Dialog og samarbeid med bransjen

Statnett har lagt en ambisiøs og offensiv systemdrifts- og markedsutviklingsplan (SMUP) for 2017-2021. Dette gjenspeiler behovet for å møte omfattende endringer i kraftsystemet og nytt europeisk regelverk. Vi skal sørge for fortsatt god kontroll i et mer komplekst kraftsystem og legge til rette for bedre ressursutnyttelse og økt verdiskaping.

Tiltaksplanen medfører endringer som også i betydelig grad berører resten av bransjen. Utvikling og implementering av nye løsninger er derfor avhengig av god kommunikasjon og et tett og godt samarbeid i kraftbransjen. Det kreves et felles løft i bransjen.

 

Eksempler på områder hvor det er viktig at aktørene vil bidra med arbeidsinnsats, endring av rutiner eller IKT-systemer er:

 • Bidra til å komplettere kraftsystemdata,
 • Tilpasse seg til endrede funksjonskrav og nye spesifikasjoner for systemtjenester, samt prekvalifisering for deltakelse i markedene,
 • Forberede seg for finere tidsoppløsning i energi- og balansemarkedene,
 • Forberede seg for oftere innkjøp av reserver (balansekapasitet) nærmere driftsdøgnet,
 • Forberede seg for nye løsninger for å sikre stabiliteten i kraftsystemet,
 • Legge til rette for verifisering av leveranser og respons, og bidra med informasjon for god driftssikkerhet og økt transparens,
 • Bidra til økt automatisering av sentrale prosesser, i første omgang i balanseringen,
 • Implementere nye kommunikasjonsløsninger.

 

Vi vil gjennom målrettet og god informasjon, dialog og et tett samarbeid med bransjen legge til rette for effektive løsninger og en effektiv implementering av tiltaksplanen i SMUP. Vi vil

 • Gi god og tidlig informasjon om endringer, - gjennom sentrale dokumenter som SMUP og tiltaksplaner samt ulike arrangementer/møter og Statnetts hjemmeside.
 • Legge til rette for å få faglige innspill og bidrag fra bransjen, på tekniske, markedsmessige og økonomiske forhold. Dette gjennom ulike arrangementer, et tettere samarbeid i referansegrupper for sentrale utviklingsområder, høringer og høringsmøter og andre ad-hoc møteplasser ved behov.
 • Diskutere samarbeidsbehov med bransjen i et eget forum – Dialogforum. 

 

Årshjul for faste arrangementer/fora for systemdrifts- og markedsutvikling:

 

Arrangementer / fora 

Nærmere informasjon om arrangementene i regi av Statnett som system- og avregningsansvarlig finnes her. 

 

Informasjon om planlagte arrangementer og møter finnes her.  

 

Denne nettsiden fokuserer på samarbeidet med bransjen på nasjonalt nivå. Bransjen har blant annet ønsket økt bransjeinvolvering på nasjonalt nivå. Samarbeidet vil løpende være under utvikling og justeres etter behov. Samarbeidsarenaer og tiltak på norsk og nordisk nivå vil naturlig ses i sammenheng.

 

Referansegrupper - nasjonalt

Vi involverer bransjen blant annet gjennom referansegrupper for sentrale systemdrifts- og markedsutviklingstiltak. Informasjon om referansegruppene og arbeidet i disse finnes under faner for utviklingstiltakene under Utvikling av kraftsystemet.

 

Høringer og konsultasjoner

For informasjon om høringer og høringsmøter vises til fanen Høringer og konsultasjoner

Publisert - Sist oppdatert