

ENTSO-E inviterer interessenterter til workshop for å innhente innspill knyttet til en rekke felles europeiske forslag for videre utvikling av balansemarkedene. Møtet arrangeres i samarbeid med prosjektene TERRE, MARI, PICASSO og IGCC.

 

For mer informasjon og påmelding se ENTSO-Es nettside: https://www.entsoe.eu/events/2018/06/20/workshop-on-balancing/

 

Påmeldingsfrist er 15. juni.

 

Kontaktpersoner i Statnett:

PICASSO: Eivind Lindeberg, Eivind.Lindeberg@statnett.no  
MARI: Finn Erik Ljåstad Pettersen, Finn.Pettersen@statnett.no

 

7.6.2018 Åpent høringsmøte vedrørende utviklingen av balansemarkedene

Statnett inviterer til et møte 7. juni for å informere om 1) pågående og kommende høringer knyttet til utviklingen av balansemarkedene og 2) status for markedsløsninger over nye utenlandsforbindelser.

 

Formålet med møtet er å presentere de europeiske systemoperatørenes forslag til rammeverk for implementering av felles markedsplattformer for sekundær- og tertiærreserver (aFRR, mFRR). Statnett vil informere om forslagene som nå er ute på høring og svare på spørsmål, for å legge til rette til at norske aktører kan bidra med innspill til høringene. Videre vil Statnett informere om forlag til nasjonale vilkårsendringer som vil sendes ut på høring i perioden juli-september. Statnett vil under møtet også gi informasjon om status for markedsløsninger over den planlagte forbindelsen mellom Norge og Tyskland, Nordlink.

  

Møtet finner sted på Forskningsparken, møterom VIA, kl.9-15.

 

Påmeldingsfrist 31.mai.

 

For påmelding kontakt Martha Marie Øberg på martha.oberg@statnett.no.

Mer informasjon om møtet finner du på Statnetts kundeportal

 

 

26.4.2018 Implementation Framework for aFRR

ENTSO-E har på høring implementasjonsrammeverket for europeisk plattform for utveksling av automatiske reserver (aFRR), kjent som PICASSO.

Høringsfristen er 29.6.2018.

 

Høringen finner du hos ENTSO-E.

 

Aktører og interessenter vil bli invitert på informasjonsmøte om høringen både i Norge og på europeisk nivå.

Invitasjon til dette kommer senere.

 

Kontaktperson

Eivind Lindeberg, eivind.lindeberg@statnett.no

 

 

16.04.2018 Forslag til endring i ordning for flere Nominated Electricity Market Operators (NEMOs) i kapasitetsregion Norden

De nordiske TSOen har sendt et forslag om endringer i ordning for flere NEMOs iht.  artikkel 45 og 57 i Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 (CACM)..Høringsfristen er 17. mai 2018.

 

Høringsdokumentene finnes her.

 

Kontaktperson:

Lars Olav Fosse lars.fosse@statnett.no

 

 

09.03.2018 – Forslag til inndeling i LFC-blokker i det nordiske synkronsystemet

Forslag til inndeling i LFC-blokker i det nordiske synkronsystemet er lagt ut på ENTSO-E sin side for offentlige høringer. Høringsfrist er 9. april 2018. 

 

Høringsdokumentene finnes her.

 

 Kontaktpersoner i Statnett:

Gunnar E. Nilssen (gunnar.nilssen@statnett.no)

 

 

Europeiske implementasjonsprosjekter, MARI og PICASSO, inviterer til aktørmøte 26. og 27. mars.

ENTSO-Es prosjekter for implementering av europeiske markedsplattformer for balansetjenester (aFRR og mFRR), PICASSO og MARI, inviterer interessenter til møte i Brussel 26. og 27. mars. Temaet for møtet er interessenters tilbakemeldinger gitt under konsultasjonene som ble gjennomført november og desember 2017, samt utvikling i prosjektene. 

For mer informasjon om møtene og påmelding, se vedlegg. Påmeldingsfristen er satt til 20. mars.

