Høringer og konsultasjoner

Her finner du pågående høringer og konsultasjoner fra Statnett. Høringssvar sendes firmapost@statnett.no med mindre annet er beskrevet i høringsdokumentene.

Her er en oversikt over alle konsultasjoner som kommer under Network Codes

 

21.08.2018 Varsel om endring av vilkår for produksjonsglatting

Statnett har publisert forslag til nye vilkår for produksjonsglatting, og tilhørende varsel med informasjon om bakgrunnen for endringsforslagene. Kommentarer til varslet om endring av vilkår kan sendes til systemansvarlig innen 10. september 2018. Endelige vilkår vil publiseres av systemansvarlig i etterkant av dette.

 

Statnett arrangerer også et høringsmøte om den 3. september. For påmelding og øvrige spørsmål knyttet til høringen, send epost til: martha.oberg@statnett.no.

 

 

16.7.2018 Høring av forslag til harmonisering av ubalanseavregning

Forslag om å spesifisere og harmonisere ubalanseavregningen, iht. den europeiske retningslinjen for balansering artikkel 52.2, er lagt ut på ENTSO-E sin side for offentlige høringer.

 

Høringsfristen er 28.9.2018.

 

Høringsdokumentene finner du her.

 

Kontaktperson: Martha Marie Øberg martha.oberg@statnett.no

 

 

02.07.2018 Varsel om endring av vilkår for FCR, aFRR, RKM og RKOM

Statnett har publisert forslag til nye markedsvilkår for FCR-markedet, aFRR-markedet, regulerkraftmarkedet og regulerkraftopsjonsmarkedet, med tilhørende varsel med informasjon om bakgrunnen for forslagene til endringene. Kommentarer til varslet om endring av vilkår kan oversendes systemansvarlig innen 10. september 2018. Endelige vilkår vil publiseres av systemansvarlig i etterkant av dette.

 

Statnett vil også arrangere et høringsmøte den 3. september. For påmelding og øvrige spørsmål knyttet til høringen, send epost til: martha.oberg@statnett.no.

 

 

01.07.2018 Forslag til metodikker relater til FRR og FRCE / frekvenskvalitet knyttet til utvikling av ny nordisk systemdriftsavtale (SOA)

I forbindelse med utvikling av ny nordisk systemdriftsavtale som et ledd i implementeringen av System Operation Guideline (SOGL), har de nordiske TSOene lagt ut nye fire forslag til metodikker på offentlig høring i en pakke. Metodikkene er denne gangen relater til Frequency Restoration Reserves (FRR), Frequency Restoration Control Error (FRCE) og frekvenskvalitet i den nordiske LFC blokken.

 For å ta hensyn til ferieavvikling, er høringsfristen satt til 15. august 2018.

 De fire metodikkene er:

  • 118(1)(z): Methodology to determine limits on the amount of exchange of FRR/RR between synchronous areas defined in accordance with Article 176(1)/178(1) og 118(1)(aa): The methodology to determine limits on the amount of sharing of FRR/RR between synchronous areas defined in accordance with Article 177(1)/179(1);
  • 119(1)(c) Ramping restrictions for active power output in accordance with Article 137(3) and (4);
  • 119(1)(h): FRR dimensioning rules in accordance with Article 157(1);
  • 119(1)(q) og (r): Coordination actions aiming to reduce FRCE as defined in Article 152(14) and measures to reduce FRCE by requiring changes in the active power production or consumption of power generating modules and demand units in accordance with Article 152(16). 

 

Vi oppfordrer norske aktører til å ta del i høringen som er publisert på ENTSO-E sin nettside. Link til ENTSO-E finner du her.

 

Siden metodikkene i hovedsak beskriver eksisterende løsninger, tas det denne gangen ikke sikte på å arrangere et åpent høringsmøte. Ved eventuelle behov for avklaringer oppfordres det til å ta kontakt med Gunnar Nilssen, gunnar.nilssen@statnett.no på mail og oppgi kontakttelefon, så vil Statnett ta kontakt tilbake.

 

 

 

1.7.2018 Høring av retningslinjer til systemansvaret - § 22 om feilanalyse og statistikk

NVE vedtok i slutten av mai 2018 flere endringer i forskrift om systemansvar i kraftsystemet (fos) - se nyhetssak. Ny fos § 28a pålegger den systemansvarlige å utarbeide forslag til retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret. Utarbeidelsen av, og senere endringer i, retningslinjene skal høres med aktørene i bransjen og innholdet i retningslinjene skal deretter godkjennes av NVE.

