Høringer og konsultasjoner

Her finner du pågående høringer og konsultasjoner fra Statnett. Høringssvar sendes firmapost@statnett.no med mindre annet er beskrevet i høringsdokumentene.

Her er en oversikt over alle konsultasjoner som kommer under Network Codes. 

10.10.2018: ACER høring om metode for prising av intradagkapasitet

ACER har åpnet en høring om metode for prising av intradagkapasitet. Alle interessenter kan sende inn sine kommentarer innen 30. oktober 2018.

 

Mer informasjon finnes her.

Her kan man legge inn høringsuttalelse.

 

01.10.2018: Invitasjon til europeisk høringsmøte om forslag til aktiveringsmål og prising av balanseenergi for europeiske balansemarkeder 

Et felles europeisk TSO-forslag om klassifisering av aktiveringsformål for balanseenergi og prising av balanseenergi og overføringskapasitet benyttet til utveksling av balanseenergi eller ubalansenetting for europeiske markedsplattformen er lagt ut på ENTSO-E sin side for offentlige høringer.

 

I den anledning arrangeres det et åpent høringsmøte i Brussel 16. oktober.

 

På grunn av at antall plasser er begrenset så er påmeldingsfristen for å delta på møtet satt til 5. oktober. Det vil også være mulig å følge møtet via videostreaming.

For mer informasjon om arrangementet og påmelding, se ENTSO-E sin nettside: https://www.entsoe.eu/events/2018/10/16/workshop-on-all-tso-proposals-on-activation-purposes-and-pricing/

01.10.2018 Endring av vilkår for regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM)

Statnett har publisert nye markedsvilkår for regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM), med virkning fra 12.11.2018.

 

Bakgrunn for endringer, oppsummering av høringsinnspill og nye markedsvilkår for regulerkraftopsjons-markedet finner du her.

 

26.09.2018 Invitasjon til norsk aktørmøte om forslag til nordisk aFRR marked

Statnett inviterer norske aktører til et telefonmøte onsdag 26.9 kl 13:00 – 14:30 i forbindelse med forslagene til nordisk aFRR kapasitetsmarked og metode for allokering av overføringskapasitet som er på høring frem til 4. oktober. Intensjonen er å gi norske aktører anledning til å ta opp spørsmål knyttet til forslagene. Dette vil være et supplement til det nordiske webinaret torsdag 20.9.

 

Påmelding til telefonmøte gjøres ved å sende e-post til:
Finn Erik L. Pettersen Finn.Pettersen@statnett.no

 

13.09.2018 Høring om forslag til aktiveringsformål og prising av balanseenergi for europeiske balansemarkeder

Et felles europeisk TSO-forslag om klassifisering av aktiveringsformål for balanseenergi og prising av balanseenergi og overføringskapasitet benyttet til utveksling av balanseenergi eller ubalansenetting for europeiske markedsplattformen er lagt ut på ENTSO-E sin side for offentlige høringer.

Forslagene sendes på høring iht. den europeiske retningslinjen for balansering, EBGL.

Høringsfristen er 13. november 2018.

Høring om forslag om klassifisering av aktiveringsformål for balanseenergi, EBGL art.29(3)
Høring om forslag om metode for prising av balanseenergi og overføringskapasitet benyttet til utveksling av balanseenergi eller ubalansenetting, EBGL art.30(1) og 30(3)

Forslagene er tilknyttet utviklingen av felles europeiske markedsplattformer for aktivering og utveksling av balanseenergi, og vil påvirke aktørenes betaling for leveranse av tjenester til de europeiske aktiveringsmarkedene for sekundærreserve (aFRR) og tertiærreserve (mFRR og RR).

Kontaktperson: Martha Marie Øberg martha.oberg@statnett.no

 

20.09.2018 Webinar i anledning høring om nordisk aFRR kapasitetsmarked

Torsdag 20. september fra kl 12:00 til 13:30 inviterer de nordiske TSOene til et åpent webinar i forbindelse med høringen om forslag til marked for aFRR kapasitet og allokeringsmetode for overføringskapasitet. Formålet med møtet er å presentere hovedinnholdet i forslagene som er på høring og svare på spørsmål fra nordiske aktører.

 

Påloggingsinformasjon til webinaret kan fås ved å sende e-post til:
Finn Erik L. Pettersen

finn.pettersen@statnett.no

 

Statnett vil også tilby norske aktører et eget web møte i etterkant av dette webinaret. Det vil komme nærmere informasjon om det.

 

03.09.2018 Høring om forslag til nordisk marked for aFRR kapasitet

Nå er det mulig å kommentere de nordiske TSOenes forslag til felles harmoniserte regler og prosesser for utveksling og anskaffelse av aFRR i samsvar med artikkel 33 i Kommisjonsforordning (EU) 2017/2195 av 23. november 2017 som gjelder retningslinje for balansering av kraftsystemet (EB GL).


Parallelt gjennomføres det også en høring om forslag til markedsbasert allokeringsprosess mellom markedsområder med sikte på å utveksle aFRR kapasitet i samsvar med artikkel 38 og 41 i EB GL. Begge forslagene gjelder etablering av et nordisk kapasitetsmarked for aFRR.


To dokumenter er inkludert i begge forslagene, et dokument for harmoniseringsforslaget og et dokument med tileggsforklaringer.


Høringsdokumenter og skjema for høringssvar ligger på ENTSO-Es nettsider:

Forslag til felles harmoniserte regler og prosesser for utveksling og anskaffelse av aFRR
Forslag til markedsbasert allokeringsprosess mellom markedsområder med sikte på å utveksle aFRR kapasitet

 

Høringen skjer i samsvar med artikel 10 i EB GL og varer til den 4 oktober 2018.

 

Kontaktperson: Finn Erik L. Pettersen finn.pettersen@statnett.no

 

21.08.2018 Varsel om endring av vilkår for produksjonsglatting

Statnett har publisert forslag til nye vilkår for produksjonsglatting, og tilhørende varsel med informasjon om bakgrunnen for endringsforslagene. Kommentarer til varslet om endring av vilkår kan sendes til systemansvarlig innen 10. september 2018. Endelige vilkår vil publiseres av systemansvarlig i etterkant av dette.

 

Statnett arrangerer også et høringsmøte om den 3. september. For påmelding og øvrige spørsmål knyttet til høringen, send epost til: martha.oberg@statnett.no.

 

 

16.7.2018 Høring av forslag til harmonisering av ubalanseavregning

Forslag om å spesifisere og harmonisere ubalanseavregningen, iht. den europeiske retningslinjen for balansering artikkel 52.2, er lagt ut på ENTSO-E sin side for offentlige høringer.

 

Høringsfristen er 28.9.2018.

 

Høringsdokumentene finner du her.

 

Kontaktperson: Martha Marie Øberg martha.oberg@statnett.no

 

 

02.07.2018 Varsel om endring av vilkår for FCR, aFRR, RKM og RKOM

Statnett har publisert forslag til nye markedsvilkår for FCR-markedet, aFRR-markedet, regulerkraftmarkedet og regulerkraftopsjonsmarkedet, med tilhørende varsel med informasjon om bakgrunnen for forslagene til endringene. Kommentarer til varslet om endring av vilkår kan oversendes systemansvarlig innen 10. september 2018. Endelige vilkår vil publiseres av systemansvarlig i etterkant av dette.

 

Statnett vil også arrangere et høringsmøte den 3. september. For påmelding og øvrige spørsmål knyttet til høringen, send epost til: martha.oberg@statnett.no.

 

 

 Her finner du avsluttede høringer og konsultasjoner.

Publisert - Sist oppdatert