 

Invitasjon fra ENTSO-E


Kontaktpersoner i Statnett:
PICASSO: Eivind Lindeberg, Eivind.Lindeberg@statnett.no
MARI: Finn Erik Ljåstad Pettersen, Finn.Pettersen@statnett.no

 

26.02.2018 Forslag til metodikk for koordinert analyse av driftssikkerhetsanalyser

Forslag til metodikk for koordinert analyse av driftssikkerhetsnalyser iht. SO GL art. 75(1) er lagt ut på ENTSO-E sin side for offentlige høringer. Høringsfrist er 6. april 2018. 

 

Høringsdokumentene finnes her.

 

Kontaktperson:

Lars Olav Fosse lars.fosse@statnett.no

 

26.02.2018 Forslag til metodikk for å vurdere relevansen av aktiva for koordinering av utfall

Forslag til metodikk for å vurdere relevansen av aktiva for koordinering av utfall iht. SO GL art. 84(1) er lagt ut på ENTSO-E sin side for offentlige høringer. Høringsfrist er 6. april 2018. 

 

Høringsdokumentene finnes her.

 

Kontaktperson:

Lars Olav Fosse lars.fosse@statnett.no

 

15.01.2018 - Forslag til tariffmodell fra 2019 – Utforming av tariffer i transmisjonsnettet

Rapporten Forslag til tariffmodell fra 2019 – Utforming av tariffer i transmisjonsnettet er lagt ut på høring.

 

Last ned dokumentet og les mer om høringsprosessen her.

 

 

16.01.2018 Forslag til metodikk for kost nytte analyse for FCR fra enheter med begrenset energireservoar

Forslag til metodikk for kost nytte analyse, gjeldene for det kontinentale europeiske og det nordiske synkronområdet, for å fastsette krav til varighet på leveranse av FCR fra enheter med begrenset energireservoar i anstrengt drift er lagt ut på ENTSO-E sin side for offentlige høringer. Høringsfrist er 18. februar 2018. 

 

Høringsdokumentene finnes her.

 

Kontaktperson:

David Whitley david.whitley@statnett.no

 

15.01.2018 - Forslag til tariffmodell fra 2019 – Utforming av tariffer i transmisjonsnettet

Rapporten Forslag til tariffmodell fra 2019 – Utforming av tariffer i transmisjonsnettet er lagt ut på høring.

 

Last ned dokumentet og les mer om høringsprosessen her.

 

02.01.2018 – Forslag til metodikk for koordinert spesialregulering og mothandel i kapasitetsberegningsregion Norden

Forslag til metodiikk for koordinert spesialregulering og mothandel for kapasitetsberegningsregion (CCR) Norden i tråd med CACM art. 35 er lagt ut på høring på ENTSO-E sin side for offentlige høringer. Høringsfrist er 2. februar.

 

Høringsdokumentene finnes her.

 

Kontaktperson:

Trond A. Jensen trond.jensen@statmett.no

Lars Olav Fosse lars.fosse@statnett.no

 

20.12.2017 – Forslag til metodikk for koordinert spesialregulering og mothandel i kapasitetsberegningsregion Hansa

Forslag til metodiikk for koordinert spesialregulering og mothandel for kapasitetsberegningsregion (CCR) Hansa i tråd med CACM art. 35 er lagt ut på høring på ENTSO-E sin side for offentlige høringer. Høringsfrist er 28. januar.

 

Høringsdokumentene finnes her.

 

Kontaktperson:

Anders Moe anders.moe@statnett.no

Lars Olav Fosse lars.fosse@statnett.no

 

24.11.2017 – Forslag til inndeling i LFC-blokker i det nordiske synkronsystemet

Systemoperatørene i Danmark, Norge og Sverige er enige om en modell for framtidig balansering av det synkrone skandinaviske kraftsystemet. Nå legges det fram et forslag om balanseringsblokker (LFC-blokker) på høring. Dette er et første viktig skritt mot etablering av den nye balanseringsmodellen. Aktører inviteres til å gi innspill.

 

Hva:

Denne konsultasjonen gjelder forslaget fra Energinet, Svenska kraftnät og Statnett til inndeling i LFC-blokker i henhold til Artikkel 141(2) i Kommisjonsforordning (EU) 2017/1485 av 2. august 2017 om etableringen av en retningslinje for systemdrift. Dette forslaget dekker inndelingen av LFC-blokker for det nordiske synkronsystemet.