 

I første omgang er det § 22 om feilanalyse og statistikk det skal utarbeides retningslinjer for og som nå er på høring. Senere i høst kommer det en ny høring for retningslinjer knytte til § 5 flaskehalser og budområder, § 6 fastsettelse av handelskapasitet, § 8 anmelding, § 8a planlegging av produksjon, § 8b planlagt effektregulering, §14a rapportering av anleggsdata ved idriftsettelse og § 21 systemvern.

 

Endringer i fos § 22 med tilhørende retningslinjer gjøres gjeldende fra 1.1.2019, mens de øvrige bestemmelsene nevnt ovenfor trer i kraft 1.7.2019.


Høringsfrist for retningslinjer for § 22 er 1. oktober 2018.

 

Link til høringsdokumentet finner du her.

 

 

 

1.6.2018 Forslag til metodikker relatert til frekvenskvalitet og FCR knyttet til utvikling av ny nordisk systemdriftsavtale (SOA)

I forbindelse med utvikling av ny nordisk systemdriftsavtale som et ledd i implementeringen av System Operation Guideline (SOGL), har de nordiske TSOene lagt ut forslag til fire metodikker på offentlig høring i en pakke. Metodikkene er relater til FCR og frekvenskvalitet i det nordiske synkrone systemet.

 

Høringsfrist er 1. juli 2018.

 

De fire metodikkene er:

  • SOGL Art.118(a) - The dimensioning rules for FCR iht. art. 153
  • SOGL Art.118(b) - The additional properties of the FCR iht. art. 154(2)
  • SOGL Art.118(c) - Frequency quality defining parameter and the frequency quality target parameter iht. art. 127
  • SOGL Art.118(t) - The limits for exchange of FCR between TSOs iht. art. 163(2)

 

Vi oppfordrer norske aktører til å ta del i høringen som er publisert på ENTSO-E sin nettside.

Link til ENTSO-E finner du her: https://consultations.entsoe.eu/markets/nordic-tsos-proposals-for-frequency-quality-and-fc/

 

I forbindelse med høringen inviteres det til åpent høringsmøte i Statnetts lokaler 26. juni for å informere om metodikkene og fremtidige planer for utvikling av FCR for å fremme diskusjon om temaene.

 

Påmeldingsfrist for høringsmøtet er 15. juni.

 

Påmelding gjøres på mail til Hanne Finstad, hanne.finstad@statnett.no

 

Kontaktpersoner i Statnett for høringen er:

For teknisk relaterte spørsmål: Alexander Jansson, alexander.jansson@statnett.no  
For spørsmål om utvikling av ny SOA: Gunnar Nilssen, gunnar.nilssen@statnett.no

 

 

15.5.2018 Implementation Framework for mFRR

De europeiske TSOene har sendt ut sitt forslag til implementasjonsrammeverk for europeisk plattform for utveksling av manuelle reserver (mFRR), kjent som MARI, på høring.

 

Høringsfristen er 16.7.2018.

 

Vi oppfordrer alle norske aktører å ta del i høringen som er publisert på ENTSO-E sin nettside.

 

Interessenter er invitert til informasjonsmøte om høringen både i Norge og på europeisk nivå. Invitasjon til nasjonalt høringsmøte finner du på Statnetts kundeportal og informasjon om det europeiske høringsmøtet finnet du på ENTSO-E sin nettside.  

 

 

20-21.6.2018 ENTSO-E inviterer til workshop om balansering i Brüssel

ENTSO-E inviterer interessenterter til workshop for å innhente innspill knyttet til en rekke felles europeiske forslag for videre utvikling av balansemarkedene. Møtet arrangeres i samarbeid med prosjektene TERRE, MARI, PICASSO og IGCC.

 

For mer informasjon og påmelding se ENTSO-Es nettside: https://www.entsoe.eu/events/2018/06/20/workshop-on-balancing/

 

Påmeldingsfrist er 15. juni.

 

Kontaktpersoner i Statnett:

PICASSO: Eivind Lindeberg, Eivind.Lindeberg@statnett.no  
MARI: Finn Erik Ljåstad Pettersen, Finn.Pettersen@statnett.no

 

7.6.2018 Åpent høringsmøte vedrørende utviklingen av balansemarkedene

Statnett inviterer til et møte 7. juni for å informere om 1) pågående og kommende høringer knyttet til utviklingen av balansemarkedene og 2) status for markedsløsninger over nye utenlandsforbindelser.