 

Hvorfor:

Konsultasjonen skjer i henhold til Artikkel 11 i Kommisjonsforordning (EU) 2017/1485 av 2. august 2017 om etableringen av en retningslinje for systemdrift. Konsultasjonen varer fra 24. november til 31. desember. 

 

Hva skjer videre:

Målet med konsultasjonen er å innhente synspunkter på forslaget fra stakeholdere. Etter konsultasjonen vil TSOene vurdere innspillene og oppdatere forslaget deretter. 

 

Høringsdokumenter:

Her finner dere forslaget til inndeling i LFC-blokker.

Her finner dere bakgrunnsdokumentet.

 

Innspillene merkes "Sak: 17/01232" og sendes firmapost@statnett.no . Fristen for innspill er satt til

31. desember 2017.

 

Kontaktperson:
Norge: Gunnar E. Nilssen (gunnar.nilssen@statnett.no

 

21.11.2017 – PICASSO – Europeisk plattform for aktivering av aFRR

I henhold til Guideline on Electricity Balancing skal TSOene i Europa ta frem et forslag til en plattform for utveksling av aFRR energi for balansering. Prosjektet PICASSO er innstilt som referanseprosjekt i dette arbeidet. 
Prosjektet ber når alle berørte om å komme med sine innspill til dette arbeidet gjennom et elektronisk skjema på ENTSO-E sin side for høringer. Frist for å komme med innspill er 21. desember.

 

Her finner dere høringsdokumentene.

 

Kontaktperson:

Eivind Lindeberg eivind.lindeberg@statnett.no

 

21.11.2017 – MARI – Europeisk plattform for aktivering av mFRR

Manually Activated Reserve Initiative (MARI) gjennomfører sin første høring om design av en felles europeisk mFRR (manual Frequency Restoration Reserves) plattform. 
For å sikre at interessenters synspunkter blir vurdert i en tidlig fase, ber prosjektet alle berørte om å komme med sine innspill til dette arbeidet gjennom et elektronisk skjema på ENTSO-E sin side for høringer. Frist for å komme med innspill er 20. desember.

 

Her finner dere høringsdokumentene.

 

Kontaktperson:

Finn Erik Pettersen  finn.pettersen@statnett.no

 

31.10.2017 Sentrale organisatoriske krav, roller og ansvar ved datautveksling

Forslag fra alle TSOer til sentrale organisatoriske krav, roller og ansvar ved datautveksling er lagt på høring på ENTSO-E sin side for offentlige høringer. 

 

Her finner dere høringsdokumentene.

 

Kontaktperson:

Olga Ingrid M. Steinsholt: olga.ingrid.steinsholt@statnett.no

Lars Olav Fosse lars.fosse@statnett.no

 

30.06.2017 Regional design av langsiktige transmisjonsrettigheter

Forslag tli design av langsiktige transmisjonsrettigheter i Norden iht. guideline on forward capacity allocation er lagt på høring på ENTSO-E sin side for offentlige høringer. Vi gjør oppmerksom på at dette kun er snakk om forslag til design., ikke hvorvidt slike rettigheter skal innføres.

 

Her finner dere høringsdokumentene.

 

Kontaktperson:

Jakob Norem Dyrhaug jakob.dyrhaug@statnett.no

Lars Olav Fosse lars.fosse@statnett.no

 

15.06.2017 Kapasitetsberegningsmetodikk for CCR Hansa

Forslag til metodikk for å beregne kapasitet på overføringsforbindelsene mellom Norden og Kontinentet, Hansa-regionen, er nå ute til høring på ENTSO-E sin side for offentlige høringer. Høringsfristen er satt til 30. juli, dvs. to uker utover normal høringsfrist grunnet at vi går inn i ferieperioden.

 

Her finner dere høringsdokumentene.

 

Kontaktperson:

Anders Moe anders.moe@statnett.no

Lars Olav Fosse lars.fosse@statnett.no

 

15.06.2017 Varsel om krav til elektronisk bestilling av regulerkraft og produksjonsflytting

Statnett har på sine nettsider om regulerkraftmarkedet publisert et varsel om krav til elektronisk bestilling av regulerkraft og produksjonsflytting. Bakgrunnen for kravstillelsen er at det er behov for å effektivisere bestillinger av reguleringer, og Statnett mener det er nødvending at deltakelse i regulerkraftmarkedet og produksjonsflytting er basert på elektronisk bestilling.