 

Formålet med møtet er å presentere de europeiske systemoperatørenes forslag til rammeverk for implementering av felles markedsplattformer for sekundær- og tertiærreserver (aFRR, mFRR). Statnett vil informere om forslagene som nå er ute på høring og svare på spørsmål, for å legge til rette til at norske aktører kan bidra med innspill til høringene. Videre vil Statnett informere om forlag til nasjonale vilkårsendringer som vil sendes ut på høring i perioden juli-september. Statnett vil under møtet også gi informasjon om status for markedsløsninger over den planlagte forbindelsen mellom Norge og Tyskland, Nordlink.

  

Møtet finner sted på Forskningsparken, møterom VIA, kl.9-15.

 

Påmeldingsfrist 31.mai.

 

For påmelding kontakt Martha Marie Øberg på martha.oberg@statnett.no.

Mer informasjon om møtet finner du på Statnetts kundeportal

 

 

26.4.2018 Implementation Framework for aFRR

ENTSO-E har på høring implementasjonsrammeverket for europeisk plattform for utveksling av automatiske reserver (aFRR), kjent som PICASSO.

Høringsfristen er 29.6.2018.

 

Høringen finner du hos ENTSO-E.

 

Aktører og interessenter vil bli invitert på informasjonsmøte om høringen både i Norge og på europeisk nivå.

Invitasjon til dette kommer senere.

 

Kontaktperson

Eivind Lindeberg, eivind.lindeberg@statnett.no

 

 

16.04.2018 Forslag til endring i ordning for flere Nominated Electricity Market Operators (NEMOs) i kapasitetsregion Norden

De nordiske TSOen har sendt et forslag om endringer i ordning for flere NEMOs iht.  artikkel 45 og 57 i Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 (CACM)..Høringsfristen er 17. mai 2018.

 

Høringsdokumentene finnes her.

 

Kontaktperson:

Lars Olav Fosse lars.fosse@statnett.no

 

 

09.03.2018 – Forslag til inndeling i LFC-blokker i det nordiske synkronsystemet

Forslag til inndeling i LFC-blokker i det nordiske synkronsystemet er lagt ut på ENTSO-E sin side for offentlige høringer. Høringsfrist er 9. april 2018. 

 

Høringsdokumentene finnes her.

 

 Kontaktpersoner i Statnett:

Gunnar E. Nilssen (gunnar.nilssen@statnett.no)

 

 

Europeiske implementasjonsprosjekter, MARI og PICASSO, inviterer til aktørmøte 26. og 27. mars.

ENTSO-Es prosjekter for implementering av europeiske markedsplattformer for balansetjenester (aFRR og mFRR), PICASSO og MARI, inviterer interessenter til møte i Brussel 26. og 27. mars. Temaet for møtet er interessenters tilbakemeldinger gitt under konsultasjonene som ble gjennomført november og desember 2017, samt utvikling i prosjektene.

For mer informasjon om møtene og påmelding, se vedlegg. Påmeldingsfristen er satt til 20. mars.

 

Invitasjon fra ENTSO-E


Kontaktpersoner i Statnett:
PICASSO: Eivind Lindeberg, Eivind.Lindeberg@statnett.no
MARI: Finn Erik Ljåstad Pettersen, Finn.Pettersen@statnett.no

 

26.02.2018 Forslag til metodikk for koordinert analyse av driftssikkerhetsanalyser

Forslag til metodikk for koordinert analyse av driftssikkerhetsnalyser iht. SO GL art. 75(1) er lagt ut på ENTSO-E sin side for offentlige høringer. Høringsfrist er 6. april 2018. 

 

Høringsdokumentene finnes her.

 

Kontaktperson:

Lars Olav Fosse lars.fosse@statnett.no

 

26.02.2018 Forslag til metodikk for å vurdere relevansen av aktiva for koordinering av utfall

Forslag til metodikk for å vurdere relevansen av aktiva for koordinering av utfall iht. SO GL art. 84(1) er lagt ut på ENTSO-E sin side for offentlige høringer. Høringsfrist er 6. april 2018. 

 

Høringsdokumentene finnes her.

 

Kontaktperson:

Lars Olav Fosse lars.fosse@statnett.no

 

15.01.2018 - Forslag til tariffmodell fra 2019 – Utforming av tariffer i transmisjonsnettet

Rapporten Forslag til tariffmodell fra 2019 – Utforming av tariffer i transmisjonsnettet er lagt ut på høring.

 

Last ned dokumentet og les mer om høringsprosessen her.

 

 

 Her finner du avsluttede høringer og konsultasjoner.

Publisert - Sist oppdatert