 

Statnett inviterer aktører og interesserte til å komme med innspill til varselet. Tilbakemeldinger merkes med saksnummer 17/00694 og sendes til firmapost@statnett.no. Fristen for innspill er satt til 15. september 2017.

 

Her finner du høringsdokumentet

 

Kontakperson:

Rita Berthelsen Johnsen, rita.johnsen@statnett.no

 

26.04.2017 Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2017-2021

Systemdrifts- og markedsutviklingsplanen (SMUP) 2017-2021 beskriver Statnetts oppgaver knyttet til systemansvaret, sentrale forhold i dagens systemdrift, konsekvensene av endringer fremover, og prioriterte tiltak frem mot 2021. Nye løsninger vil påvirke bransjen, og Statnett ønsker å legge til rette for at informasjon som påvirker beslutninger og utvikling for aktørene gis så tidlig som mulig, og med nødvendig grad av detaljering. Statnett inviterer aktører og interesserte til å komme med innspill til planen.

 

Innspillene merkes "SMUP 17/00512" og sendes firmapost@statnett.no. Fristen for innspill er satt til 31.05.2017.

 

Her finner du høringsdokumentene

 

Kontaktperson:

Ingrid Helene Eivik, ingrid.eivik@statnett.no

 

14.04.2017 Fallback-løsning CCR Hansa

Dokumentet beskriver prosessen for hva som skjer dersom det ikke er mulig å få til en felles markedsklarering med Europa for Hansa-regionen. Denne regionen omfatter kun overføringsforbindelsene mellom Norden og Kontinentet. Høringsfristen er 15. mai.

 

Her finner du høringsdokumentene.

 

Kontaktperson:

Anders Moe anders.moe@statnett.no

Lars Olav Fosse lars.fosse@statnett.no

 

11.04.2017 Metodikk for å prise nettkapasitet for intradag handel

I henhold til CACM artikkel 55 skal det utarbeides en metode for å kunne prise nettkapasitet for intradag handel. Reguleringen gir føringer for hvordan en slik mekanisme kan designes der det viktigste er at nettkapasitet kun skal prises når det er en reel flaskehals og prisen skal baseres på bud fra markedet.

 

Forslaget til metodologi ble lagt ut på høring 11. april, og det holdes en offentlig høringsmøte 19. april i Brussel

 

Her kan du melde deg på høringsmøtet. 


Her finner du høringsdokumentene.

 

Kontaktperson:

Jan Hystad jan.hystad@statnett.no

 Lars Olav Fosse lars.fosse@statnett.no

 

07.04.2017 Koordinert metodikk for kapasitetsberegning i Norden

I henhold til (EU) 2015/1222, "Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management" (CACM), skal de nordiske TSOene foreslå en ny koordinert metodikk for kapasitetsberegning i Norden. Forslaget gjelder spot- og intradagmarkedet, og vil bli oversendt hver av de nordiske Regulatorene i September 2017.

Før Regulatorforslaget oversendes Regulatorene, skal dette forelegges en offentlig høring. Høringen starter 7. april, og avsluttes 15. mai.


Her finner du høringsdokumentene


I forbindelse med høringen, arrangeres også et åpent seminar 19'. april på Arlanda flyplass, Stockholm. Invitasjon til seminaret

 

Kontaktpersoner:

Trond Jensen / Nils Ræder fb@statnett.no

Lars Olav Fosse lars.fosse@statnett.no

 

13.03.2017 Fallback-løsning for markedsklarering

Dokumentet beskriver prosessen for hva som skjer dersom det ikke er mulig å få til en felles markedsklarering med Europa for Norden når det åpnes opp for mer enn en børs i de nordiske budområdene.

Høringsfristen er 13. april og høringssvarene sendes inn via ENTSO-E sin side for høringer.

 

Her finner du høringsdokumentene.

 

Kontaktperson:

Lars Olav Fosse lars.fosse@statnett.no

Publisert - Sist oppdatert